Listy emisyjne

Wybierz jedną z emisji obligacji:
premiowych 10-miesięcznych, 3-miesięcznych,
2, 3, 4, 6, 10 lub 12- letnich, a następnie naciśnij przycisk "pokaż".

LIST EMISYJNY nr 25/2018 Ministra Finansów

z dnia 23 marca  2018 r.

w sprawie emisji emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych
oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Na podstawie art. 95 ust. 3, art. 98 ust. 1 i art. 101 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, oraz z 2018 r. poz. 62), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej (Dz. U. Nr 237, poz. 1573)

Minister Finansów

emituje emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe, o terminach wykupu od dnia 1 do dnia 30 kwietnia 2028 r. i o dziesięciu rocznych okresach odsetkowych, o nazwie skróconej EDO0428, zwane dalej „obligacjami”.

 1. Do sprzedaży są oferowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 zł (pięćset milionów złotych).
 2. Ustala się nominał jednej obligacji na 100 zł (sto złotych).
 3. Obligacje są oferowane do sprzedaży w dniach od 1 do 30 kwietnia 2018 r.:
  1. w punktach sprzedaży obligacji - osobom fizycznym, stowarzyszeniom, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz fundacjom wpisanym do rejestru sądowego, a w przypadku nierezydentów, również wpisanym do innego rejestru urzędowego;
  2. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych:
   1. Internetu, pod adresem:
   2. telefonu, pod numerem: 801-310-210 lub 81-535-66-55,
    wyłącznie osobom fizycznym, będącym rezydentami.
 4. Szczegółowe warunki sprzedaży o której mowa w ust. 3 pkt 2, oraz warunki dalszej obsługi obligacji zostały określone w „Regulaminie korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub internetu”, który jest dostępny na stronach internetowych www.zakup.obligacjeskarbowe.plwww.Inteligo.pl oraz www.finanse.mf.gov.pl;
 5. Obligacje mogą być wykorzystane jako forma lokaty oszczędności w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE), o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776).
 6. Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji.
 7. Obligacje mogą być nabywane w drodze zamiany wierzytelności z tytułu wykupu:
  1. trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej OTS0418, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 80/2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie emisji trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej;
  2. dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej DOS0418, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 13/2016 Ministra Finansów z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie emisji dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej;

  3. trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej TOZ0418, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 13/2015 Ministra Finansów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej;

  4. czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej COI0418, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 15/2014 Ministra Finansów z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie emisji czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej;

  5. emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej EDO0418, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 10/2008 Ministra Finansów z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie emisji emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

 8. Cena zamiany jednej obligacji wynosi 99,90 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy).
 9. Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany są przyjmowane od dnia 27 marca 2018 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji OTS0418, DOS0418, TOZ0418, COI0418 i EDO0418.
 10. Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany mogą być składane w punktach sprzedaży obligacji lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
 11. W przypadku, gdy wartość nominalna obligacji sprzedanych w drodze zamiany osiągnie wartość nominalną obligacji oferowanych w ramach emisji, nastąpi odmowa przyjęcia dalszych dyspozycji zakupu w drodze zamiany.
 12. Odsetki od obligacji są naliczane:
  1. od wartości nominalnej obligacji, poczynając od dnia jej sprzedaży, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym;
  2. od wartości nominalnej obligacji, powiększonej o odsetki naliczone na koniec każdego poprzedniego rocznego okresu odsetkowego, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych.
 13. W pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa wynosi 2,70% w skali roku.
 14. Stopa procentowa od drugiego do dziesiątego okresu odsetkowego jest obliczana na podstawie stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę w wysokości 1,50%.
 15. Sposób obliczenia stopy procentowej od drugiego do dziesiątego okresu odsetkowego określa załącznik nr 1 do listu emisyjnego. Stopy procentowe są obliczane przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego i podawane do wiadomości publicznej w punktach sprzedaży obligacji oraz na stronach internetowych www.finanse.mf.gov.plwww.obligacjeskarbowe.ploraz www.Inteligo.pl. Ogłoszona stopa procentowa nie ulega zmianie.
 16. Sposób wyliczenia wartości wierzytelności z tytułu jednej obligacji, obejmującej wartość nominalną obligacji oraz odsetki należne w dniu wykupu, określa załącznik nr 2 do listu emisyjnego.
 17. Należność z tytułu odsetek jest wypłacana w dniu wykupu obligacji.
 18. Dzień ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji przypada w piątym dniu roboczym, poprzedzającym dzień wymagalności tych świadczeń.
 19. Świadczenia z tytułu obligacji są realizowane, zgodnie z dyspozycją posiadacza, w następujący sposób:
  1. gotówką – po stawieniu się posiadacza obligacji w dowolnym punkcie sprzedaży obligacji;
  2. przelewem – na rachunek bankowy posiadacza obligacji, wskazany nie później niż w dniu ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji;
  3. poprzez zaliczenie wierzytelności z tytułu posiadanych obligacji na poczet ceny zakupywanych obligacji Skarbu Państwa.
 20. W przypadku realizacji świadczeń z obligacji w sposób, o którym mowa w ust. 19 pkt 3, Minister Finansów, przed terminem wykupu obligacji, podaje do wiadomości publicznej, w punktach sprzedaży obligacji oraz na stronach internetowych: www.finanse.mf.gov.pl, www.obligacjeskarbowe.pl oraz www.Inteligo.pl, informację o obligacjach skarbowych, które mogą być zaoferowane w drodze zamiany posiadaczom obligacji wyemitowanych na podstawie niniejszego listu. Kwota stanowiąca różnicę między wierzytelnością z tytułu obligacji przedkładanych do wykupu a wartością obligacji nabywanych w drodze zamiany, według ceny zamiany, jest wypłacana na zasadach określonych w ust. 19 pkt 1 i 2.
 21. Minister Finansów przyznaje posiadaczowi obligacji prawo wezwania emitenta do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia sprzedaży obligacji i nie później niż na jeden miesiąc przed dniem wykupu.
 22. Ograniczeń w zakresie realizacji prawa do przedterminowego wykupu, o których mowa w ust. 21, nie stosuje się do posiadaczy obligacji dokonujących zwrotu, wypłaty lub wypłaty transferowej z IKE.
 23. Do przedterminowego wykupu może być przedstawiona dowolna liczba posiadanych obligacji.
 24. W przypadku skorzystania przez posiadacza obligacji z uprawnienia, o którym mowa w ust. 21:
  1. posiadacz obligacji składa dyspozycję dokonania przedterminowego wykupu:
   1. w jednym z punktów sprzedaży obligacji,
   2. za pomocą systemów teleinformatycznych, jeżeli korzysta z takiej formy obsługi;
  2. dniem ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji jest dzień złożenia dyspozycji;
  3. oprocentowanie obligacji jest naliczane do piątego dnia roboczego włącznie, następującego po dniu złożenia dyspozycji;
  4. wykup obligacji następuje po upływie pięciu kolejnych dni roboczych, następujących po dniu złożenia dyspozycji;
  5. należność wypłacona z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji jest pomniejszana o kwotę narosłych odsetek, ale nie wyższą niż 2,00 zł (dwa złote). Potrącenia nie dokonuje się wobec posiadaczy obligacji dokonujących wypłaty lub wypłaty transferowej z IKE;
  6. środki z tytułu przedterminowego wykupu są przekazywane na rachunek bankowy posiadacza obligacji, z wyjątkiem środków z przedterminowego wykupu obligacji zapisanych na koncie IKE.
 25. Do dni roboczych, o których mowa w liście emisyjnym, nie wlicza się sobót.
 26. Dyspozycje zakupu i przedterminowego wykupu są nieodwołalne.
 27. Dyspozycja przedterminowego wykupu nie może być złożona w przypadku złożenia dyspozycji realizacji świadczeń z tytułu obligacji w sposób, o którym mowa w ust. 19 pkt 3.
 28. Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji określa załącznik nr 3 do listu emisyjnego.
 29. Obligacje mogą być przedmiotem obrotu tylko pomiędzy podmiotami wymienionymi w ust. 3 pkt 1.
 30. Obligacje są przechowywane w Rejestrze Nabywców Obligacji, prowadzonym przez agenta emisji.

 

 

                                                                                                    

MINISTER FINANSÓW

   Z upoważnienia Ministra Finansów

                                                                                                              Piotr Nowak

                                                                                  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

 

 

Załączniki do listu emisyjnego Nr 25/2018 Ministra Rozwoju i Finansów

Załącznik nr 1

Sposób obliczenia stopy procentowej dla poszczególnych okresów odsetkowych.
r = i + m
gdzie:
r - stopa procentowa w danym okresie odsetkowym,
i - stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego, w przypadku gdy i < 0 przyjmuje się że i = 0,
m - marża odsetkowa w danym okresie odsetkowym.
Załącznik nr 2

Sposób wyliczenia wartości wierzytelności z tytułu jednej obligacji, obejmującej wartość nominalną obligacji oraz odsetki należne w dniu wykupu
W = N * (1 + r1)*(1 + r2)*...*(1 + r10)
gdzie:
W - wysokość wierzytelności od jednej obligacji w dniu wykupu, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
r1, r2, ... , r10 - stopy procentowe w kolejnych, rocznych okresach odsetkowych, wyznaczane zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1,
N - wartość nominalna jednej obligacji w złotych.
Załącznik nr 3

Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji

Wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu w danym okresie odsetkowym od jednej obligacji w dniu "d", na którego datę dokonywane są obliczenia, jest obliczana według wzoru:

dla WPk < 100 WPk = 100, k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

- gdzie:
WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7, WP8, WP9, WP10 - wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym, siódmym, ósmym, dziewiątym i dziesiątym rocznym okresie odsetkowym, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
N - wartość nominalna jednej obligacji w złotych,
r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10 - stopy procentowe w okresach odsetkowych odpowiednio od pierwszego do dziesiątego, wyznaczane zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1,
a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10 - rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia odpowiednio pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego, siódmego, ósmego, dziewiątego i dziesiątego rocznego okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia "d" z wyłączeniem dnia "d",
ACT - rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego,
b - kwota, o którą pomniejszana jest wysokość należnych odsetek, w złotych.

Wybierz jedną z emisji obligacji:

Rodzaj obligacji:

Wybierz emisję: