Listy emisyjne

Wybierz jedną z emisji obligacji:
premiowych 10-miesięcznych, 3-miesięcznych,
2, 3, 4, 6, 10 lub 12- letnich, a następnie naciśnij przycisk "pokaż".

LIST EMISYJNY nr 70/2018 Ministra Finansów

z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie emisji rodzinnych dwunastoletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Na podstawie art. 95 ust. 3, art. 98 ust. 1 i art. 101 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej (Dz. U. Nr 237, poz. 1573 oraz z 2018 r. poz. 843)

Minister Finansów

emituje rodzinne dwunastoletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe, o terminach wykupu od dnia 1 do dnia 31 października 2030 r. i o dwunastu rocznych okresach odsetkowych, o nazwie skróconej ROD0930, zwane dalej „obligacjami”.

 1. Do sprzedaży są oferowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 zł (pięćset milionów złotych).
 2. Ustala się nominał jednej obligacji na 100 zł (sto złotych).
 3. Obligacje są oferowane do sprzedaży w dniach od 1 do 31 października 2018 r.:
  1. w punktach sprzedaży obligacji,
  2. za pośrednictwem Internetu, pod adresem www.zakup.obligacjeskarbowe.pl,

  wyłącznie osobom fizycznym, które nabyły prawo do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 1000, 1076 i 1544), i ich dane znajdują się w rejestrze centralnym, o którym mowa w art. 14 ust. 2 przedmiotowej ustawy, lub potwierdzą swoje prawo do świadczenia wychowawczego przedstawiając w punkcie sprzedaży obligacji decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze lub przesyłając za pośrednictwem Internetu jej cyfrowe odwzorowanie (skan).
 4. Osoby, o których mowa w ust. 3, mogą nabyć obligacje do wysokości udzielonego świadczenia wychowawczego wynikającego z rejestru centralnego lub ustalonego na podstawie decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze, obliczanej jako suma miesięcznych kwot świadczenia od początku jego przyznania z uwzględnieniem kwoty należnej za miesiąc, w którym następuje zakup obligacji, pomniejszona o wartość nominalną zakupionych rodzinnych oszczędnościowych obligacji skarbowych.
 5. Szczegółowe warunki sprzedaży, o której mowa w ust. 3 pkt 2, oraz warunki dalszej obsługi obligacji zostały określone w „Regulaminie korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub internetu”, który jest dostępny na stronach internetowych  www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.finanse.mf.gov.pl.
 6. Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji.
 7. Odsetki od obligacji są naliczane:
  1. od wartości nominalnej obligacji, poczynając od dnia jej sprzedaży, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym;
  2. od wartości nominalnej obligacji, powiększonej o odsetki naliczone na koniec każdego poprzedniego rocznego okresu odsetkowego, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych.
 8. W pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa wynosi 3,20% w skali roku.
 9. Stopa procentowa od drugiego do dwunastego okresu odsetkowego jest obliczana na podstawie stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę w wysokości 2,00%.
 10. Sposób obliczenia stopy procentowej od drugiego do dwunastego okresu odsetkowego określa załącznik nr 1 do listu emisyjnego. Stopy procentowe są obliczane przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego i podawane do wiadomości publicznej w punktach sprzedaży obligacji oraz na stronach internetowych www.finanse.mf.gov.pl oraz www.obligacjeskarbowe.pl. Ogłoszona stopa procentowa nie ulega zmianie.
 11. Sposób wyliczenia wartości wierzytelności z tytułu jednej obligacji, obejmującej wartość nominalną obligacji oraz odsetki należne w dniu wykupu, określa załącznik nr 2 do listu emisyjnego.
 12. Należność z tytułu odsetek jest wypłacana w dniu wykupu obligacji.
 13. Dzień ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji przypada w piątym dniu roboczym, poprzedzającym dzień wymagalności tych świadczeń.
 14. Świadczenia z tytułu obligacji są realizowane, zgodnie z dyspozycją posiadacza, w następujący sposób:
  1. gotówką – po stawieniu się posiadacza obligacji w dowolnym punkcie sprzedaży obligacji;
  2. przelewem – na rachunek bankowy posiadacza obligacji, wskazany nie później niż w dniu ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji;
  3. poprzez zaliczenie wierzytelności z tytułu posiadanych obligacji na poczet ceny zakupywanych obligacji Skarbu Państwa.
 15. W przypadku realizacji świadczeń z obligacji w sposób, o którym mowa w ust. 14 pkt 3, Minister Finansów, przed terminem wykupu obligacji, podaje do wiadomości publicznej, w punktach sprzedaży obligacji oraz na stronach internetowych: www.finanse.mf.gov.pl, oraz www.obligacjeskarbowe.pl, informację o obligacjach skarbowych, które mogą być zaoferowane w drodze zamiany posiadaczom obligacji wyemitowanych na podstawie niniejszego listu. Kwota stanowiąca różnicę między wierzytelnością z tytułu obligacji przedkładanych do wykupu a wartością obligacji nabywanych w drodze zamiany, według ceny zamiany, jest wypłacana na zasadach określonych w ust. 14 pkt 1 i 2.
 16. Minister Finansów przyznaje posiadaczowi obligacji prawo wezwania emitenta do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia sprzedaży obligacji i nie później niż na jeden miesiąc przed dniem wykupu.
 17. Do przedterminowego wykupu może być przedstawiona dowolna liczba posiadanych obligacji.
 18. W przypadku skorzystania przez posiadacza obligacji z uprawnienia, o którym mowa w ust. 16:
  1. posiadacz obligacji składa dyspozycję dokonania przedterminowego wykupu:
   1. w jednym z punktów sprzedaży obligacji,
   2. za pośrednictwem Internetu, jeżeli korzysta z takiej formy obsługi;
  2. dniem ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji jest dzień złożenia dyspozycji;
  3. oprocentowanie obligacji jest naliczane do piątego dnia roboczego włącznie, następującego po dniu złożenia dyspozycji;
  4. wykup obligacji następuje po upływie pięciu kolejnych dni roboczych, następujących po dniu złożenia dyspozycji;
  5. należność wypłacona z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji jest pomniejszana o kwotę narosłych odsetek, ale nie wyższą niż 2,00 zł (dwa złote);
  6. środki z tytułu przedterminowego wykupu są przekazywane na rachunek bankowy posiadacza obligacji.
 1. Do dni roboczych, o których mowa w liście emisyjnym, nie wlicza się sobót.
 2. Dyspozycje zakupu i przedterminowego wykupu są nieodwołalne.
 3. Dyspozycja przedterminowego wykupu nie może być złożona w przypadku złożenia dyspozycji realizacji świadczeń z tytułu obligacji w sposób, o którym mowa w ust. 14 pkt 3.
 4. Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji określa załącznik nr 3 do listu emisyjnego.
 5. Obligacje nie mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym.
 6. Obligacje są przechowywane w Rejestrze Nabywców Obligacji, prowadzonym przez agenta emisji.

 

                                                                                                  

    MINISTER FINANSÓW

Z upoważnienia Ministra Finansów

                                                                                                           Piotr Nowak

                                                                                  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Załączniki do listu emisyjnego Nr 70/2018 Ministra Rozwoju i Finansów

Załącznik nr 1

 

Sposób obliczenia stopy procentowej dla poszczególnych okresów odsetkowych

 

r = i + m

- gdzie:

r – stopa procentowa w danym okresie odsetkowym,

i – stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego,

w przypadku gdy i < 0 przyjmuje się, że i = 0,

m - marża odsetkowa w danym okresie odsetkowym.

 

Załącznik nr 2

 

Sposób wyliczenia wartości wierzytelności z tytułu jednej obligacji, obejmującej wartość nominalną obligacji oraz odsetki należne w dniu wykupu

 

W = N * (1+r1) * (1+r2) *...* (1+r12)

- gdzie:

W – wysokość wierzytelności od jednej obligacji w dniu wykupu, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,

r1, r2, ... , r12 – stopy procentowe w kolejnych, rocznych okresach odsetkowych, wyznaczane zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1,

N – wartość nominalna jednej obligacji w złotych.

 

Załącznik nr 3

Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji

Wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu w danym okresie odsetkowym od jednej obligacji w dniu „d", na którego datę dokonywane są obliczenia, jest obliczana według wzoru:

dla WPk < 100 WPk = 100, k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12

 

- gdzie:

WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7, WP8, WP9, WP10, WP11, WP12 – wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym, siódmym, ósmym, dziewiątym, dziesiątym, jedenastym i dwunastym rocznym okresie odsetkowym, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,

N – wartość nominalna jednej obligacji w złotych,

r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9,r10, r11, r12 – stopy procentowe w okresach odsetkowych odpowiednio od pierwszego do dwunastego, wyznaczane zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1,

a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9,a10, a11, a12 – rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia odpowiednio pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego, siódmego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego, jedenastego i dwunastego rocznego okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia „d”, z wyłączeniem dnia „d”,

ACT - rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym, z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego,

b – kwota, o którą pomniejszana jest wysokość należnych odsetek, w złotych.

Wybierz jedną z emisji obligacji:

Rodzaj obligacji:

Wybierz emisję: