Wybierz produkt:

Obligacje premiowe POS

10-miesięczne premiowe obligacje Skarbu Państwa Gwarantowane odsetki + szansa na wygranie dodatkowych pieniędzy! Losowanie premii przeprowadzone zostanie 20 marca 2019 r., przy pomocy profesjonalnego elektronicznego programu losującego, który umożliwia losowy wybór numerów nabytych obligacji POS0419

1,50

Aktualnie w sprzedaży

Seria:
POS0419 Zobacz list emisyjny 
Sprzedaż:
01.06.2018 - 30.06.2018 
Oprocentowanie:
1,50 % w skali roku przez cały 10-miesięczny okres oszczędzania
Premia:
każda obligacja bierze udział w losowaniu premii: 10.000 zł, 1.000 zł, 100 zł lub 10 zł. 
Okres oprocentowania:
01.06.2018 - 01.04.2019 Zobacz tabelę odsetkową
Odsetki:
1,25 zł (po 10 miesiącach) 
Cena sprzedaży:
100,00 zł 
Cena zamiany:
99,90 zł 
Sposób sprzedaży:
w oddziałach PKO BP, przez Internet 
Kup Online

Charakterysyka obligacji premiowych

Charakterystyka obligacji premiowych

Dziesięciomiesięczne premiowe oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (symbol POS).

Każda obligacja posiada swój symbol, określający rodzaj obligacji, miesiąc i rok wykupu.

Obligacje premiowe dziesięciomiesięczne sprzedawane w czerwcu 2018 r. to POS0419, gdzie:

POS to symbol obligacji (skrót od Premiowe Oszczędnościowe Stałoprocentowe),

04 - miesiąc wykupu (kwiecień),

19 - rok wykupu (2019 r.).

Cechy obligacji premiowych:

 • krótki – tylko 10-miesieczny okres oszczędzania,
 • szansa uzyskania dodatkowej premii pieniężnej nawet do 10.000 zł,
 • gwarantowany zysk 1,50% w skali roku.

Kto może kupić?

Osoby fizyczne (rezydenci i nierezydenci), stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, a także fundacje wpisane do rejestru sądowego.

Oprocentowanie

Oprocentowanie jest stałe przez cały okres życia obligacji. Stałe oprocentowanie sprawia, że kupujący obligacje premiowe już w momencie zakupu zna wysokość odsetek, jakie otrzyma po dziesięciu miesiącach oszczędzania. Poza gwarantowanym zyskiem, każda obligacja to szansa na wygranie premii pieniężnej.

Zakup obligacji

Obligacje premiowe można kupić:

Zobacz również: Jak kupić obligacje?

Każdej zakupionej pojedynczej sztuce obligacji zostaje nadany unikalny numer. Numer obligacji jest ciągiem znaków składającym się z: symbolu emisji/numeru dyspozycji zakupu/numeru obligacji nabytej w danej transakcji. W przypadku zakupu powyżej 1 sztuki obligacji, numery są nadawane kolejno, każdej pojedynczej obligacji, a prezentowane w potwierdzeniu zakupu, jako przedział począwszy od 1 – do liczby sztuk nabytych obligacji np. POS0419/34/1 - 20.

Informacja o numerze nabytej obligacji jest umieszczona w treści potwierdzenia zakupu, przez które należy również rozumieć potwierdzenie realizacji dyspozycji w przypadku nabycia obligacji przez Internet.

Obsługa obligacji jest odmiejscowiona, tzn. nabywca obligacji lub pełnomocnik może dokonywać wszelkich operacji związanych z obligacjami, w dowolnie wybranym oddziale PKO Banku Polskiego lub Punkcie Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP, niezależnie od miejsca zakupu.

Premia

Każda kupiona obligacja to szansa na wygranie premii pieniężnej.

Każda obligacja bierze udział w losowaniu premii: 10.000 zł, 1.000 zł, 100 zł, lub 10 zł

Wysokość premii:

Ustala się następujące wysokości premii:

 • I stopnia - 10.000 zł;
 • II stopnia - 1.000 zł;
 • III stopnia - 100 zł;
 • IV stopnia - 10 zł.

Oznacza to, że każda obligacja o wartości 100 zł, ma szansę na wygranie premii w wysokości 10.000 zł, 1.000 zł, 100 zł lub 10 zł.

Im większa liczba nabytych obligacji tym większa szansa na wygranie premii.

Ostateczna liczba premii I, II, III i IV stopnia oraz ostateczna całkowita wartość puli premii przeznaczonych na wygrane, ustalone zostaną po zakończeniu sprzedaży. Informacja o liczbie premii i wysokości puli zostanie podana do wiadomości publicznej, w szczególności na stronie www.obligacjeskarbowe.pl, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia sprzedaży obligacji.

Łączna liczba i wartość premii będzie zależała od wartości sprzedaży. Ostateczna liczba premii oraz ostateczna całkowita wartość puli premii zostaną ustalone według wzoru określonego w załączniku do listu emisyjnego.

Zobacz list emisyjny

Przykłady:

Przykładowo wartość sprzedaży obligacji premiowych wyniosła 100.000.000 zł. Zgodnie ze wzorem liczba premii wygląda następująco: 10 x 10.000 zł, 100 x 1.000 zł, 1.000 x 100 zł i 10.000 x 10 zł. Łączna liczba nagród wynosi 10 + 100 + 1.000 + 10.000 = 11.110. Łączna wartość puli premii 400.000 zł.

Przykładowo wartość sprzedaży obligacji premiowych wyniosła 258.000.000 zł. Zgodnie ze wzorem liczba premii wygląda następująco: 25 x 10.000 zł, 250 x 1.000 zł, 2.500 x 100 zł i 25.000 x 10 zł. Łączna liczba nagród wynosi 25 + 250 + 2.500 + 25.000 = 27.775. Łączna wartość puli premii 1.000.000 zł.

Minimalna liczba premii wynosi:

 • I stopnia - 1 szt. (1 x 10.000 zł),
 • II stopnia - 10 szt. (10 x 1.000 zł),
 • III  stopnia - 100 szt.(100 x 100 zł),
 • IV stopnia - 1.000 szt (1.000 x 10 zł).

Minimalna łączna wartość premii wynosi 40.000 zł. Minimalna liczba premii wynosi 1.111 szt.

Organizacja i losowanie premii

Losowanie obligacji odbędzie się w dniu 20 marca 2019 r. Wyniki losowania zostaną umieszczane na stronie www.obligacjeskarbowe.pl najpóźniej w dniu następującym po dniu losowania.

Losowaniu podlega obligacja z puli obligacji POS0419 zakupionych w okresie od 1 do 30 czerwca 2018 r. Każda zakupiona obligacja otrzyma swój unikalny numer i weźmie udział w losowaniu premii. Obligacje wykupione przed terminem lub obligacje co do których złożono dyspozycję przedterminowego wykupu, nie biorą udziału w losowaniu premii (możliwość składania dyspozycji przedterminowego wykupu do dnia 18 marca 2019 r.).

Losowanie obligacji odbędzie się, z wykorzystaniem elektronicznego programu losującego umożliwiającego losowy wybór numerów nabytych obligacji.

Premie losowane są w kolejności od I stopnia do IV stopnia.

Obligacje wylosowane nie biorą dalej udziału w losowaniu.

Posiadacze wylosowanych obligacji, którzy podali numer telefonu komórkowego lub adres poczty internetowej, zostaną powiadomieni o wygranej SMS-em lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do pozostałych posiadaczy wylosowanych obligacji informacja zostanie przekazana na adres korespondencyjny.

Zobacz list emisyjny

Wypłata wygranych premii

Po upływie 10 miesięcy od dnia zakupu, kwota równa 100 zł wraz z należnymi odsetkami za każdą obligację oraz premia – w przypadku jej wygrania, wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Premie przyznane wylosowanym obligacjom nie będą podlegać podatkowi od gier hazardowych, a jedynie podatkowi dochodowemu na zasadach analogicznych jak odsetki od obligacji.

Regulamin komisji nadzorującej przebieg losowania

Wykup obligacji

Po upływie 10 miesięcy od dnia zakupu, kwota równa 100 zł wraz z należnymi odsetkami za każdą obligację oraz premia – w przypadku jej wygrania, wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Premie przyznane wylosowanym obligacjom nie będą podlegać podatkowi od gier hazardowych, a jedynie podatkowi dochodowemu na zasadach analogicznych jak odsetki od obligacji.

Wcześniejsze zakończenie oszczędzania

W razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania (przedterminowy wykup) można wycofać wpłacone pieniądze (zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji). W przypadku skorzystania z tej możliwości, wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę wynoszącą 0,40 zł od każdej dziesięciomiesięcznej obligacji premiowej. Opłata jest pobierana w pełnej wysokości (gdy wartość narosłych odsetek jest większa lub równa wartości opłaty) lub do wysokości narosłych odsetek (gdy wartość narosłych odsetek jest mniejsza od wartości opłaty).

Numery obligacji wykupionych przed terminem lub obligacji co do których złożono dyspozycję przedterminowego wykupu, są usuwane z puli obligacji biorących udział w losowaniu premii.

W przypadku złożenia dyspozycji przedterminowego wykupu na liczbę obligacji mniejszą niż łączna liczba nabytych obligacji o danym terminie wykupu, przed terminem zostaną wykupione obligacje począwszy od najwyższych numerów. Pozostałe obligacje uczestniczą w losowaniu.

Jak?

Składając tzw. dyspozycję przedterminowego wykupu.

Kiedy?

Pieniądze można wycofać (przedterminowo wykupić obligacje) po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia zakupu obligacji i nie później niż 18 marca 2019 r.

W przypadku skorzystania z tej możliwości:

 • wypłata następuje po upływie pięciu dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji,
 • klient otrzymuje wpłacone środki w pełnej wysokości,
 • odsetki od obligacji pomniejszane są o kwotę maksymalnie 40 gr za 1 sztukę obligacji,
 • obligacje wykupione przed terminem lub obligacje co do których złożono dyspozycję przedterminowego wykupu, nie biorą udziału w losowaniu premii.

Gdzie?

Przykład:

Jan Kowalski 10.06.2018 r. kupił 1 sztukę obligacji POS0419 (oprocentowanie wynosi 1,50%), za którą zapłacił 100 zł. 10.12.2018 r. postanawia zakończyć oszczędzanie i składa dyspozycję przedterminowego wykupu. 18.12.2018 r. (po pięciu dniach roboczych po dniu złożenia dyspozycji) otrzymuje: 100,30 zł = 100 zł + 0,78 zł (odsetki narosłe na 18.12.2018 r.) – 0,40 zł (wysokość opłaty za przedterminowy wykup obligacji POS0419) – 0,08 zł (wartość podatku od kwoty 0,38 zł = 0,78 zł - 0,40 zł).

Zamiana

Co to jest zamiana obligacji?

Obligacja premiowa jest dostępna do nabycia poprzez zamianę. Zamiana to możliwość przedłużenia oszczędzania, polegająca na tym, że za pieniądze z wykupywanych (starych) obligacji lub ich części, można kupić obligacje dostępne w nowej ofercie.

Cena zakupu obligacji premiowych w drodze zamiany jest niższa i wynosi 99,90 zł. Oznacza to, że dla dotychczasowych posiadaczy obligacji, którzy zdecydują się kontynuować oszczędzanie poprzez zakup obligacji premiowych, możliwy jest do zrealizowania dodatkowy zysk.

Przykład:

Zamiana obligacji 2-letnich (DOS) na premiowe obligacje 10-miesięczne (POS).

Środki uzyskane z wykupu starej obligacji np. 1 sztuki dwuletniej obligacji DOS0618 wynoszą 100 zł (cena zakupu) + 3,43 zł (4,24 zł – odsetki przed opodatkowaniem) czyli 103,43 zł. Tę kwotę można przeznaczyć na zakup nowej obligacji np. POS0419. Cena zakupu w zamianie jest niższa i wynosi 99,90 zł (za obligację o wartości 100 zł). Różnica pomiędzy środkami ze starej obligacji a ceną zamiany na nowe obligacje czyli 3,53 zł (103,43 zł - 99,90 zł) wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Jak?

Składając tzw. dyspozycję zamiany na obligacje nowej emisji.

Kiedy?

Zamiana obligacji odbywa się zgodnie z zasadą – data wykupu starych obligacji stanowi datę zakupu nowych obligacji.

Przykład:

Obligacje 2-letnie DOS0618, kupione 7 czerwca 2016 r., z datą wykupu 7 czerwca 2018 r.(2 lata od dnia zakupu), można zamienić na nowe obligacje oferowane w czerwcu 2019 r. np. na obligacje premiowe POS0419. Oznacza to, że nabycie nowych obligacji nastąpi 7 czerwca 2018 r., czyli z datą wykupu starych.

Zamiana rozpoczyna się czwartego dnia roboczego, poprzedzającego pierwszy dzień miesiąca wykupu danej obligacji, a kończy się trzeciego dnia roboczego poprzedzającego dzień wykupu posiadanych obligacji.

Przykład:

Termin wykupu obligacji 2-letnich DOS0618 zakupionych 7 czerwca 2016 r. przypada 7 czerwca 2018 r. Najwcześniej dyspozycję zamiany można złożyć 25 maja 2018 r., a najpóźniej 4 czerwca 2018 r. Nowe obligacje zostaną zapisane na rachunku rejestrowym 7 czerwca 2018 r.

Gdzie?

Korzyści z zamiany:

 • Systematyczne oszczędzanie – data wykupu starych obligacji stanowi datę zakupu nowych obligacji.
 • Wygoda – dyspozycję można złożyć w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji, w serwisie Inteligo, przez internet i telefon.
 • Brak opłat i prowizji.

Możliwy dodatkowy zysk przy zakupie obligacji premiowych – cena zamiany jest niższa od ceny sprzedaży: np. 99,90 zł zamiast 100 zł (czyli dodatkowy zysk wynosi 0,10 zł za każdą nabytą obligację