Wybierz produkt:

Obligacje premiowe POS

10-miesięczne premiowe obligacje Skarbu Państwa Gwarantowane odsetki + szansa na wygranie dodatkowych pieniędzy! Losowanie premii przeprowadzone zostanie 19 marca 2020 r., przy pomocy profesjonalnego elektronicznego programu losującego, który umożliwia losowy wybór numerów nabytych obligacji POS0420

Seria:
POS0420 Zobacz list emisyjny 
Sprzedaż:
01.06.2019 - 30.06.2019 
Oprocentowanie:
1,50 % w skali roku przez cały 10-miesięczny okres oszczędzania
Premia:
każda obligacja weźmie udział w losowaniu premii: 10.000 zł, 1.000 zł, 100 zł lub 10 zł. 
Okres oprocentowania:
01.06.2019 - 01.04.2020 Zobacz tabelę odsetkową
Odsetki:
1,25 zł (po 10 miesiącach) 
Cena sprzedaży:
100,00 zł 
Cena zamiany:
99,90 zł 
Sposób sprzedaży:
w oddziałach PKO Banku Polskiego, przez Internet 

Charakterystyka obligacji premiowych

Dziesięciomiesięczne premiowe oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (symbol POS).

Każda obligacja posiada swój symbol, określający rodzaj obligacji, miesiąc i rok wykupu.

Obligacje premiowe dziesięciomiesięczne sprzedawane w czerwcu 2019 r. to POS0420, gdzie:

POS to symbol obligacji (skrót od Premiowe Oszczędnościowe Stałoprocentowe),

04 - miesiąc wykupu (kwiecień),

20 - rok wykupu (2020 r.).

Cechy obligacji premiowych:

 • krótki – tylko 10-miesieczny okres oszczędzania,
 • szansa uzyskania dodatkowej premii pieniężnej nawet do 10.000 zł,
 • gwarantowany zysk 1,50% w skali roku.

Kto może kupić?

Osoby fizyczne (rezydenci i nierezydenci), stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, a także fundacje wpisane do rejestru sądowego.

Oprocentowanie

Oprocentowanie jest stałe przez cały okres życia obligacji. Stałe oprocentowanie sprawia, że kupujący obligacje premiowe już w momencie zakupu zna wysokość odsetek, jakie otrzyma po dziesięciu miesiącach oszczędzania. Poza gwarantowanym zyskiem, każda obligacja to szansa na wygranie premii pieniężnej.

Premia - Liczba i wartość premii losowanych 19 marca 2020 r.

Każda kupiona obligacja to szansa na wygranie premii pieniężnej.

Każda obligacja bierze udział w losowaniu premii: 10.000 zł, 1.000 zł, 100 zł, lub 10 zł

Wysokość premii:

Ustala się następujące wysokości premii:

 • I stopnia - 10.000 zł;
 • II stopnia - 1.000 zł;
 • III stopnia - 100 zł;
 • IV stopnia - 10 zł.

Oznacza to, że każda obligacja o wartości 100 zł, ma szansę na wygranie premii w wysokości 10.000 zł, 1.000 zł, 100 zł lub 10 zł.

Liczba i wartość premii losowanych 19 marca 2020 r.

Liczba premii

Wartość pojedynczej premii

I stopnia

56

10.000 zł

II stopnia

560

1.000 zł

III stopnia

5.600

100 zł

IV stopnia

56.000

10 zł

Oznacza to, że do rozlosowania będzie pula 62.216 premii o wartości 2.240.000 zł.

Organizacja i losowanie premii

Losowanie obligacji odbędzie się w dniu 19 marca 2020 r. Wyniki losowania zostaną umieszczane na stronie www.obligacjeskarbowe.pl najpóźniej w dniu następującym po dniu losowania.

Losowaniu podlega obligacja z puli obligacji POS0420 zakupionych w okresie od 1 do 30 czerwca 2019 r. Każda zakupiona obligacja otrzyma swój unikalny numer i weźmie udział w losowaniu premii. Obligacje wykupione przed terminem lub obligacje co do których złożono dyspozycję przedterminowego wykupu, nie biorą udziału w losowaniu premii (możliwość składania dyspozycji przedterminowego wykupu do dnia 17 marca 2020 r.).

Losowanie obligacji odbędzie się , z wykorzystaniem elektronicznego programu losującego umożliwiającego losowy wybór numerów nabytych obligacji.

Premie losowane są w kolejności od I stopnia do IV stopnia.

Obligacje wylosowane nie biorą dalej udziału w losowaniu.

Posiadacze wylosowanych obligacji, którzy podali numer telefonu komórkowego lub adres poczty internetowej, zostaną powiadomieni o wygranej SMS-em lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do pozostałych posiadaczy wylosowanych obligacji informacja zostanie przekazana na adres korespondencyjny.

Zobacz list emisyjny

Regulamin komisji nadzorującej przebieg losowania obligacji skarbowych

Wypłata wygranych premii

Po upływie 10 miesięcy od dnia zakupu, kwota równa 100 zł wraz z należnymi odsetkami za każdą obligację oraz premia – w przypadku jej wygrania, wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Premie przyznane wylosowanym obligacjom nie będą podlegać podatkowi od gier hazardowych, a jedynie podatkowi dochodowemu na zasadach analogicznych jak odsetki od obligacji.

Wyniki losowania premii

Wykup obligacji

Po upływie 10 miesięcy od dnia zakupu, kwota równa 100 zł wraz z należnymi odsetkami za każdą obligację oraz premia – w przypadku jej wygrania, wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Premie przyznane wylosowanym obligacjom nie będą podlegać podatkowi od gier hazardowych, a jedynie podatkowi dochodowemu na zasadach analogicznych jak odsetki od obligacji.

Wcześniejsze zakończenie oszczędzania

W razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania (przedterminowy wykup) można wycofać wpłacone pieniądze (zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji). W przypadku skorzystania z tej możliwości, wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę wynoszącą 0,40 zł od każdej dziesięciomiesięcznej obligacji premiowej. Opłata jest pobierana w pełnej wysokości (gdy wartość narosłych odsetek jest większa lub równa wartości opłaty) lub do wysokości narosłych odsetek (gdy wartość narosłych odsetek jest mniejsza od wartości opłaty).

Numery obligacji wykupionych przed terminem lub obligacji co do których złożono dyspozycję przedterminowego wykupu, są usuwane z puli obligacji biorących udział w losowaniu premii.

W przypadku złożenia dyspozycji przedterminowego wykupu na liczbę obligacji mniejszą niż łączna liczba nabytych obligacji o danym terminie wykupu, przed terminem zostaną wykupione obligacje począwszy od najwyższych numerów. Pozostałe obligacje uczestniczą w losowaniu.

Jak?

Składając tzw. dyspozycję przedterminowego wykupu.

Kiedy?

Pieniądze można wycofać (przedterminowo wykupić obligacje) po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia zakupu obligacji i nie później niż 17 marca 2020r.

W przypadku skorzystania z tej możliwości:

 • wypłata następuje po upływie pięciu dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji,
 • klient otrzymuje wpłacone środki w pełnej wysokości,
 • odsetki od obligacji pomniejszane są o kwotę maksymalnie 40 gr za 1 sztukę obligacji,
 • obligacje wykupione przed terminem lub obligacje co do których złożono dyspozycję przedterminowego wykupu, nie biorą udziału w losowaniu premii.

Gdzie?

Przykład:

Jan Kowalski 10.06.2019 r. kupił 1 sztukę obligacji POS0420 (oprocentowanie wynosi 1,50%), za którą zapłacił 100 zł. 10.12.2019 r. postanawia zakończyć oszczędzanie i składa dyspozycję przedterminowego wykupu. 18.12.2019 r. (po pięciu dniach roboczych po dniu złożenia dyspozycji) otrzymuje: 100,30 zł = 100 zł + 0,78 zł (odsetki narosłe na 18.12.2019 r.) – 0,40 zł (wysokość opłaty za przedterminowy wykup obligacji POS0420) – 0,08 zł (wartość podatku od kwoty 0,38 zł = 0,78 zł - 0,40 zł).

 

Zamiana

Co to jest zamiana obligacji?

Obligacja premiowa jest dostępna do nabycia poprzez zamianę. Zamiana to możliwość przedłużenia oszczędzania, polegająca na tym, że za pieniądze z wykupywanych (starych) obligacji lub ich części, można kupić obligacje dostępne w nowej ofercie.

Cena zakupu obligacji premiowych w drodze zamiany jest niższa i wynosi 99,90 zł. Oznacza to, że dla dotychczasowych posiadaczy obligacji, którzy zdecydują się kontynuować oszczędzanie poprzez zakup obligacji premiowych, możliwy jest do zrealizowania dodatkowy zysk.

Przykład:

Zamiana obligacji 2-letnich (DOS) na premiowe obligacje 10-miesięczne (POS).

Środki uzyskane z wykupu starej obligacji np. 1 sztuki dwuletniej obligacji DOS0619 wynoszą 100 zł (cena zakupu) + 3,43 zł (4,24 zł – odsetki przed opodatkowaniem) czyli 103,43 zł. Tę kwotę można przeznaczyć na zakup nowej obligacji np. POS0420. Cena zakupu w zamianie jest niższa i wynosi 99,90 zł (za obligację o wartości 100 zł). Różnica pomiędzy środkami ze starej obligacji a ceną zamiany na nowe obligacje czyli 3,53 zł (103,43 zł - 99,90 zł) wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Jak?

Składając tzw. dyspozycję zamiany na obligacje nowej emisji.

Kiedy?

Zamiana obligacji odbywa się zgodnie z zasadą – data wykupu starych obligacji stanowi datę zakupu nowych obligacji.

Przykład:

Obligacje 2-letnie DOS0619, kupione 7 czerwca 2017 r., z datą wykupu 7 czerwca 2019 r.(2 lata od dnia zakupu), można zamienić na nowe obligacje oferowane w czerwcu 2019 r. np. na obligacje premiowe POS0420. Oznacza to, że nabycie nowych obligacji nastąpi 7 czerwca 2019 r., czyli z datą wykupu starych.

Zamiana rozpoczyna się czwartego dnia roboczego, poprzedzającego pierwszy dzień miesiąca wykupu danej obligacji, a kończy się trzeciego dnia roboczego poprzedzającego dzień wykupu posiadanych obligacji.

Przykład:

Termin wykupu obligacji 2-letnich DOS0619 zakupionych 7 czerwca 2017 r. przypada 7 czerwca 2019 r. Najwcześniej dyspozycję zamiany można złożyć 28 maja 2019 r., a najpóźniej 4 czerwca 2019 r. Nowe obligacje zostaną zapisane na rachunku rejestrowym 7 czerwca 2019 r.

Gdzie?

Korzyści z zamiany:

 • Systematyczne oszczędzanie – data wykupu starych obligacji stanowi datę zakupu nowych obligacji.
 • Wygoda – dyspozycję można złożyć w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji, w serwisie Inteligo, przez internet i telefon.
 • Brak opłat i prowizji.
 • Możliwy dodatkowy zysk przy zakupie obligacji premiowych – cena zamiany jest niższa od ceny sprzedaży: np. 99,90 zł zamiast 100 zł (czyli dodatkowy zysk wynosi 0,10 zł za każdą nabytą obligację).