Pomoc

Słownik pojęć

Agent emisji

 • instytucja odpowiedzialna za sprzedaż oraz obsługę obligacji; w przypadku detalicznych obligacji skarbowych agentem emisji jest PKO Bank Polski.

Cena emisyjna

 • cena ustalana przez Emitenta, która może być równa, niższa lub wyższa od nominału. Nie może być jednak niższa od ceny zamiany.

Cena sprzedaży

 • cena, którą Klient płaci w danym dniu.
 • W przypadku obligacji oszczędnościowych dzienna cena sprzedaży zawsze jest równa wartości nominalnej, czyli 100 zł.

Cena zamiany

 • cena po jakiej posiadacz może dokonać zamiany wykupywanych obligacji na obligacje nowej emisji.

Dzień wykupu

 • dzień, w którym następuje wypłata posiadaczom obligacji należnych środków finansowych wraz z należnymi odsetkami.

Emitent

 • instytucja, która w wyniku sprzedaży obligacji zaciąga dług u nabywcy tych obligacji i zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej kwoty wraz z odsetkami; w przypadku obligacji skarbowych emitentem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów.

Kapitalizacja odsetek

 • doliczanie należnych odsetek od obligacji z danego okresu odsetkowego do wartości nominalnej i traktowanie sumy wartości nominalnej i narosłych odsetek jako podstawy do naliczenia zysku w kolejnym okresie odsetkowym. Dotyczy to obligacji dwuletnich i dziesięcioletnich.

List emisyjny

 • oficjalny dokument wydany przez Emitenta, określający szczegółowe warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, dotyczący świadczeń wynikających ze skarbowego papieru wartościowego i sposobu ich realizacji. List emisyjny w szczególności zawiera: datę emisji; powołanie podstawy prawnej emisji; wartość nominalną tej emisji; cenę sprzedaży; stopę procentową lub sposób jej obliczania; sposób, miejsce, terminy wypłaty należności; termin wykupu.

Okres odsetkowy

 • okres, w którym naliczane są odsetki. Po zakończeniu okresu odsetkowego następuje wypłata odsetek bądź ich kapitalizacja.

Przedterminowy wykup

 • możliwość wcześniejszego wycofania się z inwestycji poprzez przedstawienie Skarbowi Państwa obligacji do wykupu przed terminem ich zapadalności.

Rejestr Nabywców Obligacji

 • wykaz posiadaczy obligacji, prowadzony przez Agenta Emisji.

Rynek pierwotny detalicznych obligacji skarbowych

 • sprzedaż obligacji przez Emitenta pierwszemu nabywcy za pośrednictwem sieci sprzedaży PKO Banku Polskiego.

Rynek wtórny detalicznych obligacji skarbowych

 • o rynku wtórnym mówimy, gdy obligacje skarbowe po ich sprzedaniu przez Emitenta pierwszemu właścicielowi są po raz kolejny odsprzedawane następnym nabywcom na:
 • rynku regulowanym - za pośrednictwem Giełdy Papierów Własnościowych,
 • rynku nieregulowanym - w drodze umowy cywilno-prawnej.

Termin wykupu

 • dzień, w którym Emitent przedkłada posiadaczom obligacji należne środki finansowe (wartość nominalna wraz z narosłymi odsetkami).

Wartość nominalna obligacji

 • wartość obligacji, od której naliczane są odsetki; dla obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej wartość nominalna może wynosić 100 zł bądź wielokrotność tej kwoty.

WIBOR

 • WIBOR6M - (Warsaw Interbank Offered Rate) - ogłaszana codziennie, półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.

Zamiana

 • forma nabywania obligacji dostępna tylko dla posiadaczy obligacji wybranej emisji podlegającej wykupowi. Kupno obligacji przez zamianę jest zwykle korzystniejsze od nabywania ich po cenie emisyjnej. Warunkiem kupna obligacji w ten sposób jest złożenie odpowiedniej dyspozycji w terminie określonym przez Emitenta.