Dzień ustalenia praw

do świadczeń z tytułu obligacji

Przez dzień ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji rozumie się dzień, w którym określony zostaje stan posiadania obligacji, w celu ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu obligacji. Spełnienie świadczenia z tytułu wypłaty odsetek lub wykupu następuje zgodnie ze stanem posiadania obligacji określonym w dniu ustalenia praw.

Dzień ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji określa list emisyjny Ministra Finansów.

Wróć do spisu treści prospektu informacyjnego