Ogólne zasady

sprzedaży obligacji

Sprzedaż i obsługa obligacji prowadzona jest w oddziałach Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. oraz w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO BP S.A. jako jednostce organizacyjnej PKO BP S.A., zwanych dalej "Punktami Sprzedaży Obligacji" lub "PSO".
Wykaz PSO jest dostępny pod adresem www.obligacjeskarbowe.pl.

Sprzedaż i obsługa obligacji prowadzona jest w oddziałach Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego oraz w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego jako jednostce organizacyjnej PKO Banku Polskiego , zwanych dalej Punktami Sprzedaży Obligacji, nazwa skrócona PSO.
Wykaz PSO jest dostępny pod adresem www.obligacjeskarbowe.pl.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, zwana dalej Agentem emisji, oferuje obligacje na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów. Na podstawie tej umowy Agent emisji wykonuje następujące czynności:

  1. oferuje obligacje w drodze sprzedaży oraz zamiany w PSO oraz za pośrednictwem systemów teleinformatycznych tj. telefonu pod numerem 801 310 210 lub 81 535 66 55 i internetu pod adresem www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.Inteligo.pl,
  2. prowadzi Rejestr Nabywców Obligacji,
  3. dokonuje rozliczeń z tytułu obligacji będących w posiadaniu inwestorów znajdujących się w Rejestrze Nabywców Obligacji,
  4. dokonuje wykupu obligacji oraz wypłaty należnych odsetek od obligacji znajdujących się w dniu ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji, w Rejestrze Nabywców Obligacji.

Obsługa obligacji, znajdujących się w Rejestrze Nabywców Obligacji, jest odmiejscowiona, tzn. nabywca obligacji lub pełnomocnik może dokonywać wszelkich operacji związanych z obligacjami, w dowolnie wybranym PSO, niezależnie od miejsca zakupu.

Rejestr Nabywców Obligacji zawiera zapisy identyfikujące osoby, którym przysługują prawa z obligacji. W Rejestrze Nabywców Obligacji, na Rachunkach Rejestrowych Klientów, zapisane są posiadane obligacje i przysługujące prawa z obligacji.

Dokonując zakupu obligacji na rynku pierwotnym, nabywca otrzymuje potwierdzenie zakupu. Nabywający obligacje za pośrednictwem systemów teleinformatycznych mogą odebrać potwierdzenie zakupu obligacji w dowolnie wybranym PSO.

Na żądanie, nabywca obligacji otrzymuje imienne świadectwo depozytowe, zgodnie z przepisami prawa, zwane dalej świadectwem. Posiadacz obligacji obowiązany jest określić termin ważności oraz cel wydania świadectwa. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w Rejestrze Nabywców Obligacji prowadzonym przez Agenta emisji.

W przypadku wystawienia świadectwa na żądanie nabywcy obligacji, wystawca świadectwa dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych w Rejestrze Nabywców Obligacji.

Obligacje są oferowane w terminach wskazanych w listach emisyjnych obligacji.

Obligacje mogą być oferowane w drodze sprzedaży bezpośredniej oraz zamiany.

Sposób oferowania jest wskazany w liście emisyjnym.

Wróć do spisu treści prospektu informacyjnego


Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, zwana dalej "Agentem emisji", oferuje obligacje na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów. Na podstawie tej umowy Agent emisji wykonuje następujące czynności:

  1. oferuje obligacje w drodze sprzedaży oraz zamiany w PSO oraz za pośrednictwem systemów teleinformatycznych tj. telefonu pod numerem 801 310 210 lub 81 535 66 55 i internetu pod adresem www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.Inteligo.pl,
  2. prowadzi Rejestr Nabywców Obligacji dla tych posiadaczy obligacji, którzy nie złożyli dyspozycji przeniesienia obligacji na rachunki papierów wartościowych w biurach maklerskich lub na konta uczestników bezpośrednich Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
  3. przekazuje zlecenia sprzedaży obligacji znajdujących się w Rejestrze Nabywców Obligacji na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  4. dokonuje rozliczeń z tytułu obligacji będących w posiadaniu inwestorów znajdujących się w Rejestrze Nabywców Obligacji,
  5. dokonuje wykupu obligacji oraz wypłaty należnych odsetek od obligacji znajdujących się w Rejestrze Nabywców Obligacji, w dniu ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji.

Obsługa obligacji, znajdujących się w Rejestrze Nabywców Obligacji, jest odmiejscowiona, tzn. nabywca obligacji lub pełnomocnik może dokonywać wszelkich operacji związanych z obligacjami, w dowolnie wybranym PSO, niezależnie od miejsca zakupu.

Zgodnie z przepisami o obrocie papierami wartościowymi, papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego nie mają formy dokumentu. Prawa z papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu powstają z chwilą zapisania papierów po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej właścicielem tego rachunku. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i jego uczestnicy prowadzą ewidencję stanu posiadania i obrotu papierami wartościowymi, w tym obligacjami skarbowymi.

Rejestr Nabywców Obligacji zawiera zapisy identyfikujące osoby, którym przysługują prawa z obligacji. W Rejestrze Nabywców Obligacji, na Rachunkach Rejestrowych Klientów, zapisane są posiadane obligacje i przysługujące prawa z obligacji.

Dokonując zakupu obligacji na rynku pierwotnym, nabywca otrzymuje potwierdzenie zakupu. W przypadku zamiany przeprowadzonej na rachunku papierów wartościowych otrzymuje potwierdzenie zakupu obligacji, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami podmiotu prowadzącego dany rachunek papierów wartościowych. Nabywający obligacje za pośrednictwem systemów teleinformatycznych mogą odebrać potwierdzenie zakupu obligacji w dowolnie wybranym PSO.

Na żądanie, nabywca obligacji otrzymuje imienne świadectwo depozytowe, zgodnie z przepisami prawa, zwane dalej świadectwem. Posiadacz obligacji obowiązany jest określić termin ważności oraz cel wydania świadectwa. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych, prowadzonym w ramach umowy świadczenia usług maklerskich albo na podstawie zapisów w Rejestrze Nabywców Obligacji prowadzonym przez Agenta emisji.

W przypadku wystawienia świadectwa na żądanie nabywcy obligacji, wystawca świadectwa dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych, odpowiednio: na rachunku papierów wartościowych albo w Rejestrze Nabywców Obligacji.

Obligacje w liczbie wskazanej w treści świadectwa, nie mogą być przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności świadectwa lub zwrotu świadectwa wystawcy. Termin ważności świadectwa nie może przekraczać daty wykupu obligacji.

Świadectwo nie jest papierem wartościowym i nie stanowi przedmiotu samodzielnego obrotu.

Obligacje są oferowane w terminach wskazanych w listach emisyjnych obligacji.
Obligacje mogą być oferowane w drodze sprzedaży bezpośredniej oraz zamiany.
Sposób oferowania jest wskazany w liście emisyjnym.

Wróć do spisu treści prospektu informacyjnego