Opodatkowanie dochodów

związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami przez osoby fizyczne

Poniższe informacje należy traktować jako ogólne wskazówki. W konkretnych przypadkach zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Szczególne zasady opodatkowania nierezydentów regulują stosowne umowy międzynarodowe.

Dochody uzyskane ze skarbowych papierów wartościowych (w szczególności odsetki i dyskonto), nabytych od dnia 1 grudnia 2001 r., podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% na podstawie art. 30 a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

W przypadku obligacji zakładających kapitalizację odsetek opodatkowaniu podlega dochód uzyskany przez podatnika w momencie wypłaty lub postawienia go do dyspozycji.

Zasada ta ma zastosowanie również w  przypadku przedterminowego wykupu obligacji. Przy realizacji przedterminowego wykupu obligacji opodatkowaniu podlega faktyczna kwota dochodu z obligacji stawiana do dyspozycji posiadacza obligacji (naliczone odsetki pomniejszone o kwotę pobieraną przy przedterminowym wykupie).

Poboru zryczałtowanego podatku, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonują podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków podatników, przekazujące lub stawiające do dyspozycji opisane dochody. Podatek pobierany jest z należnej kwoty odsetek lub dyskonta i przekazywany (łącznie) do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrano, na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika.

Dochody uzyskane od dnia 1 stycznia 2004 r. przez osoby fizyczne z odpłatnego zbycia obligacji podlegają opodatkowaniu w wysokości 19% uzyskanego dochodu na podstawie art.30b ust.1 ww. ustawy.

Dochodów z odpłatnego zbycia obligacji nie łączy się z innymi dochodami, należy je wykazać w specjalnym zeznaniu podatkowym oraz uiścić podatek.

Wróć do spisu treści prospektu informacyjnego