Oprocentowanie

obligacji

Oprocentowanie obligacji naliczane jest od wartości nominalnej obligacji, poczynając od pierwszego dnia okresu odsetkowego, wskazanego w liście emisyjnym.

Oprocentowanie obligacji może być stałe lub zmienne.

Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej, której sposób obliczenia jest wskazany w liście emisyjnym. Stopa procentowa obligacji, obliczona w powyższy sposób, podawana jest do wiadomości za pośrednictwem Internetu na stronach: www.obligacjeskarbowe.pl, www.Inteligo.pl i www.finanse.mf.gov.pl oraz w PSO.

Odsetki od obligacji są:

  1. wypłacane po upływie okresu odsetkowego (odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane przy wykupie obligacji),
  2. kapitalizowane tj. doliczane po danym okresie odsetkowym do wartości nominalnej powiększonej o odsetki naliczane na koniec poprzedniego okresu odsetkowego i następnie oprocentowanie naliczane jest od całej kwoty. Odsetki są wypłacane przy wykupie obligacji.

Poczynając od dnia wykupu obligacje nie podlegają oprocentowaniu.

Wróć do spisu treści prospektu informacyjnego