Przedawnienie roszczeń

o wykup

Roszczenie o wykup obligacji ulega przedawnieniu po upływie dziesięciu lat od dnia, w którym stało się ono wymagalne, to jest od dnia, w którym przypada termin wykupu obligacji.

Roszczenie o wypłatę odsetek ulega przedawnieniu po upływie trzech lat od dnia, w którym należność z tytułu odsetek stała się wymagalna.

Wróć do spisu treści prospektu informacyjnego