Przedterminowy wykup

obligacji

Minister Finansów

może przyznać, w liście emisyjnym, posiadaczowi obligacji prawo wezwania Emitenta do przedterminowego wykupu obligacji, po upływie określonego okresu i po określonej cenie. W przypadku skorzystania przez posiadacza obligacji z prawa do przedterminowego wykupu, obligacje nie podlegają oprocentowaniu od dnia wymagalności z tytułu przedterminowego wykupu, wskazanego w liście emisyjnym.

W przypadku skorzystania z uprawnienia do przedterminowego wykupu, posiadacz obligacji powinien złożyć dyspozycję dokonania przedterminowego wykupu::

  1. w dowolnym PSO,
  2. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (jeżeli korzysta z tej formy obsługi).

Przy wypłacie świadczeń (realizacja świadczenia wyłącznie na rachunek bankowy posiadacza obligacji) pobierana jest kwota, o którą pomniejsza się wysokość wypłacanych środków pieniężnych, zgodnie z zasadami określonymi w liście emisyjnym danego rodzaju obligacji. Dyspozycja przedterminowego wykupu jest nieodwołalna.

Wróć do spisu treści prospektu informacyjnego