Sprzedaż obligacji

oferowanych w Punktach Sprzedaży Obligacji oraz za pośrednictwem systemów teleinformatycznych

Sprzedaż odbywa się:

 1. w PSO,
 2. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych tj.:
  1. telefonu pod numerami 801 310 210 lub 81 535 66 55 (dla połączeń z telefonów komórkowych oraz z zagranicy),
  2. Internetu pod adresem:
   1. www.zakup.obligacjeskarbowe.pl - wyłącznie pełnoletnim rezydentom będącym osobami fizycznymi, na warunkach określonych w "Regulaminie korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu i Internetu",
   2. www.Inteligo.pl - wyłącznie pełnoletnim rezydentom będącym osobami fizycznymi posiadającym Konto Inteligo, na warunkach określonych w "Regulaminie nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Inteligo".

Regulaminy są dostępne odpowiednio pod numerem telefonu 801 310 210 lub 81 535 66 55 (dla połączeń z telefonów komórkowych oraz z zagranicy) oraz na stronach internetowych: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl, www.obligacjeskarbowe.pl i www.finanse.mf.gov.pl, a także pod adresem www.Inteligo.pl,

Sprzedaż w PSO oraz za pośrednictwem systemów teleinformatycznych odbywa się w terminach wskazanych w liście emisyjnym danej emisji obligacji.

Cena emisyjna

Cena emisyjna obligacji o danym terminie wykupu, ustalana przez Ministra Finansów, może być równa, wyższa lub niższa od wartości nominalnej obligacji. Cena emisyjna jest podawana do wiadomości, przed rozpoczęciem sprzedaży przez Agenta emisji, za pośrednictwem Internetu pod adresem: www.obligacjeskarbowe.plwww.finanse.mf.gov.pl oraz w PSO. Cena emisyjna nie może być niższa niż cena zamiany.

Nabywca dokonujący zakupu obligacji w PSO podaje, w szczególności, następujące informacje:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zameldowania,
 3. adres zamieszkania,
 4. adres korespondencyjny,
 5. numer dokumentu tożsamości,
 6. numer ewidencyjny PESEL (rezydenci),
 7. liczbę nabywanych obligacji,
 8. sposób zapłaty.

Przed dokonaniem zapłaty nabywca sprawdza zgodność danych zawartych w dokumentach potwierdzających złożenie dyspozycji zakupu obligacji oraz podpisuje oświadczenie w zakresie udostępnienia danych osobowych oraz o zapoznaniu się z warunkami emisji danej obligacji. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego przedstawienia danych ponosi nabywca. Dyspozycje zakupu, zamiany i przedterminowego wykupu obligacji są nieodwołalne.

Zapłata za obligacje może być dokonana w następujący sposób:

 1. gotówką,
 2. przelewem pieniężnym, na rachunek bankowy Agenta emisji prowadzony z identyfikacją każdego Klienta,
 3. łącznie sposobami płatności wymienionymi w pkt 1-2.

Rachunek bankowy

Agenta emisji prowadzony jest z identyfikacją każdego Klienta - dlatego też w przypadku zapłaty przelewem, Klient zobowiązany jest uzyskać wydzielony dla niego indywidualny numer rachunku do realizacji przelewów na zakup obligacji.

Warunkiem nabycia obligacji, w PSO, jest wpłata pełnej kwoty za obligacje - ustalonej zgodnie z warunkami danej emisji – najpóźniej w chwili składania dyspozycji zakupu.

Minister Finansów może odstąpić od sprzedaży w całości lub części emisji obligacji o danym terminie wykupu, bez podania przyczyn.

Wróć do spisu treści prospektu informacyjnego