Wcześniejszy wykup

obligacji

Minister Finansów może wezwać posiadaczy obligacji do przedłożenia obligacji danej emisji do wcześniejszego wykupu, wyznaczając im w tym celu odpowiedni termin. Posiadacz obligacji jest uprawniony, a nie zobowiązany do przedłożenia obligacji do wykupu. Obligacje nie podlegają oprocentowaniu od dnia wymagalności z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji. Prawo wezwania obligatariuszy przez Ministra Finansów musi jednak wynikać z odpowiednich przepisów określonych w liście emisyjnym danej obligacji.

Cena wcześniejszego wykupu obligacji może być równa, wyższa lub niższa od wartości nominalnej obligacji. Minister Finansów określi szczegółowe warunki, w tym wartość nominalną obligacji, które będą wcześniej wykupywane lub sposób jej ustalenia oraz termin wcześniejszego wykupu.

Wróć do spisu treści prospektu informacyjnego