Wtórny obrót obligacjami

Rynek nieregulowany

Obligacje mogą być przedmiotem publicznego obrotu poza rynkiem regulowanym oraz bez pośrednictwa spółek i banków prowadzących działalność maklerską.

Nabywca obligacji, kupujący obligacje w drodze umowy sprzedaży zawartej poza rynkiem regulowanym oraz bez pośrednictwa spółek i banków prowadzących działalność maklerską, obowiązany jest stawić się wraz ze zbywającym w wybranym PSO i przedstawić umowę sprzedaży wraz ze świadectwem depozytowym, o ile było wystawione.

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w wybranym  PSO może stawić się tylko nabywca i przedstawić umowę wraz ze świadectwem depozytowym, o ile było wystawione.

Dokumenty te stanowią podstawę dokonania odpowiednich zmian w Rejestrze Nabywców Obligacji prowadzonym przez Agenta emisji oraz wydania nowego świadectwa depozytowego, jeżeli takie żądanie zgłosi nabywca.

W przypadku, gdy umowa sprzedaży została zawarta bez dopełnienia powyższego obowiązku, za wykonanie zobowiązania emitenta wobec posiadacza obligacji uznaje się wypłatę należności osobie figurującej w Rejestrze Nabywców Obligacji. W przypadku nabycia obligacji pod innym tytułem prawnym niż umowa sprzedaży, zasady te stosuje się odpowiednio.

Wróć do spisu treści prospektu informacyjnego