Wtórny obrót obligacjami

Zasady ogólne

Obligacje skarbowe, są wyłączone z obrotu na regulowanym rynku wtórnym zaś na rynku nieregulowanym mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami uprawnionymi do ich nabycia, wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej oraz w listach emisyjnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.), umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. W przypadku, gdy ustalenie prawa do pożytków ze zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło w dniu, w którym w depozycie papierów wartościowych powinno zostać przeprowadzone rozliczenie transakcji, lub później, a papiery te są nadal zapisane na rachunku zbywcy, pożytki przypadają nabywcy w chwili dokonania zapisu na jego rachunku papierów wartościowych.

Transakcje obligacjami skarbowymi zawarte na podstawie umowy sprzedaży są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 9 pkt. 7 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 626, z późn. zm.).

Wróć do spisu treści prospektu informacyjnego