Wykup obligacji

poprzez zamianę na obligacje kolejnej emisji

Minister Finansów przed terminem wykupu obligacji danej emisji, może podać do wiadomości publicznej za pośrednictwem Internetu na stronach internetowych: www.obligacjeskarbowe.pl, www.Inteligo.pl i www.finanse.mf.gov.pl oraz w PSO, obligacje kolejnej emisji, za które ich nabywcy mogą dokonać zapłaty poprzez zaliczenie wierzytelności z tytułu wykupu posiadanych przez nich obligacji.

Zamianie podlegają obligacje według wartości nominalnej wraz z należnymi odsetkami (kapitalizowanymi bądź należnymi za ostatni okres odsetkowy). Ułamkowe części obligacji nie będą przyznawane.

Różnica pomiędzy wartością obligacji podlegających wykupowi i obligacji nabytych w drodze zamiany, po uwzględnieniu podatku, jest wypłacana w dowolnym PSO lub przelewem na rachunek posiadacza obligacji.

Wróć do spisu treści prospektu informacyjnego