Zasady nabywania obligacji

w drodze zamiany

Przez zamianę rozumie się sprzedaż obligacji poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu odpowiednich obligacji podlegających wykupowi.

Warunkiem nabycia obligacji w drodze zamiany jest złożenie dyspozycji zakupu obligacji  i zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu obligacji podlegających wykupowi, tj. z tytułu należności głównej i ubocznej.

Dyspozycja zamiany obligacji może być złożona:

  1. w dowolnym PSO,
  2. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych:

Dyspozycja zakupu obligacji w drodze zamiany powinna zawierać w szczególności:

  1. nazwę obligacji, wysokość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji (wartość nominalna wraz z należnymi odsetkami), liczbę obligacji oraz łączną wysokość wierzytelności z tytułu obligacji przedkładanych do wykupu,
  2. nazwę obligacji, cenę zamiany jednej nabywanej obligacji oraz liczbę  i łączną wartość nabywanych obligacji, według ceny zamiany,
  3. oświadczenie o przyjęciu do wiadomości ogólnych warunków emisji.

W przypadku złożenia dyspozycji zakupu obligacji w drodze zamiany, wcześniejsze dyspozycje w przedmiocie sposobu realizacji świadczeń z tytułu obligacji nie powodują skutków prawnych. Dyspozycja zakupu obligacji w drodze zamiany jest nieodwołalna.

Dyspozycje zakupu danej emisji obligacji w drodze zamiany są przyjmowane w terminach wskazanych w liście emisyjnym.

Data nabycia obligacji w drodze zamiany jest zgodna z datą wykupu zamienianej emisji (wyjątek mogą stanowić nabycia z 29 lutego).

Cena zamiany

Cena zamiany może być równa, wyższa lub niższa od wartości nominalnej obligacji.

Wartość nominalna obligacji oferowanych w drodze zamiany oraz cena zamiany obligacji, ustalana przez Ministra Finansów, są podawane do wiadomości, najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem zamiany obligacji, za pośrednictwem Internetu na stronach: www.obligacjeskarbowe.pl, www.Inteligo.pl i www.finanse.mf.gov.pl, oraz w PSO.

W przypadku, gdy wartość nominalna nabytych obligacji, w tym w drodze zamiany, jest równa wartości obligacji oferowanych w ramach danej emisji, Minister Finansów zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dyspozycji zakupu i zakończenia sprzedaży danej emisji.

Wartość obligacji nabywanych w drodze zamiany po cenie zamiany nie może przewyższać wysokości wierzytelności z tytułu obligacji przedkładanych do wykupu po uwzględnieniu należnego podatku. Nie przydziela się ułamkowych części obligacji. Różnica między wartością wierzytelności z tytułu wykupu obligacji, a wartością nabywanych w drodze zamiany obligacji jest wypłacana w dowolnym punkcie sprzedaży lub na rachunek bankowy posiadacza obligacji.

Minister Finansów może odstąpić od sprzedaży poprzez zamianę emisji obligacji o danym terminie wykupu bez podania przyczyn.

Minister Finansów wskazuje w liście emisyjnym sposób dokonywania zamiany obligacji.

Wróć do spisu treści prospektu informacyjnego