Zasady

ogólne

Czynności prawne dotyczące obligacji Skarbu Państwa mogą być dokonywane przez właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Jeżeli pełnomocnictwo nie zostało sporządzone w formie aktu notarialnego, to podpis wystawiającego pełnomocnictwo musi być poświadczony notarialnie lub przez pracownika PSO.

Pełnomocnictwo udzielone za granicą powinno być poświadczone przez właściwy organ danego kraju, zgodnie z zawartymi umowami międzynarodowymi oraz konwencjami. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Pełnomocnik, który w imieniu i na rachunek innej osoby nabywa obligacje oferowane do sprzedaży przez Agenta emisji, odbiera świadczenia z tytułu obligacji lub składa inne dyspozycje dotyczące posiadanych obligacji, obowiązany jest posiadać umocowanie do wykonywania przedmiotowych czynności, w szczególności do zakupu obligacji lub odbioru świadczeń z tytułu obligacji (to jest świadczeń z tytułu wykupu obligacji, w tym również przedterminowego wykupu lub wcześniejszego wykupu obligacji, wraz z należnymi odsetkami).

Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące informacje odnośnie nabywcy i pełnomocnika:

  • w przypadku osób fizycznych - imię, nazwisko, adres i numer dokumentu tożsamości oraz numer ewidencyjny (PESEL – dotyczy rezydentów) nabywcy i pełnomocnika, a jeżeli pełnomocnikiem jest osoba prawna - nazwę, siedzibę i numer REGON pełnomocnika (w przypadku, gdy dany podmiot nie ma numeru REGON - numer z rejestru sądowego) oraz aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego i dane osób reprezentujących osobę prawną - zgodnie z wymaganiami dla osób fizycznych,
  • w przypadku osób prawnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej - nazwę, siedzibę, numer REGON lub numer z rejestru sądowego oraz aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nabywcy i pełnomocnika a także dane osób reprezentujących - zgodnie z wymaganiami dla osób fizycznych, a jeżeli pełnomocnikiem jest osoba fizyczna - imię, nazwisko, adres i numer dokumentu tożsamości oraz numer ewidencyjny (PESEL – dotyczy rezydentów) pełnomocnika.

Wróć do spisu treści prospektu informacyjnego