Ogólne zasady

wykupu i wypłaty odsetek

Wykup obligacji oraz wypłata należnych odsetek następuje ze środków budżetu państwa.

Wykup obligacji następuje po upływie okresu na jaki zostały wyemitowane. Jeżeli dzień wykupu obligacji lub wypłaty odsetek jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub przypada w sobotę, udostępnienie środków z wykupu następuje w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.

Oszczędnościowe obligacje skarbowe są przechowywane wyłącznie w Rejestrze Nabywców Obligacji, prowadzonym przez Agenta emisji. W przypadku posiadaczy obligacji wpisanych w dniu ustalenia praw do świadczeń z tytułu wykupu obligacji do Rejestru Nabywców Obligacji, realizacja praw następuje za pośrednictwem Agenta emisji.

Wykup obligacji oraz wypłata należnych odsetek, przez Agenta emisji, z zastrzeżeniem zapisów §9 „Regulaminu korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub Internetu”, odbywa się w następujący sposób:

  1. gotówką - po stawieniu się posiadacza obligacji w dowolnym PSO, jeżeli nie został wskazany rachunek bankowy posiadacza obligacji,
  2. przelewem - na rachunek bankowy posiadacza obligacji, wskazany najpóźniej do dnia ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji,
  3. poprzez zamianę na obligacje nowej emisji - czyli poprzez zaliczenie wierzytelności posiadacza obligacji na poczet ceny zakupywanych przez niego obligacji.

Na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt 2, przekazywane będą wierzytelności z tytułu wykupu lub wypłaty odsetek od wszystkich, posiadanych przez Klienta obligacji.

W przypadku wskazania przez posiadacza obligacji rachunku bankowego prowadzonego przez bank mający siedzibę za granicą lub rachunku walutowego prowadzonego przez polskie banki, koszty przekazania środków pieniężnych na ten rachunek obciążają posiadacza obligacji.

Wróć do spisu treści prospektu informacyjnego