5,50%

Obligacje 3-letnie TOZ

ZMIENNOPROCENTOWE

Sprawdź, co jest aktualnie w sprzedaży

 • Seria: TOZ0625 Zobacz list emisyjny 
 • Oprocentowanie: w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym, w kolejnych sześciomiesięcznych okresach odsetkowych: mnożnik 1,00 x WIBOR 6M, z wypłatą odsetek co pół roku.
 • Kapitalizacja odsetek: po pierwszym okresie odsetkowym
 • Wypłata odsetek: w oddziałach PKO BP, przez Internet i telefon
 • Okres oprocentowania: 01.06.2022 - 01.12.2023
  Zobacz tabelę odsetkową
 • Sprzedaż: 01.06.2022 - 30.06.2022
 • Cena sprzedaży jednej obligacji: 100,00 zł
 • Cena zamiany jednej obligacji: 99,90 zł
 • Odsetki:

Pozostałe informacje o obligacji

Charakterystyka TOZ

Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (symbol TOZ).

Każda obligacja posiada swój symbol, określający rodzaj obligacji, miesiąc i rok wykupu.

Obligacje trzyletnie sprzedawane w czerwcu 2022 r. to TOZ0625, gdzie:

TOZ to symbol obligacji (skrót od Trzyletnie Oszczędnościowe Zmiennoprocentowe),

06 - miesiąc wykupu (czerwiec),

25 - rok wykupu (2025 r.).

Cechy obligacji trzyletnich:

 • są w ciągłej sprzedaży (co miesiąc nowa oferta);
 • oprocentowanie jest zmienne. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 5,50%. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M);
 • wypłata odsetek co sześć miesięcy;
 • cena sprzedaży jest stała i wynosi 100 zł.

Kto może kupić?

Osoby fizyczne (rezydenci i nierezydenci), stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, a także fundacje wpisane do rejestru sądowego.

Oprocentowanie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu aktualizowanym co sześć miesięcy. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 5,50%. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze na rynku międzybankowym (tzw. stawka WIBOR 6M).

Odsetki są wypłacane właścicielowi obligacji co sześć miesięcy. Okresy odsetkowe są wskazane w liście emisyjnym. Oprocentowanie dla drugiego i kolejnych okresów odsetkowych ogłaszane jest na stronach internetowych www.obligacjeskarbowe.plwww.gov.pl/finanse/dlug-publiczny

Zakup obligacji

Obligacje trzyletnie można kupić:

Zobacz również: Jak kupić obligacje?

Obsługa obligacji jest odmiejscowiona, tzn. nabywca obligacji lub pełnomocnik może dokonywać wszelkich operacji związanych z obligacjami, w dowolnie wybranym oddziale PKO Banku Polskiego lub Punkcie Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP, niezależnie od miejsca zakupu.

Wykup

Po upływie 3 lat od dnia zakupu kwota równa 100 zł za każdą obligację wraz z należnymi odsetkami (za ostatni sześciomiesięczny okres oszczędzania) wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Wcześniejsze zakończenie oszczędzania

W razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania (przedterminowy wykup) można wycofać wpłacone pieniądze (zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji). W przypadku skorzystania z tej możliwości, wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę, której wysokość określona jest w liście emisyjnym danej obligacji. Od kwietnia 2015 r. opłata wynosi 0,70 zł od każdej obligacji trzyletniej.

Opłata jest pobierana w następujący sposób:

 • w pierwszym okresie odsetkowym opłata jest pobierana w pełnej wysokości (gdy wartość narosłych odsetek jest większa od wartości opłaty) lub do wysokości narosłych odsetek (gdy wartość narosłych odsetek jest mniejsza od wartości opłaty),
 • w kolejnych okresach odsetkowych (drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty) opłata pobierana jest w pełnej wysokości z należności do wykupu (również w przypadku gdy wartość narosłych odsetek jest mniejsza od wartości opłaty).

Jak?

Składając tzw. dyspozycję przedterminowego wykupu.

Kiedy?

Pieniądze można wycofać (przedterminowo wykupić obligacje) po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia zakupu obligacji i nie później niż jeden miesiąc przed dniem ich wykupu.

W przypadku skorzystania z tej możliwości:

 • wypłata następuje po upływie pięciu dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji,
 • odsetki naliczane są do piątego dnia roboczego po dniu złożenia dyspozycji.

Gdzie?

Zamiana

Co to jest zamiana obligacji?

Zamiana to możliwość przedłużenia oszczędzania, polegająca na tym, że za pieniądze z wykupywanych (starych) obligacji lub ich części, można kupić dowolne obligacje dostępne w nowej ofercie.

Przykład:

Środki uzyskane z wykupu starej obligacji np. 1 sztuki trzyletniej obligacji TOZ0515 wynoszą 100 zł (cena zakupu) + 0,80 (odsetki 0,99 zł po opodatkowaniu) czyli 100,80 zł. Tę kwotę można przeznaczyć na zakup nowej obligacji np. TOZ0518. Cena zakupu w zamianie jest niższa i wynosi 99,90 zł (za obligację o wartości 100 zł). Różnica pomiędzy środkami ze starej obligacji a ceną zamiany na nowe obligacje czyli 0,90 zł (100,80 zł - 99,90 zł) wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Jak?

Składając tzw. dyspozycję zamiany na obligacje nowej emisji.

Kiedy?

Zamiana obligacji odbywa się zgodnie z zasadą - data wykupu starych obligacji stanowi datę zakupu nowych obligacji.

Przykład:
Obligacje trzyletnie TOZ0515, kupione 15 maja 2012 r., z datą wykupu 15 maja 2015 r.(3 lata od dnia zakupu), można zamienić na nowe obligacje oferowane w maju 2015 r. np. na TOZ0518. Oznacza to, że nabycie nowych obligacji nastąpi 15 maja 2015 r., czyli z datą wykupu starych.

Zamiana rozpoczyna się czwartego dnia roboczego, poprzedzającego pierwszy dzień miesiąca wykupu danej obligacji, a kończy się trzeciego dnia roboczego poprzedzającego dzień wykupu posiadanych obligacji.

Przykład:
Termin wykupu obligacji TOZ0515 zakupionych 15 maja 2012 r. przypada 15 maja 2015 r. Można złożyć dyspozycję zamiany najwcześniej 27 kwietnia 2015 r., a najpóźniej 12 maja 2015 r. Nowe obligacje zostaną zapisane na rachunku rejestrowym 15 maja 2015 r.

Gdzie?

Korzyści z zamiany:

 • Dodatkowy zysk – cena zamiany jest niższa od ceny sprzedaży: np. 99,90 zł zamiast 100 zł (czyli dodatkowy zysk wynosi 0,10 zł za każdą nabytą obligację).
 • Brak opłat i prowizji.
 • Systematyczne oszczędzanie – data wykupu starych obligacji stanowi datę zakupu nowych obligacji.
 • Wygoda – dyspozycję można złożyć w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji, przez Internet i telefon.