Słowniczek

Słowniczek

Zobacz terminy dotyczące Obligacji Skarbowych

Słowniczek

Agent Emisji

Agent Emisji - instytucja odpowiedzialna za sprzedaż oraz obsługę obligacji skarbowych. Od 1 sierpnia 2003 r. agentem emisji skarbowych obligacji oszczędnościowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

BM PKO Banku Polskiego

BM PKO Banku Polskiego – Biuro Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (wewnętrzna jednostka organizacyjna PKO Banku Polskiego SA świadcząca usługi maklerskie).

Call Center

Call Center - infolinia telefoniczna za pośrednictwem której można uzyskać informację oraz złożyć dyspozycje w zakresie kupna i obsługi obligacji oszczędnościowych.

Cena emisyjna

Cena emisyjna – jest to cena, po jakiej oferowane są obligacje w dniu rozpoczęcia sprzedaży. W przypadku obligacji oszczędnościowych cena emisyjna jest zawsze równa 100 zł.

Cena sprzedaży

Cena sprzedaży – jest to cena, którą płaci nabywca za obligacje w danym dniu sprzedaży. Cena sprzedaży obligacji oszczędnościowych jest zawsze równa 100 zł.

Cena zamiany

Cena zamiany – jest to cena nowych obligacji, po której możliwa jest zamiana wykupywanych (starych) obligacji na obligacje nowej emisji. Cena zamiany może być równa, wyższa lub niższa od wartości nominalnej obligacji. Obecnie jest to 99,90 zł za 1 szt. obligacji.

COI

COI – skrót od czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych.

DNOS

DNOS –  Dyspozycja Nabywania Obligacji Skarbowych - dokument określający procentowy udział poszczególnych rodzajów obligacji nabywanych za środki wpływające na konto IKE-Obligacje. W przypadku określenia równych udziałów procentowych w pierwszej kolejności zakupywane są obligacje o najdłuższym okresie oszczędzania (obligacje dziesięcioletnie).

DOR

DOR – skrócona nazwa od dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej.

DOS (usunięte z oferty)

DOS – skrót od dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym.

Dzień ustalenia praw do świadczeń z obligacji

Dzień ustalenia praw do świadczeń z obligacji – dzień, w którym właściciel obligacji nabywa prawo do wypłaty środków z tytułu posiadanych obligacji (wykupu i/lub wypłaty odsetek).

Dzień wymagalności

Dzień wymagalności – dzień, w którym następuje wypłata odsetek lub wykup obligacji z wypłatą odsetek.

Dyskonto

Dyskonto – cena emisyjna obligacji może zostać określona przez Ministra Finansów poniżej wartości nominalnej. Różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną emisyjną określana jest mianem dyskonta. Z dyskontem sprzedawane są obligacje oferowane w drodze zamiany (99,90 zł za obligacje o wartości 100 zł – dyskonto wynosi wówczas 0,10 zł).

EDO

EDO – skrót od emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych.

Emisja specjalna

Emisja specjalna – niestandardowa obligacja oszczędnościowa tzw. KOS – Krótkookresowa Obligacja Skarbowa, wprowadzana okresowo do sprzedaży (na tylko jeden wybrany miesiąc) jako wzbogacenie standardowej oferty obligacji. Charakterystyczne cechy obligacji krótkookresowych:

 • krótki okres do wykupu,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • dostęp do ulokowanych środków przed terminem wykupu bez utraty narosłych odsetek i żadnych opłat.

Emitent

Emitent – instytucja zaciągająca w wyniku sprzedaży obligacji dług u nabywcy, zobowiązująca się do zwrotu pożyczonej kwoty wraz z odsetkami; emitentem skarbowych obligacji oszczędnościowych jest Minister Finansów.

Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja odsetek – wartość odsetek naliczona za okres odsetkowy dodawana jest do wartości nominalnej obligacji i od tej sumy naliczane są odsetki w kolejnym okresie odsetkowym. W przypadku kilku okresów odsetkowych, odsetki w każdym kolejnym okresie naliczane są zawsze od wartości zgromadzonych oszczędności po powiększeniu ich o odsetki za poprzedni okres odsetkowy.

KDPW

KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; w KDPW zdeponowane są w formie zapisów elektronicznych obligacje skarbowe.

Konto IKE

Konto IKE    Indywidualne Konto Emerytalne to forma gromadzenia oszczędności na emeryturę wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Jest to wyodrębniony zapis w rejestrze bądź wyodrębniony rachunek prowadzony przez instytucję finansową, dopuszczoną Ustawą IKE do prowadzenia Konta IKE. Oszczędzający na IKE ma prawo do zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki).

Konto IKE-Obligacje

Konto IKE-Obligacje –  indywidualne konto emerytalne, prowadzone przez PKO BP BM, stanowiące rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny, na który Klient dokonuje wpłat środków na zasadach określonych w Ustawie o IKE oraz IKZE i w ramach którego może nabywać skarbowe obligacje oszczędnościowe.

Konto IKZE-Obligacje

indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, prowadzone przez PKO BP BM, stanowiące rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny, na który Klient dokonuje wpłat środków na zasadach określonych w Ustawie o IKE oraz IKZE i w ramach którego może nabywać skarbowe obligacje oszczędnościowe.

Limit wpłat IKE

Limit wpłat IKE – maksymalna roczna wartość środków pieniężnych która może być wpłacona na IKE. Jest to kwota odpowiadająca 3-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określona w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym. 

 

Limit wpłat na IKZE

Limit wpłat na IKZE - maksymalna roczna wartość środków pieniężnych która może być wpłacona na IKE. Dla osoby fizycznej jest to kwota odpowiadająca 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, natomiast dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność – kwota stanowiąca 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

List emisyjny

List emisyjny – oficjalny dokument Ministra Finansów określający szczegółowe warunki emisji danego rodzaju obligacji (m.in. oprocentowanie, terminy sprzedaży, warunki przedterminowego wykupu, okresy odsetkowe).

IKE/IKZE

IKE/IKZE    Indywidualne Konto Emerytalne/Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego -   prowadzone na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Ustawa o IKE oraz IKZE), stanowiące wyodrębnione zapisy w rejestrze bądź wyodrębnione rachunki prowadzone przez instytucje finansowe, dopuszczone wymienioną Ustawą do prowadzenia IKE/IKZE.

Należność do wykupu

Należność do wykupu – kwota wypłacana posiadaczowi obligacji po zakończeniu okresu oszczędzania, zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w liście emisyjnym.

Nierezydent

Nierezydent –osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą oraz osoba prawna mająca siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów.

Obligacja hurtowa

Obligacja hurtowa – typ obligacji skarbowej, sprzedawane są w drodze przetargów organizowanych przez Narodowy Bank Polski. Adresowane są do grupy inwestorów instytucjonalnych takich jak np. banki, firmy ubezpieczeniowe i inne instytucje finansowe.

Obligacja premiowa

Obligacja premiowa – typ obligacji skarbowej, której konstrukcja łączy zalety obligacji oszczędnościowych z możliwością wygrania dodatkowej premii pienieżnej. Oprocentowanie obligacji premiowej jest stałe przez cały okres życia obligacji. Kupujący obligacje premiowe już w momencie zakupu zna wysokość odsetek, jakie otrzyma po dziesięciu miesiącach oszczędzania. Poza gwarantowanym zyskiem, każda obligacja to szansa na wygranie premii.

Obligacja premiowa jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych (rezydentów i nierezydentów), stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych, a także fundacji wpisanych do rejestru sądowego. Sprzedawane jest po stałej cenie sprzedaży, posiada opcję przedterminowego wykupu.

Obligacja premiowa wyłączona jest z obrotu na rynku wtórnym.

Cechy obligacji premiowej:

 • krótki – tylko 10-miesieczny okres oszczędzania,
 • szansa uzyskania dodatkowej premii pieniężnej nawet do 10.000 zł,
 • gwarantowany zysk 1,50% w skali roku.

Obligacja oszczędnościowa

Obligacja oszczędnościowa – typ obligacji skarbowej, przeznaczonej wyłącznie dla osób fizycznych (rezydentów i nierezydentów), stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych, a także fundacji wpisanych do rejestru sądowego. Sprzedawana jest po stałej cenie sprzedaży, posiada opcję przedterminowego wykupu, nie jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Obligacje nie mają formy dokumentu, nabywca posiada wyłącznie dokument potwierdzający zawarcie transakcji, jakim jest potwierdzenie zakupu. Zagubienie potwierdzenia zakupu nie skutkuje utratą obligacji. Dane posiadacza obligacji oraz zawartej transakcji są zapisane w Rejestrze Nabywców Obligacji. Nabywca może udać się z dowodem osobistym do najbliższego Punktu Sprzedaży Obligacji, gdzie zostanie wystawione nowe potwierdzenie.

Obligacja Skarbowa

Obligacja Skarbowa – dłużny papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa (Emitenta) reprezentowany przez Ministra Finansów. Emitent pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić w ustalonym wcześniej terminie poprzez wykup obligacji i zapłacenie odsetek.

 

Okres odsetkowy

Okres odsetkowy  – przedział czasowy, w którym naliczane są odsetki od obligacji. Po zakończeniu okresu odsetkowego następuje wypłata odsetek lub ich kapitalizacja.

Opłata

Opłata – pobierana w przypadku wcześniejszego zakończenia oszczędzania (przedterminowy wykup - zwrot Skarbowi Państwa obligacji przez właściciela przed terminem ich wykupu). W przypadku skorzystania z tej możliwości, wartość narosłych odsetek jest pomniejszona o opłatę, której wysokość określona jest w liście emisyjnym danej obligacji. Opłata za przedterminowy wykup wynosi  0,70 zł za każdą sztukę obligacji 2-letniej (DOS), 2-letniej (DOR), 3-letniej (TOZ), 4-letniej (COI) i rodzinnej 6-letniej (ROS), 2 zł za każdą obligację 10-letnią (EDO) i rodzinną 12-letnią (ROD) oraz 0,50 zł za każdą sztukę obligacji rocznej (ROR). Opłata nie jest naliczana w przypadku skorzystania z przedterminowego wykupu obligacji 3-miesięcznych (OTS), przy czym odsetki nie zostaną naliczone. Potrącenia z tytułu opłaty nie dokonuje się wobec posiadaczy obligacji dokonujących wypłaty lub wypłaty transferowej z IKE.

Oprocentowanie

Oprocentowanie – wzrost wartości obligacji w miarę upływu czasu, naliczane od wartości nominalnej lub skapitalizowanej. Wysokość oprocentowania i sposób jego obliczania zawarty jest w liście emisyjnym danej obligacji.

Oprocentowanie indeksowane

Oprocentowanie indeksowane – oprocentowanie zależne jest od określonego indeksu, przeważnie stopy inflacji. Obligacje 4-letnie (COI), 10-letnie (EDO). 6-letnie (ROS) oraz 12-letnie (ROD) mają oprocentowanie indeksowane, ustalane na podstawie sumy ogłoszonej stopy inflacji za okres poprzednich 12 miesięcy i marży, określonej w liście emisyjnym danej obligacji.

Oprocentowanie stałe

Oprocentowanie stałe – oprocentowanie, które nie zmienia się w trakcie całego umownego okresu oszczędzania. Jest ono z góry określone w liście emisyjnym danej obligacji i nie zmienia się aż do dnia zakończenia oszczędzania.

Oprocentowanie zmienne

Oprocentowanie zmienne – oprocentowanie, które zmienia się w trakcie okresu oszczędzania. Zmiana ta jest uzależniona od wskaźników, na podstawie których oprocentowanie jest wyznaczane na kolejne okresy odsetkowe. Do oprocentowania zmiennego zaliczamy również oprocentowanie indeksowane. Oprocentowanie obligacji 3-letnich (TOZ) jest zmienne i wyznaczane na podstawie wskaźnika WIBOR6M. Sposób obliczania oprocentowania zawarty jest w liście emisyjnym danej obligacji.

Organizacja i losowanie premii

Losowaniu podlega obligacja z puli obligacji POS0419 zakupionych w okresie od 1 do 30 czerwca 2018 r.

Losowanie obligacji odbędzie się w dniu 20 marca 2019 r.

Każda zakupiona obligacja otrzyma swój unikalny numer i weźmie udział w losowaniu premii w wysokości: 10.000 zł, 1.000 zł, 100 zł lub 10 zł.

Ustalenie puli obligacji uprawnionych do udziału w losowaniu odbędzie się w dniu 19 marca 2019 r. 

Obligacje wykupione przed terminem lub obligacje co do których złożono dyspozycję przedterminowego wykupu, nie biorą udziału w losowaniu premii.

Organizacja losowania zostanie powierzona agentowi emisji – Powszechnej Kasie Oszczędnościowej Bankowi Polskiemu S.A. Agent emisji zapewni, aby przy przeprowadzaniu losowania wykorzystywany był specjalistyczny program informatyczny przeznaczony do przeprowadzania losowań według przepisów o grach hazardowych.

Wyniki losowania zostaną umieszczane na stronie www.obligacjeskarbowe.pl najpóźniej w dniu następującym po dniu losowania.

Świadczenie z tytułu premii będzie realizowane w dniu wykupu obligacji, zgodnie z dyspozycją posiadacza obligacji razem z gwarantowanymi odsetkami.

Premie przyznane wylosowanym obligacjom nie będą podlegać podatkowi od gier hazardowych, a jedynie podatkowi dochodowemu na zasadach analogicznych jak odsetki od obligacji.

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna – każdy człowiek. Każda osoba fizyczna posiada zdolność prawną, czyli zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego zdolność prawna jest nabywana przez każdego człowieka z chwilą urodzenia. Osoba fizyczna posiada też zdolność do czynności prawnych czyli do nabywania praw i zaciągania zobowiązań za pomocą czynności prawnych. Pełną zdolność do czynności prawnych osiąga człowiek z chwilą ukończenia osiemnastu lat. 

Oszczędzający na IKE

Oszczędzający na IKE – osoba fizyczna (rezydent lub nierezydent), która gromadzi oszczędności na IKE.

Oszczędzający na IKZE

Oszczędzający na IKZE – osoba fizyczna (rezydent lub nierezydent) bądź osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która gromadzi oszczędności na IKZE.

OTS

OTS - skrót do oszczędnościowych trzymiesiecznych stałoprocentowych obligacji skarbowych

Pełnomocnik

Pełnomocnik  – jest to osoba, która ma prawo działać w cudzym imieniu z bezpośrednim skutkiem dla osoby reprezentowanej. Podstawą do tego działania jest albo przepis prawa (np. rodzice mają prawo działać w imieniu swoich dzieci) albo jednostronne oświadczenie woli osoby (mocodawcy), która chce być reprezentowana.

Czynności prawne dotyczące obligacji mogą być dokonywane przez właściwie umocowanego pełnomocnika. Aby ustanowić pełnomocnika należy złożyć pełnomocnictwo w Punkcie Sprzedaży Obligacji.

Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres i numer dowodu osobistego albo paszportu oraz numer ewidencyjny (PESEL) mocodawcy i pełnomocnika. Jeśli pełnomocnikiem jest osoba prawna, pełnomocnictwo powinno zawierać: nazwę, siedzibę i numer REGON pełnomocnika, ewentualnie numer z rejestru sądowego oraz aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego.
Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną i może być sporządzone w formie notarialnej bądź z podpisem potwierdzonym notarialnie albo przez pracownika Punktu Sprzedaży Obligacji. Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest, aby w treści pełnomocnictwa jednoznacznie określić czynności, do których mocodawca upoważnia pełnomocnika. Pełnomocnik może realizować czynności - zgodne z zakresem pełnomocnictwa - w dowolnym Punkcie Sprzedaż Obligacji. Obsługa pełnomocnictw jest odmiejscowiona. Pełnomocnik nie może natomiast w imieniu mocodawcy dokonywać zakupu i obsługi obligacji za pośrednictwem telefonu i internetu.

POS

POS – skrót od premiowych obligacji stałoprocentowych.

Potwierdzenie zakupu

Potwierdzenie zakupu – dokument wystawiony przez placówkę prowadzącą sprzedaż obligacji, stwierdzający, że dana osoba zakupiła określoną liczbę obligacji danego rodzaju. W tym potwierdzeniu muszą zostać wskazane dane Klienta – posiadacza obligacji. Potwierdzenie nie jest papierem wartościowym. W razie zagubienia lub kradzieży można wystąpić o powtórne wydanie potwierdzenia.

PSO – Punkt Sprzedaży Obligacji

PSO – Punkt Sprzedaży Obligacji prowadzący sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych (oddziały PKO Banku Polskiego w całym kraju lub w Punkty Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP Znajdź Punkt Sprzedaży Obligacji)

Przedterminowy Wykup

Przedterminowy Wykup – możliwość wcześniejszego zakończenia oszczędzania poprzez zwrot Skarbowi Państwa obligacji przez właściciela przed terminem ich wykupu. W przypadku skorzystania z tej możliwości, wartość narosłych odsetek jest pomniejszona o opłatę, której wysokość określona jest w liście emisyjnym danej obligacji. Opłata nie jest naliczana w przypadku skorzystania z przedterminowego wykupu obligacji 3-miesięcznych (OTS), przy czym odsetki nie zostaną naliczone.

Rachunek nabywcy

Rachunek nabywcy – rachunek bankowy posiadacza obligacji.

Rachunek rejestrowy

Rachunek rejestrowy – rejestr, na którym zapisywane są stany posiadania papierów wartościowych (np. obligacji) oraz operacje związane z papierami wartościowymi i rozliczeniami finansowymi.

Rejestr centralny

Rejestr centralny - w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195)

Rejestr Nabywców Obligacji

Rejestr Nabywców Obligacji – spis prowadzony przez agenta emisji (Bank PKO BP), w którym zawarte są dane osób, które nabyły obligacje.

Rezydent

Rezydent  – osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju oraz osoba prawna mająca siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów.

Rodzinne obligacje oszczędnościowe

Rodzinne obligacje oszczędnościowe – sześcioletnie (ROS) i dwunastoletnie (ROD) obligacje oszczędnościowe, mogą być kupowane przez osoby fizyczne, które nabyły prawo do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), i ich dane znajdują się w rejestrze centralnym, o którym mowa w art. 14 ust. 2 przedmiotowej ustawy.

ROD

ROD – skrót od rodzinnych dwunastoletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych

ROR

ROR – skrócona nazwa od rocznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej.

ROS

ROS – skrót od rodzinnych sześcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych

Rynek pierwotny

Rynek pierwotny – oferowanie obligacji skarbowych nabywcom bezpośrednio przez Emitenta (Minister Finansów). W przypadku obligacji oszczędnościowych odbywa się to za pośrednictwem agenta emisji, tj. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

Rynek wtórny

Rynek wtórny – o rynku wtórnym mówimy, gdy papiery wartościowe po ich sprzedaniu przez Emitenta pierwszemu właścicielowi są po raz kolejny odsprzedawane następnym nabywcom, np: na podstawie umowy cywilno-prawnej. W przypadku sprzedaży obligacji na podstawie umowy cywilno-prawnej należy przyjść wraz z kupującym (nowym nabywcą obligacji) do Punktu Sprzedaży Obligacji i przedstawić umowę sprzedaży. Dokumenty te są niezbędne do dokonania odpowiednich zmian w rejestrze obligacji oraz wydania kupującemu nowego potwierdzenia. Umowa sprzedaży nie musi, ale może być sporządzona w formie aktu notarialnego lub potwierdzona notarialnie - wtedy wystarczy, że do placówki zgłosi się sam kupujący. Z tytułu zawarcia umowy nie jest pobierana opłata skarbowa.

Stopa referencyjna NBP

Stopa referencyjna NBP - wskaźnik rentowności 7-dniowych bonów pieniężnych emitowanych przez NBP.

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze – w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195)

Termin wykupu

Termin wykupu – dzień zakończenia oszczędzania, w którym następuje wypłata posiadaczom obligacji należnych środków finansowych (środki przeznaczone na zakup obligacji wraz z należnymi odsetkami). Termin wykupu określany jest w liście emisyjnym danej obligacji.

TOS

TOS – skrót od trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o stałej stopie procentowej.

TOZ (usunięte z oferty)

TOZ – skrót od trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej.

Uprawniony

Uprawniony – osoba wskazana przez oszczędzającego w umowie o prowadzenie IKE bądź IKZE, która jest uprawniona do otrzymania środków z IKE bądź IKZE w przypadku śmierci oszczędzającego bądź spadkobiercy oszczędzającego.

Ustawa o IKE oraz IKZE

Ustawa o IKE oraz IKZE  – Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Tekst ustawy

Wartość nominalna

Wartość nominalna – wartość obligacji do której zwrotu zobowiązany jest Emitent i która wraz z narosłymi odsetkami wypłacana jest przy wykupie obligacji. Wartość nominalna skarbowych obligacji oszczędnościowych wynosi 100 zł.

WIBOR 6M

WIBOR 6M – Warsaw Interbank Offered Rate – półroczna stopa procentowa po jakiej banki na warszawskim rynku międzybankowym są skłonne pożyczyć pieniądze innym bankom.

Wpłata na IKE/IKZE

Wpłata na IKE/IKZE – wpłata środków pieniężnych dokonywana przez oszczędzającego na IKE/IKZE

Wskaźnik inflacji

Wskaźnik inflacji (inflacja) - ogólny wzrost poziomu cen w gospodarce w określonym czasie. Podstawowym miernikiem inflacji jest wskaźnik (CPI), określający wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli najczęściej kupowanych przez gospodarstwa domowe w kraju (wyrażony stopą inflacji, czyli zmianą procentową w danym okresie, np. rok do roku, miesiąc do miesiąca). Oprocentowanie obligacji 4- i 10-letnich oraz rodzinnych 6- i 12- letnich w kolejnych okresach odsetkowych ustalane jest w oparciu o stopę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjmowaną dla poprzednich 12 miesięcy (rok do roku) i ogłaszaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Wykup obligacji

Wykup obligacji – wykupienie przez Emitenta obligacji (zwrot wpłaconych środków wraz z należnymi odsetkami) po zakończeniu okresu oszczędzania (w terminie wykupu). Termin wykupu określany jest w liście emisyjnym danej obligacji.

Wypłata środków zgromadzonych na IKE

Wypłata środków zgromadzonych na IKE wypłata (jednorazowa bądź w ratach) środków zgromadzonych na Koncie IKE-Obligacje następuje na wniosek oszczędzającego:

 • po osiągnięciu wieku 60 lat lub
 • nabyciu uprawnień emerytalnych i po ukończeniu 55 roku życia.

oraz spełnieniu jednego z dwóch warunków:

 • dokonywania wpłat na Konto IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych, albo
 • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty,

bądź na wniosek osoby Uprawnionej.

Wyjątek od powyższej zasady stanowią warunki wypłaty środków odnoszące się do osób urodzonych do dnia 31 grudnia 1948 r.:

 1. Oszczędzający urodzony do 31 grudnia 1945 r. może dokonać wypłaty po spełnieniu warunku:
 • dokonywania wpłat na Konto IKE co najmniej w 3 dowolnych latach kalendarzowych, albo
 • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 3 lata przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.
 1. Oszczędzający urodzony w okresie między 1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r. może dokonać wypłaty po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat bądź nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych oraz spełnieniu warunku:
 • dokonywania wpłat na Konto IKE co najmniej w 4 dowolnych latach kalendarzowych, albo
 • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 4 lata przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE wypłata (jednorazowa bądź w ratach) środków zgromadzonych na IKZE następuje na wniosek oszczędzającego

 • po osiągnięciu wieku 65 lat,
 • dokonywaniu wpłat w co najmniej 5 latach.

Wypłata transferowa z IKE

Wypłata transferowa z IKE –Oszczędzający ma prawo w każdej chwili zmienić instytucję finansową prowadzącą Konto IKE, dokonując tzw. wypłaty transferowej, która oznacza:

 • przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego na Koncie IKE do innej instytucji finansowej prowadzącej IKE;
 • przeniesienie środków zgromadzonych na IKE z IKE zmarłego na IKE osoby uprawnionej lub do programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił;
 • przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKE do programu emerytalnego, do którego przystąpił oszczędzający.

Wypłata transferowa z IKZE

Wypłata transferowa z IKZE –Oszczędzający ma prawo w każdej chwili zmienić instytucję finansową prowadzącą Konto IKZE, dokonując tzw. wypłaty transferowej, która oznacza:

 • przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego na Koncie IKZE do innej instytucji finansowej prowadzącej IKZE;
 • przeniesienie środków z IKZE zmarłego na IKZE osoby uprawnionej.

Zamiana

Zamiana – możliwość przedłużenia oszczędzania, polegająca na tym, że za pieniądze z wykupywanych (starych) obligacji lub ich części, można kupić dowolne obligacje dostępne w nowej ofercie. Odbywa się poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji zamiany obligacji. W przypadku zamiany cena nabycia nowych obligacji jest zazwyczaj niższa niż cena sprzedaży tych obligacji w regularnej ofercie, co daje dodatkowy zysk. Obecnie jest to 99,90 zł za 1 szt. obligacji o wartości 100 zł.

Zmiana Konta IKE

Zmiana Konta IKE – Oszczędzający ma prawo w każdej chwili zmienić instytucję finansową prowadzącą Konto IKE, dokonując tzw. wypłaty transferowej. Po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie Konta IKE z inną instytucją finansową, albo po przystąpieniu do programu emerytalnego następuje wypłata transferowa, tj. przeniesienie zgromadzonych środków, dokonywane na podstawie dyspozycji oszczędzającego lub osoby uprawnionej.

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) – Oszczędzający w ramach konta IKE ma prawo do zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych (19%) w trybie i na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnione z podatku są dochody uzyskane w związku z:

 • gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego,
 • wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego,
 • wypłatą transferową.

Zwrot środków z IKE

Zwrot środków z IKE – Oszczędzający ma możliwość wcześniejszego zakończenia oszczędzania i wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE. W takim przypadku następuje zwrot środków zgromadzonych na Koncie IKE. Przedmiotem zwrotu może być całość bądź część środków zgromadzonych na IKE. W przypadku zwrotu bądź częściowego zwrotu:

 • należny podatek od odsetek jest pobierany na powszechnie obowiązujących zasadach. Oznacza to, że wypracowane zyski w momencie ich wycofania będą opodatkowane 19% podatkiem.
 • dokonuje się potrącenia, wskazanej w liście emisyjnym, opłaty przy przedterminowym wykupie obligacji, wynikającym z wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE.

Zwrot częściowy środków z IKE

Zwrot środków z IKE – Oszczędzający ma możliwość wcześniejszego zakończenia oszczędzania i wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE. W takim przypadku następuje zwrot środków zgromadzonych na Koncie IKE. Przedmiotem zwrotu może być całość bądź część środków zgromadzonych na IKE. W przypadku zwrotu bądź częściowego zwrotu:

 • należny podatek od odsetek jest pobierany na powszechnie obowiązujących zasadach. Oznacza to, że wypracowane zyski w momencie ich wycofania będą opodatkowane 19% podatkiem,
 • zwrot środków następuje przed upływem 14-dni,
 • dokonuje się potrącenia, wskazanej w liście emisyjnym, opłaty przy przedterminowym wykupie obligacji, wynikającym z wypowiedzenia umowy.

Zwrot środków z IKZE

Zwrot środków z IKZE – Oszczędzający ma możliwość wcześniejszego zakończenia oszczędzania i wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKZE. W takim przypadku następuje zwrot środków zgromadzonych na IKZE. Przedmiotem zwrotu może być wyłącznie całość środków.

 • wypłacone środki zostaną ujęte w rocznej deklaracji PIT-11; otrzymaną kwotę należy doliczyć do dochodu w rocznym rozliczeniu PIT (opodatkowanie według skali podatkowej),
 • zwrot środków następuje przed upływem 14-dni,
 • przekazywana kwota jest pomniejszona o opłatę za przedterminowy wykup oraz ewentualnie opłatę zgodnie z Taryfą, wynikającą z wypowiedzenia umowy.