RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

DLA NABYWCÓW OBLIGACJI SKARBOWYCH

 

  1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie),
  2. Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15,
  3. Administratorem danych osobowych nabywców Obligacji jest Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej reprezentujący Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12,
  4. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, jako Agent Emisji przetwarza powierzone dane, o których mowa w ust. 3,  na podstawie umowy z Ministrem Finansów.
  5. W wykonaniu obowiązków Administratorów danych, o których mowa w ust. 2 i 3, został powołany  Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl, Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”, oraz w PSO.
  6. Dane osobowe (identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe) przetwarzane będą w celu nabycia i obsługi obligacji skarbowych – na podstawie art.6 ust.1 lit. b Rozporządzenia,
  7. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania oraz wniesienia skargi do właściwego organu, w sytuacji gdy Klient uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji nabycia i obsługi obligacji skarbowych oraz dochodzenia roszczeń wynikających z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczenia,
  9. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji nabycia obligacji skarbowych, a konsekwencja niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości nabycia i obsługi obligacji skarbowych.