RODO

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Informacja o przetwarzaniu
danych osobowych (RODO)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

DLA NABYWCÓW OBLIGACJI SKARBOWYCH

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”),
 2. Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02 - 515 Warszawa,
 3. Administratorem danych osobowych nabywców Obligacji jest Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej reprezentujący Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Świętokrzyska 12 („Emitent”),
 4. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna jako Agent Emisji przetwarza powierzone dane, o których mowa w ust. 3, na podstawie umowy z Ministrem Finansów.
 5. Do wykonania obowiązków Administratorów danych, o których mowa w ust. 2 i 3, został powołany Inspektor Ochrony Danych, adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl, Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w PSO.
 6. Dane osobowe (identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe) przetwarzane będą w celu nabycia i obsługi Obligacji – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia,
 7. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania oraz wniesienia skargi do właściwego organu, w sytuacji gdy Klient uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji nabycia i obsługi Obligacji oraz dochodzenia roszczeń wynikających z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczenia,
 9. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji nabycia Obligacji, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości nabycia i obsługi Obligacji,
 10. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Agenta Emisji podmiotom i organom, którym Agent Emisji lub Emitent jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 11. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.