Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub internetu

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin  korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub internetu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady otwierania Rachunków Rejestrowych lub aktywowania dostępu do Rachunków Rejestrowych przez internet oraz składania dyspozycji w zakresie obligacji skarbowych przez internet lub telefon w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają:

 1. Ankieta MiFID – ankieta wypełniona zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do przeprowadzania oceny odpowiedniości usług inwestycyjnych i instrumentów finansowych,

 2. Aplikacje Banku - zdalne systemy Banku PKO BP, w szczególności serwis internetowy iPKO,

 3. Bank – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna,

 4. Call Center – miejsce przyjmowania dyspozycji w zakresie Obligacji za pośrednictwem telefonu,

 5. data wpływu środków pieniężnych – data wpływu na Rachunek Rejestrowy środków pieniężnych na zakup Obligacji,

 6. dzień ustalenia praw - dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji,

 7. e-dowód – dowód osobisty z warstwą elektroniczną,

 8. eDO App – bezpłatna, mobilna aplikacja wykorzystywana przy potwierdzaniu danych osobowych przy pomocy e-dowodu, udostępniona przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych SA,
 9. Klient – rezydent, pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada numer ewidencyjny PESEL,

 10. Konto IKE-Obligacje – Indywidualne Konto Emerytalne prowadzone zgodnie z ustawą o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego,

 11. List emisyjny – akt emisyjny, wydawany przez Ministra Finansów, określający warunki danej emisji Obligacji,

 12. Obligacje – obligacje skarbowe, oferowane w sieci sprzedaży detalicznej, dla których w Liście emisyjnym została wskazana możliwość składania dyspozycji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,

 13. PKO BP BM lub Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie, jednostka organizacyjna PKO Banku Polskiego SA,

 14. PSO – Punkt Sprzedaży Obligacji znajdujący się w Oddziale Banku, zwany również Punktem Usług Maklerskich (PUM) lub Punkt Obsługi Klienta PKO BP BM (POK),

 15. Rachunek PKO BP BM – rachunek bankowy PKO BP BM z wydzielonymi Rachunkami Rejestrowymi dla poszczególnych Klientów, prowadzony przez Bank,

 16. Rachunek Rejestrowy – rejestr, w którym zapisywane są papiery wartościowe i operacje związane z papierami wartościowymi oraz rozliczeniami finansowymi, które są prowadzone na Rachunku PKO BP BM,

 17. Serwis obligacyjny – zdalny system transakcyjny dostępny w internecie pod adresem www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.pkobp.obligacjeskarbowe.pl 

 18. świadczenia pieniężne – środki pieniężne z wykupu Obligacji, należne odsetki oraz premie,

 19. Umowa PPZ- umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do innego podmiotu w celu ich wykonania,

 20. Umowa ramowa- umowa ramowa o współpracy, której zawarcie warunkuje zawarcie umowy PPZ za pośrednictwem internetu,

 21. wartość zamawianych Obligacji- iloczyn liczby zamawianych Obligacji i ceny sprzedaży określanej w Liście emisyjnym.

§ 3

 1. Loginem Klienta w Serwisie obligacyjnym jest samodzielnie ustanowiony przez Klienta ciąg znaków. Login powinien zawierać od 8 do 15 znaków (wyłącznie cyfry i duże litery). Do czasu ustanowienia własnego loginu – Klient posługuje się loginem nadanym przez PKO BP BM, którym jest: osiem ostatnich cyfr numeru Rachunku Rejestrowego  z wyłączeniem Klientów, którzy uzyskali dostęp do Serwisu obligacyjnego przed dniem 1 czerwca 2020 r., w przypadku których nadawanym Loginem był numer PESEL.
 2. Klient korzystający z Serwisu obligacyjnego ustanawia hasło, które musi zawierać od 8 do 16 znaków, w tym co najmniej jedną cyfrę i literę.
 3. Klient korzystający z Serwisu obligacyjnego, w przypadku potrzeby wygenerowania hasła  bądź loginu, może skorzystać z opcji przypomnienia.
 4. Klient korzystający z Aplikacji Banku lub zdalnego systemu PKO BP BM uzyskuje dostęp do Serwisu obligacyjnego bezpośrednio z tych aplikacji, z wykorzystaniem stosowanego do nich uwierzytelnienia.
 5. Dyspozycje telefoniczne są przyjmowane przez pracownika Call Center pod numerami telefonów: 801 310 210 lub 81 535 66 55, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (opłata zgodna z taryfą operatora).
 6. Loginem Klienta w Call Center jest numer PESEL.
 7. Klient korzystający z Call Center, podczas pierwszego kontaktu, definiuje hasło, które musi zawierać od 5 do 8 cyfr.

§ 4

 1. Klient zobowiązany jest stosować się do wymogów i wskazówek: 
  1)  w przypadku składania dyspozycji za pośrednictwem internetu -prezentowanych w Serwisie obligacyjnym, 
  2)  w przypadku składania dyspozycji za pośrednictwem telefonu - przekazywanych przez pracownika Call Center.
 2. Złożenie dyspozycji za pośrednictwem Serwisu obligacyjnego lub Call Center, zwanych dalej łącznie „systemami teleinformatycznymi” jest możliwe po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, warunków emisji Obligacji określonych w Listach emisyjnych, jak również spełnieniu wymogów, o których mowa w ust. 3.
 3. Klient składający dyspozycje za pośrednictwem systemów teleinformatycznych jest zobowiązany do wypełnienia Ankiety MiFID oraz posiadania zawartej z PKO BP BM Umowy o świadczenie usług maklerskich lub Umowy PPZ.
 4. Klient może zawrzeć Umowę PPZ oraz wypełnić Ankietę MiFID w PSO lub w Serwisie obligacyjnym. Zawarcie Umowy PPZ za pośrednictwem Serwisu obligacyjnego musi być poprzedzone zawarciem Umowy ramowej, która jest zawierana wyłącznie poprzez internet.
 5. Zawarcie umów, o których mowa w ust. 4, za pośrednictwem internetu następuje z chwilą ich zaakceptowania przez Klienta. Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej powiadomienie o zawarciu umów. Zawarte umowy są dostępne dla Klienta w Serwisie obligacyjnym.
 6. PKO BP BM ma prawo odmówić rejestracji Klienta, otwarcia Rachunku Rejestrowego i aktywowania dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie Obligacji za pośrednictwem internetu, jeżeli nie jest możliwe zdalne przeprowadzenie pełnej weryfikacji Klienta wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa. W takim przypadku aktywowanie dostępu do Rachunku Rejestrowego możliwe jest w PSO.

Rozdział 2. Zakres przedmiotowy

§ 5

 1. Za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, Klient posiadający Rachunek Rejestrowy może składać dyspozycje:
  1)  zakupu Obligacji,
  2)  przedterminowego wykupu Obligacji,
  3)  zamiany Obligacji,
  4)  zmiany danych kontaktowych: numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej,
  5)  przelewu środków pieniężnych na zdefiniowany rachunek bankowy,
  6)  pozostawienia świadczeń pieniężnych z Obligacji,
  7)  anulowania nieopłaconych zleceń nabycia Obligacji,
  8)  zamknięcia Rachunku Rejestrowego.
 2. Klienci korzystający z pośrednictwa systemów teleinformatycznych mają możliwość sprawdzenia w szczególności:
  1)  na Rachunku Rejestrowym - stanu posiadania Obligacji oraz historii złożonych dyspozycji i rozliczeń finansowych,
  2)  na Koncie IKE-Obligacje - stanu posiadania Obligacji oraz środków pieniężnych.

Rozdział 3. Rejestracja danych Klienta,  otwarcie Rachunku Rejestrowego lub aktywowanie dostępu do Rachunku Rejestrowego

§ 6

 1. Rejestracja danych Klienta, otwarcie Rachunku Rejestrowego lub aktywowanie dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie Obligacji odbywa się:
  1) w Serwisie obligacyjnym:
    a) z wykorzystaniem e-dowodu,
    b) za pośrednictwem Aplikacji Banku, o ile  funkcjonalność taka jest zapewniona w Aplikacji Banku,
    c) z wykorzystaniem przelewu weryfikacyjnego,
  2) osobiście w PSO,
  3) wraz z zawarciem Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.
 2. W procesie rejestracji Klient zobligowany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, PESEL, nazwisko rodowe Klienta, typ dokumentu tożsamości, nr dokumentu tożsamości, datę wydania i datę ważności dokumentu tożsamości, kraj wystawienia dokumentu tożsamości, kraj rezydencji, kraj obywatelstwa, kraj urodzenia, miejsce urodzenia, imię matki, nazwisko rodowe matki, adres zameldowania/zamieszkania/do korespondencji, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, rachunek bankowy do wypłat, który jest prowadzony przez bank z siedzibą w Polsce.

§ 7

 1. Rejestracja danych Klienta, otwarcie Rachunku Rejestrowego lub aktywowanie dostępu do Rachunku Rejestrowego z wykorzystaniem e-dowodu są możliwe wyłącznie dla Klientów posiadających:
  1) dowód osobisty z  warstwą elektroniczną, a także czterocyfrowy kod PIN nadany podczas odbioru dokumentu w urzędzie,
  2) zainstalowaną aplikację eDO App,
  3) telefon komórkowy kompatybilny z aplikacją eDO App  (z anteną NFC).
 2. W procesie rejestracji i weryfikacji danych, Klient jest zobowiązany stosować się do wymogów i wskazówek prezentowanych w aplikacji eDO App oraz w Serwisie obligacyjnym.
 3. Pozytywne zakończenie procesu rejestracji danych z wykorzystaniem e-dowodu skutkuje otwarciem Rachunku Rejestrowego lub uzyskaniem aktywnego dostępu do Rachunku Rejestrowego przez internet co po spełnieniu warunków określonych w § 4 ust 2-4 daje możliwość składania dyspozycji określonych w § 5.

§ 8.

 1. Otwarcie Rachunku Rejestrowego lub aktywowanie dostępu do Rachunku Rejestrowego za pośrednictwem Aplikacji Banku są możliwe wyłącznie dla Klientów posiadających zdalny dostęp do rachunku bankowego prowadzonego przez PKO BP.
 2. Klient jest zobowiązany stosować się do wymogów i wskazówek prezentowanych w Aplikacji Banku oraz w Serwisie obligacyjnym.
 3. Otwarcie Rachunku Rejestrowego lub aktywowanie dostępu do Rachunku Rejestrowego za pośrednictwem Aplikacji Banku, po spełnieniu warunków określonych w § 4 ust. 2-4 daje możliwość składania dyspozycji określonych w § 5.

§ 9.

 1. Rejestracja danych Klienta, otwarcie Rachunku Rejestrowego lub aktywowanie dostępu do Rachunku Rejestrowego z wykorzystaniem przelewu weryfikacyjnego jest przeznaczona wyłącznie dla Klientów:
  1) posiadających rachunek bankowy w PKO BP bądź
  2) nie posiadających rachunku bankowego w PKO BP, ale zidentyfikowanych na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość w PSO.
 2. Po zarejestrowaniu danych, o których mowa w § 6 ust. 2Klient ustanawia hasło, zgodnie ze strukturą wskazaną w § 3 ust 2.
 3. Po zakończeniu procesu rejestracji, Klient jest zobowiązany do zalogowania się z wykorzystaniem loginu i hasła oraz po spełnieniu warunków określonych w § 4 ust. 2-4, do złożenia jednej dyspozycji zakupu Obligacji i jej opłacenia.
 4. Klient jest zobowiązany do zasilenia Rachunku Rejestrowego przelewem, z rachunku bankowego, o którym mowa w §6 ust. 2, w kwocie wskazanej w dyspozycji zakupu, o której mowa ust. 3. Rachunek bankowy, o którym mowa w §6 ust. 2, musi być rachunkiem prowadzonym na rzecz Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za wskazanie prawidłowego numeru rachunku bankowego.
 5. Złożenie dyspozycji zakupu Obligacji oraz zasilenie Rachunku Rejestrowego kwotą, o której mowa w ust. 4, powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty rejestracji, z zastrzeżeniem, iż zasilenie nastąpi nie później niż ostatniego dnia sprzedaży wskazanym w Liściem emisyjnym Obligacji, będącej przedmiotem dyspozycji, o której mowa w ust. 3.
 6. W przypadku wpływu środków po zakończeniu sprzedaży emisji Obligacji, na którą została złożona dyspozycja zakupu, Klient może złożyć dyspozycję zakupu Obligacji nowej emisji.
 7. Dane Klienta: imię, nazwisko oraz dane adresowe, wskazane podczas rejestracji, muszą być zgodne z danymi otrzymanymi przez PKO BP BM w przelewie zasilającym Rachunek Rejestrowy, o którym mowa w ust. 4. Pierwsza transakcja zakupu Obligacji musi zostać opłacona z rachunku bankowego Klienta, o którym mowa w § 6 ust. 2. W przypadku rachunku bankowego, prowadzonego jako rachunek wspólny, dane otrzymane przez PKO BP BM w przelewie zasilającym Rachunek Rejestrowy muszą dotyczyć tego współposiadacza rachunku bankowego, który dokonuje rejestracji i aktywowania dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie Obligacji za pośrednictwem internetu.
 8. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2-7, PKO BP BM powiadamia Klienta w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze, na wskazany adres poczty elektronicznej o aktywowaniu dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie Obligacji za pośrednictwem internetu.
 9. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 2-7, PKO BP BM:
  1) powiadamia Klienta, na wskazany adres poczty elektronicznej, o braku możliwości aktywowania dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie Obligacji za pośrednictwem internetu, w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze:
    a) po wpływie środków pieniężnych przelewem, o którym mowa w ust. 4, albo
    b) po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5,
  2) dokonuje zwrotu środków pieniężnych otrzymanych przelewem na opłacenie zakupu Obligacji, w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze, na rachunek bankowy, z którego nastąpiło zasilenie Rachunku Rejestrowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zwrot środków pieniężnych następuje na rachunek bankowy prowadzony przez bank zagraniczny, opłata za transfer środków pieniężnych zostaje potrącona z wypłacanych tytułem zwrotu środków pieniężnych.

§ 10.

 1. W celu przeprowadzenia rejestracji Klienta w PSO i złożenia dyspozycji uaktywnienia dostępu do Rachunku Rejestrowego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, Klient zobowiązany jest podać dane wyszczególnione w § 6 ust 2, z zastrzeżeniem, że w przypadku uaktywnienia dostępu za pośrednictwem Call Center, adres poczty elektronicznej nie jest daną wymaganą.
 2. Rachunek bankowy do wypłat, o którym mowa w ust. 1, musi być rachunkiem prowadzonym na rzecz Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wskazanie rachunku bankowego.
 3. Aktywowanie dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie Obligacji za pośrednictwem Call Center odbywa się wyłącznie w PSO.
 4. W przypadku aktywowania dostępu do Rachunku Rejestrowego za pośrednictwem internetu w PSO, na adres poczty elektronicznej, przesyłane jest hasło pierwszego logowania. Przy pierwszym logowaniu Klient dokonuje zmiany hasła, zgodnie ze strukturą wskazaną w § 3 ust 2.

§ 11.

 1. Dla klientów, którzy zawierają Umowę o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego i na dzień zawarcia tej umowy nie posiadają Rachunku Rejestrowego następuje równoczesne otwarcie Rachunku Rejestrowego wraz z aktywowaniem dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie Obligacji za pośrednictwem internetu.
 2. Dla klientów, którzy zawierają Umowę o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego i na dzień zawarcia tej umowy posiadają Rachunek Rejestrowy ale bez dostępu za pośrednictwem internetu następuje aktywowanie dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie Obligacji za pośrednictwem internetu.
 3. Otwarcie Rachunku Rejestrowego lub aktywowanie dostępu do Rachunku Rejestrowego, o którym mowa w ust. 1 i 2 odbywa się na warunkach wskazanych w Komunikatach do Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, określających rodzaj usług maklerskich świadczonych za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu (o których mowa w Regulaminie świadczenia usług maklerskich) oraz warunki korzystania z usług maklerskich świadczonych za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu (o których mowa w Regulaminie świadczenia usług maklerskich).

Rozdział 4. Zakup Obligacji

§ 12.

 1. Warunkiem przyjęcia dyspozycji zakupu jest dysponowanie przez PKO BP BM liczbą Obligacji danej emisji do sprzedaży nie mniejszą niż wskazana przez Klienta.
 2. W dyspozycji zakupu Klient określa emisję oraz liczbę nabywanych Obligacji.
 3. Klient korzystający z dostępu do Rachunku Rejestrowego za pośrednictwem internetu, przed złożeniem dyspozycji zakupu danej emisji Obligacji na liczbę większą niż 40.000 sztuk, powinien skontaktować się telefonicznie z pracownikiem PKO BP BM, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 pod numerem telefonu 22 521 79 32.
 4. Warunkiem realizacji dyspozycji zakupu jest wpływ środków pieniężnych na Rachunek Rejestrowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty złożenia dyspozycji, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 5. Dla dyspozycji składanych w 2 ostatnich dniach roboczych prowadzenia sprzedaży danej emisji, termin ten jest odpowiednio krótszy - środki pieniężne muszą wpłynąć najpóźniej w ostatnim dniu prowadzenia sprzedaży danej emisji.
 5. Zakup Obligacji nastąpi z datą wpływu środków pieniężnych na Rachunek Rejestrowy lub z datą złożenia dyspozycji zakupu, jeżeli środki pieniężne wpłynęły przed złożeniem dyspozycji.
 6. Jeżeli opłacenie dyspozycji zakupu, następuje na podstawie częściowych wpłat, datą zakupu Obligacji jest data wpływu ostatniej kwoty przekazanej do opłacenia złożonej dyspozycji zakupu, z uwzględnieniem ust. 7 pkt 1.
 7. Dyspozycja zakupu jest realizowana do:
  1) wartości otrzymanych środków pieniężnych w przeliczeniu na liczbę Obligacji, gdy wartość środków pieniężnych jest mniejsza od wartości Obligacji, będących przedmiotem dyspozycji złożonej przez Klienta, z zastrzeżeniem ust 4,
  2) wartości Obligacji, będących przedmiotem dyspozycji złożonej przez Klienta, gdy wartość środków pieniężnych jest większa lub równa wartości Obligacji z danej dyspozycji.
 1. W przypadku złożenia kilku dyspozycji zakupu, dyspozycje realizowane są z zachowaniem kolejności złożenia.
 2. W przypadku złożenia dyspozycji zakupu Obligacji nowej emisji i wpływu środków pieniężnych na Rachunek Rejestrowy przed rozpoczęciem sprzedaży, zakup nastąpi pierwszego dnia sprzedaży Obligacji nowej emisji.
 3. W przypadku wpływu środków pieniężnych na Rachunek Rejestrowy po zakończeniu sprzedaży danej emisji Obligacji, Klient może złożyć dyspozycję zakupu Obligacji nowej emisji bądź dyspozycję przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy.
 4. Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością wpłaconych środków pieniężnych a wartością zakupionych Obligacji pozostaje na Rachunku Rejestrowym do czasu złożenia przez Klienta dyspozycji przelewu bądź kolejnego zakupu Obligacji.
 5. Klient może samodzielnie anulować nieopłacone dyspozycje zakupu w terminie, o którym mowa w ust. 4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, nieopłacone dyspozycje zakupu są anulowane przez PKO BP BM.
 6. Klient składający dyspozycję zakupu za pośrednictwem internetu otrzyma na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie realizacji dyspozycji lub informację o jej anulowaniu.
 7. Nie przydziela się ułamkowych części Obligacji.
 8. Zawarta transakcja zakupu Obligacji jest nieodwołalna.

Rozdział 5. Wypłata świadczeń z Obligacji oraz dysponowanie środkami pieniężnymi

§ 13

 1. Środki pieniężne z tytułu odsetek, wykupu oraz rozliczenia zamiany Obligacji są automatycznie przekazane przez PKO BP BM na rachunek bankowy Klienta, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Klient może złożyć dyspozycję pozostawienia środków pieniężnych, o których mowa w ust. 1, na Rachunku Rejestrowym.
 3. Klient może złożyć dyspozycję przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy (kwota przelewu nie może być większa niż wartość dostępnych środków pieniężnych z zastrzeżeniem, że środki pieniężne, które są zapisane na Rachunku Rejestrowym z innych tytułów niż wskazane w ust. 1, mogą być przedmiotem przelewu najwcześniej w następnym dniu roboczym).
 4. Dyspozycja przelewu środków pieniężnych, o której mowa w ust. 3, realizowana jest przez PKO BP BM nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu jej złożenia.
 5. Klient ma prawo do złożenia jednej dyspozycji przelewu środków pieniężnych w danym dniu.
 6. Złożona dyspozycja przelewu środków pieniężnych jest nieodwołalna.
 7. Środki pieniężne zapisane na Rachunku Rejestrowym, z innych tytułów niż wskazane w ust. 1, pozostają do dyspozycji Klienta.
 8. Środki pieniężne należne z tytułu przedterminowego wykupu Obligacji, zgodnie z postanowieniami Listu emisyjnego, przekazywane są wyłącznie na rachunek bankowy Klienta, co oznacza, że złożenie dyspozycji pozostawienia środków pieniężnych na Rachunku Rejestrowym nie ma wpływu na sposób realizacji wypłaty z tytułu przedterminowego wykupu Obligacji.
 9. Złożona dyspozycja pozostawienia środków pieniężnych na Rachunku Rejestrowym obejmuje te świadczenia z Obligacji, dla których dzień ustalenia praw przypada najwcześniej w dniu złożenia dyspozycji.
 10. Odwołanie dyspozycji pozostawienia środków pieniężnych na Rachunku Rejestrowym, obejmuje te świadczenia z Obligacji, dla których dzień ustalenia praw przypada najwcześniej w dniu złożenia dyspozycji.
 11. W przypadku wskazania rachunku bankowego prowadzonego przez bank mający siedzibę za granicą lub rachunku walutowego, koszty opłat przekazania środków pieniężnych na ten rachunek potrącane są z wypłacanych środków pieniężnych.
 12. Środki pieniężne znajdujące się na Rachunku Rejestrowym nie są oprocentowane.

Rozdział 6. Przedterminowy wykup

§ 14

 1. Dyspozycje przedterminowego wykupu Obligacji Klient może złożyć zgodnie z warunkami określonymi w Liście emisyjnym danej emisji.
 2. W dyspozycji Klient zobowiązany jest określić emisję i liczbę przedterminowo wykupywanych Obligacji.
 3. Dyspozycja przedterminowego wykupu Obligacji jest nieodwołalna.
 4. Środki pieniężne przekazywane są na rachunek bankowy Klienta.

Rozdział 7. Zamiana Obligacji

§ 15

 1. Dyspozycje zakupu Obligacji w drodze zamiany Klient może złożyć zgodnie z warunkami określonymi w Liście emisyjnym danej emisji.
 2. W dyspozycji Klient zobowiązany jest określić emisję oraz liczbę zamawianych lub zamienianych Obligacji.
 3. Dyspozycja zakupu Obligacji w drodze zamiany jest nieodwołalna.

Rozdział 8. Informacja o stanie Konta IKE- Obligacje

§ 16

 1. Możliwość dostępu do informacji o Koncie IKE-Obligacje za pośrednictwem systemów teleinformatycznych mają Klienci spełniający poniższe kryteria:
  1)  posiadają Konto IKE-Obligacje prowadzone przez PKO BP BM,
  2)  posiadają Rachunek Rejestrowy z dostępem do systemów teleinformatycznych.
 2. Prezentowane informacje o Koncie IKE-Obligacje dotyczą:
  1)  liczby Obligacji zgromadzonych na Koncie IKE-Obligacje, w podziale na poszczególne emisje,
  2)  wartości Obligacji zgromadzonych na Koncie IKE-Obligacje,
  3)  stanu środków pieniężnych na Koncie IKE-Obligacje,
  4)  maksymalnej wartości limitu wpłat na konto IKE w danym roku kalendarzowym,
  5)  limitu wpłat na Konto IKE-Obligacje pozostałego do wykorzystania w bieżącym roku kalendarzowym,
  6)  wysokości opłaty za prowadzenie Konta IKE-Obligacje,
  7)  stanu środków pieniężnych na rachunku do opłat.

Rozdział 9. Powiadomienia i raporty

§ 17

 1. Sprawozdania, potwierdzenia i raporty udostępniane są Klientowi zgodnie z postanowieniami Umowy PPZ lub Umowy o świadczenie usług maklerskich.
 2. W przypadku zakupu Obligacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych Klient ma możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie Obligacji.
 3. Odbiór potwierdzenia nabycia Obligacji może nastąpić w dowolnym PSO, jednak nie wcześniej niż drugiego dnia roboczego od dnia nabycia Obligacji.
 4. Odbiór potwierdzenia nabycia Obligacji w drodze zamiany może nastąpić w dowolnym PSO, jednak nie wcześniej niż drugiego dnia roboczego od dnia nabycia Obligacji.

Rozdział 10. Inne dyspozycje

§ 18

Inne dyspozycje, nieokreślone w Regulaminie, w szczególności zmiana rachunku bankowego, zmiana danych osobowych, wydania zaświadczeń mogą zostać złożone wyłącznie w PSO.

 Rozdział 11. Postanowienia końcowe

§ 19

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”).
 2. Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa, w tym PKO BP BM funkcjonujące jako wydzielona jednostka organizacyjna Banku.
 3. Administratorem danych osobowych nabywców Obligacji jest Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej reprezentujący Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Świętokrzyska 12 („Emitent”).
 4. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna jako Agent Emisji przetwarza powierzone dane, o których mowa w ust. 3, na podstawie umowy z Ministrem Finansów.
 5. Do wykonania obowiązków Administratorów danych, o których mowa w ust. 2 i 3, został powołany Inspektor Ochrony Danych, adres: Inspektor Ochrony Danych, Departament Bezpieczeństwa, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.
 6. Dane osobowe (identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe) przetwarzane będą w celu nabycia i obsługi Obligacji – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia.
 7. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania oraz wniesienia skargi do właściwego organu, w sytuacji gdy Klient uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji nabycia i obsługi Obligacji oraz dochodzenia roszczeń wynikających z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczenia.
 9. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji nabycia Obligacji, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości nabycia i obsługi Obligacji.
 10. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Agenta Emisji podmiotom i organom, którym Agent Emisji lub Emitent jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane przez Emitenta.

§ 20

 1. Klient składający dyspozycję za pośrednictwem Call Center wyraża zgodę na nagrywanie całości rozmowy.
 2. Dyspozycję składaną za pośrednictwem Call Center uważa się za przyjętą po powtórzeniu przez pracownika Call Center dyspozycji Klienta, uzyskaniu akceptacji Klienta i po stwierdzeniu przez pracownika, że dyspozycja została przyjęta. Jako wiążącą przyjmuje się treść dyspozycji powtórzoną przez pracownika.
 3. PKO BP BM nagrywa oraz archiwizuje na nośnikach elektronicznych dyspozycje składane za pośrednictwem telefonu.
 4. Treść nagranej dyspozycji telefonicznej stanowi tajemnicę zawodową, o której mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.
 5. Z wyłączeniem przelewów, o którym mowa § 9 ust. 9 pkt 2 oraz § 13 ust 11, za złożone dyspozycje oraz zawarte transakcje, których przedmiotem są Obligacje, obsłużone na podstawie Regulaminu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, PKO BP BM nie obciąża Klienta żadnymi prowizjami i opłatami.

§ 21

 1. Klient zobowiązany jest do utrzymywania w tajemnicy hasła oraz innych zabezpieczeń służących do jego identyfikacji w danym systemie teleinformatycznym. W przypadku podejrzenia, że osoba nieuprawniona weszła w posiadanie hasła lub zabezpieczenia, Klient powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt do PKO BP BM.
 2. W przypadku, gdy PKO BP BM poweźmie uzasadnione podejrzenie, że hasło lub inne zabezpieczenie zostało ujawnione osobie nieupoważnionej, może zablokować dostęp do systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient.
 3. Zniesienie blokady, o której mowa w ust. 2, możliwe jest w PSO.

§ 22

 1. PKO BP BM ma prawo dokonać zmiany Regulaminu z następujących, ważnych przyczyn: 
  1)  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
  2)  zmiany sposobu obsługi Obligacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, tj. rozszerzenia lub ograniczenia funkcjonalności usług, zmiany zasad korzystania z usług przez Klienta, wprowadzenia nowych usług, rezygnacji z wykonywania niektórych czynności będących przedmiotem usług, 
  3)  wydania orzeczeń sądów albo decyzji, rekomendacji lub zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego lub innych organów administracji publicznej wpływających na postanowienia Regulaminu, 
  4)  konieczności dostosowania Regulaminu do wymogów związanych z ochroną konsumenta.
 2. Zmiany Regulaminu publikowane są na stronie www.zakup.obligacjeskarbowe.pl.
 3. Zmieniony Regulamin PKO BP BM doręcza Klientowi korzystającemu z obsługi Obligacji za pośrednictwem internetu w formie elektronicznej, na wskazany adres poczty elektronicznej, natomiast Klientowi korzystającemu z obsługi Obligacji tylko za pośrednictwem telefonu - listem na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta.
 4. Klient nie wyrażający zgody na proponowaną przez PKO BP BM zmianę Regulaminu może, w terminie 14 dni od otrzymania zmienionego Regulaminu rozwiązać Umowę PPZ jedynie w zakresie składania zleceń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
 5. Złożenie przez Klienta oświadczenia o nie wyrażeniu zgody na zmianę Regulaminu oznacza zablokowanie dostępu do Rachunku Rejestrowego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Obsługa Klienta jest prowadzona wyłącznie w PSO.
 6. Brak oświadczenia woli Klienta, o której mowa w ust. 4, uważa się za wyrażenie zgody na zmianę Regulaminu.

§ 23

W sprawach nieokreślonych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej oraz Listy emisyjne Obligacji, wydawane przez Ministra Finansów, a także Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

§ 24

 1. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów cywilnych o prawa majątkowe wynikające z obsługi prowadzonej przez PKO BP BM na podstawie Regulaminu, jest właściwy rzeczowo i miejscowo polski sąd powszechny.
 2. Regulamin obowiązuje od 20 listopada 2022 r.