Reklamacje

INFORMACJA NA TEMAT ZASAD ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM PKO BANKU POLSKIEGO

 1. Klienci mogą składać reklamacje:
  1. pisemnie – osobiście w POK albo PUM/PSO albo przesyłką pocztową na adres: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa,
  2. ustnie:
   1. w POK - telefonicznie lub osobiście do protokołu,
   2. w PUM/PSO - osobiście do protokołu,
  3. w formie elektronicznej - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: dm@pkobp.pl, supermakler@pkobp.pl bądź info@obligacjeskarbowe.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.obligacjeskarbowe.pl (w zakresie obligacji skarbowych).
 2. Aktualne numery telefonów i adresy POK oraz PUM/PSO podane są na stronie internetowej www.dm.pkobp.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Klienta (w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko i, o ile Klient posiada, numer identyfikacyjny PESEL, w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – nazwę oraz, o ile Klient posiada, numer identyfikacyjny REGON lub NIP), aktualne dane adresowe (jeżeli DM PKO Banku Polskiego ich nie posiada), możliwe jest też dodatkowe wskazanie numeru rachunku Klienta, którego dotyczy reklamacja.
 4. DM PKO Banku Polskiego może zwrócić się do Klienta z prośbą o złożenie dodatkowych, pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
 5. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń, ułatwi i przyśpieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez DM PKO Banku Polskiego chyba, że okoliczność ta nie ma wpływu na sposób rozpatrzenia reklamacji.
 6. Na żądanie Klienta, DM PKO Banku Polskiego potwierdza w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób, fakt złożenia przez niego reklamacji..
 7. DM PKO Banku Polskiego rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, DM PKO Banku Polskiego poinformuje Klienta o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania przez DM PKO Banku Polskiego terminów określonych w zdaniach poprzedzających wystarczy wysłanie przez DM PKO Banku Polskiego odpowiedzi przed ich upływem.
 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Klient zostanie poinformowany o jej wyniku w formie papierowej albo za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub na wniosek Klienta - pocztą elektroniczną.
 9. Organem administracji publicznej sprawującym nadzór nad działalnością DM PKO Banku Polskiego jest Komisja Nadzoru Finansowego.
 10. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, Klient ma prawo do pozasądowego rozwiązywania ewentualnych sporów z DM PKO Banku Polskiego. Podmiotem właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).
 11. Klient ma prawo skorzystania z możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego umowy zawartej za pośrednictwem Internetu lub innego kanału elektronicznego, za pośrednictwem platformy ODR, funkcjonującej w krajach Unii Europejskiej, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Formularz zgłoszeniowy