Listy emisyjne

Listy emisyjne

Wybierz jedną z emisji obligacji obligacji: premiowych, 3-miesięcznych, rocznych, 2, 3, 4, 6 i 12 - letnich
Archiwum

List emisyjny obligacji COI0124

Pobierz list emisyjny PDF

Załączniki do listu emisyjnego Nr 96/2019 Ministra Finansów

Załącznik nr 1
Sposób obliczenia stopy procentowej dla poszczególnych okresów odsetkowych

r = i + m

gdzie:
r - stopy procentowe w danym okresie odsetkowym,
i - stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego, w przypadku gdy i < 0 przyjmuje się że i = 0,
m - marża odsetkowa w danym okresie odsetkowym

Załącznik nr 2
Sposób wyliczenia odsetek od jednej obligacji wypłacanych za dany okres odsetkowy

O = N * r

gdzie:
O - odsetki od obligacji należne za dany okres odsetkowy,
N - wartość nominalna jednej obligacji,
r - stopa procentowa w danym okresie odsetkowym, wyznaczana zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1.

Załącznik nr 3
Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji

Wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu w danym okresie odsetkowym od jednej obligacji w dniu "d", na którego datę dokonywane są obliczenia, jest obliczana według wzoru:

gdzie:
WP - wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu w danym okresie odsetkowym, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
W przypadku gdy WP < 100 przyjmuje się WP = 100 - w pierwszym okresie odsetkowym,
N - wartość nominalna jednej obligacji,
r - stopa procentowa w danym okresie odsetkowym, wyznaczana zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1,
a - rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia "d" z wyłączeniem dnia "d",
ACT - rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego,
b - kwota, o którą pomniejszana jest wysokość należności, w złotych.

Aneks do listu emisyjnego COI0124

do Listu Emisyjnego nr 96/2019 Ministra Finansów

z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie emisji czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych

obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Na podstawie art. 95 ust. 3, art. 98 ust. 1 i art. 101 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 944), w Liście Emisyjnym nr 96/2019 Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie emisji w sprawie emisji czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do sprzedaży są oferowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 zł (dwa miliardy złotych).”.

 

                                                                                                      MINISTER FINANSÓW

Z upoważnienia Ministra Finansów

       PODSEKRETARZ STANU

                                                                                                              Piotr Nowak