Listy emisyjne

Listy emisyjne

Wybierz jedną z emisji obligacji obligacji: premiowych, 3-miesięcznych, rocznych, 2, 3, 4, 6 i 12 - letnich
Archiwum

List emisyjny obligacji COI0524

Pobierz list emisyjny PDF

Załączniki do listu emisyjnego Nr 31/2020 Ministra Finansów

Załącznik nr 1
Sposób obliczenia stopy procentowej dla poszczególnych okresów odsetkowych

r = i + m

gdzie:
r - stopy procentowe w danym okresie odsetkowym,
i - stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego, w przypadku gdy i < 0 przyjmuje się że i = 0,
m - marża odsetkowa w danym okresie odsetkowym

Załącznik nr 2
Sposób wyliczenia odsetek od jednej obligacji wypłacanych za dany okres odsetkowy

O = N * r

gdzie:
O - odsetki od obligacji należne za dany okres odsetkowy,
N - wartość nominalna jednej obligacji,
r - stopa procentowa w danym okresie odsetkowym, wyznaczana zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1.

Załącznik nr 3
Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji

Wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu w danym okresie odsetkowym od jednej obligacji w dniu "d", na którego datę dokonywane są obliczenia, jest obliczana według wzoru:

gdzie:
WP - wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu w danym okresie odsetkowym, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
W przypadku gdy WP < 100 przyjmuje się WP = 100 - w pierwszym okresie odsetkowym,
N - wartość nominalna jednej obligacji,
r - stopa procentowa w danym okresie odsetkowym, wyznaczana zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1,
a - rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia "d" z wyłączeniem dnia "d",
ACT - rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego,
b - kwota, o którą pomniejszana jest wysokość należności, w złotych.