Listy emisyjne

Listy emisyjne

Wybierz jedną z emisji obligacji obligacji: premiowych, 3-miesięcznych, rocznych, 2, 3, 4, 6 i 12 - letnich
Archiwum

List emisyjny obligacji DOS0522

Pobierz list emisyjny PDF

Załącznik do listu emisyjnego Nr 29/2020 Ministra Finansów

Załącznik nr 1

Sposób wyliczenia wartości wierzytelności z tytułu jednej obligacji, wypłacanej w dniu wykupu.

W = N*(1+r)^2

gdzie:

W - wartość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji, obejmująca wartość nominalną oraz należne odsetki, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,

N - wartość nominalna jednej obligacji,

r - stopa procentowa w stosunku rocznym.

Załącznik nr 2

Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji

Wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu w danym okresie odsetkowym od jednej obligacji w dniu "d", na którego datę dokonywane są obliczenia, jest obliczana według wzoru:

dla k = 1,2

gdzie:

WPk - wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu w k-tym rocznym okresie odsetkowym, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
W przypadku, gdy WPk < 100 przyjmuje się WPk=100

Nk-1 - wartość nominalna jednej obligacji powiększona o naliczone odsetki na ostatni dzień rocznego okresu odsetkowego, poprzedniego w stosunku do okresu k, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
dla k = 1    N0=100
dla k = 2    N1=100*(1+r)

r - stopa procentowa w stosunku rocznym,

ak - rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia "d" z wyłączeniem dnia "d",

ACT - rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego,

b - kwota, o którą pomniejszana jest wysokość należnych odsetek, w złotych.