Listy emisyjne

Wybierz jedną z emisji obligacji:
premiowych 10-miesięcznych, 3-miesięcznych,
2, 3, 4, 6, 10 lub 12- letnich, a następnie naciśnij przycisk "pokaż".

LIST EMISYJNY nr 46/2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie emisji dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu
stałym oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

 

Na podstawie art. 95 ust. 3, art. 98 ust. 1 i art. 101 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 944)

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

emituje dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe, o oprocentowaniu stałym i terminach wykupu od dnia 1 do dnia 31 lipca 2023 r. o nazwie skróconej DOS0723, zwane dalej „obligacjami”.

 

 1. Do sprzedaży są oferowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 zł (dwa miliardy złotych).
 2. Nominał jednej obligacji wynosi 100 zł (sto złotych).
 3. Obligacje są oferowane do sprzedaży w dniach od w dniach od 1 do 31 lipca 2021 r.:
  1. w punktach sprzedaży obligacji – osobom fizycznym, stowarzyszeniom, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz fundacjom wpisanym do rejestru sądowego, a w przypadku nierezydentów, również wpisanym do innego rejestru urzędowego;
  2. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych:
   1. Internetu, pod adresem:
   2. telefonu, pod numerem: 801-310-210 lub 81-535-66-55,
    wyłącznie osobom fizycznym, będącym rezydentami.
 4. Szczegółowe warunki sprzedaży, o której mowa w ust. 3 pkt 2 oraz warunki dalszej obsługi obligacji zostały określone w „Regulaminie korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub internetu”, który jest dostępny na stronach internetowych www.zakup.obligacjeskarbowe.pl, www.Inteligo.pl oraz gov.pl/finanse/dlug-publiczny;
 5. Obligacje mogą być wykorzystane jako forma lokaty oszczędności w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE), o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808).
 6. Cena sprzedaży jest równa wartości nominalnej obligacji.
 7. Obligacje mogą być nabywane w drodze zamiany wierzytelności z tytułu wykupu:
  1. trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej OTS0721, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 19/2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie emisji trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej;

  2. dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej DOS0721, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 45/2019 Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie emisji dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej;

  3. trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej TOZ0721, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 45/2018 Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej;

  4. czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej COI0721, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 36/2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie emisji czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej;

  5. emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej EDO0721, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 27/2011 Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie emisji emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

 8. Cena zamiany jednej obligacji wynosi wynosi 99,90 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy).
 9. Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany są przyjmowane od dnia 25 czerwca 2021 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji OTS0721, DOS0721, TOZ0721, COI0721 i EDO0721.
 10. Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany mogą być składane w punktach sprzedaży obligacji lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
 11. W przypadku, gdy wartość nominalna obligacji sprzedanych w drodze zamiany osiągnie wartość nominalną obligacji oferowanych w ramach emisji, nastąpi odmowa przyjęcia dalszych dyspozycji zakupu w drodze zamiany.
 12. Oprocentowanie obligacji wynosi 1,00% w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat. Wartość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji, obejmująca wartość nominalną oraz należne odsetki, wynosi 102,01 zł (sto dwa złote jeden grosz).
 13. Sposób wyliczenia wartości wierzytelności z tytułu jednej obligacji, wypłacanej w dniu wykupu określa załącznik nr 1 do listu emisyjnego.
 14. Odsetki od obligacji są naliczane:
  1. od wartości nominalnej danej obligacji, poczynając od dnia jej sprzedaży, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym;
  2. od wartości nominalnej danej obligacji, powiększonej o odsetki naliczone na koniec pierwszego okresu odsetkowego, w drugim rocznym okresie odsetkowym.
 15. Należność z tytułu odsetek jest wypłacana w dniu wykupu obligacji.
 16. Dzień ustalenia praw do świadczeń z obligacji przypada w piątym dniu roboczym, poprzedzającym dzień wymagalności tych świadczeń.
 17. Świadczenia z tytułu obligacji są realizowane, zgodnie z dyspozycją posiadacza, w następujący sposób:
  1. gotówką - po stawieniu się posiadacza obligacji w dowolnym punkcie sprzedaży obligacji;
  2. przelewem – na rachunek bankowy posiadacza obligacji, wskazany nie później niż w dniu ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji;
  3. poprzez zaliczenie wierzytelności z tytułu posiadanych obligacji na poczet ceny zakupywanych obligacji Skarbu Państwa.
 18. W przypadku realizacji świadczeń z obligacji w sposób, o którym mowa w ust. 17 pkt 3, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, przed terminem wykupu obligacji, podaje do wiadomości publicznej, w punktach sprzedaży obligacji oraz na stronach internetowych gov.pl/finanse/dlug-publiczny, www.obligacjeskarbowe.pl oraz www.Inteligo.pl, informację o obligacjach skarbowych, które mogą być zaoferowane w drodze zamiany posiadaczom obligacji wyemitowanych na podstawie niniejszego listu. Kwota stanowiąca różnicę między wierzytelnością z tytułu obligacji przedkładanych do wykupu a wartością nabywanych w drodze zamiany obligacji, według ceny zamiany, jest wypłacana na zasadach określonych w ust. 17 pkt 1 i 2.
 19. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przyznaje posiadaczowi obligacji prawo wezwania emitenta do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia sprzedaży danej obligacji i nie później niż na jeden miesiąc przed dniem jej wykupu.
 20. Ograniczeń w zakresie realizacji prawa do przedterminowego wykupu, o których mowa w ust. 19, nie stosuje się do posiadaczy obligacji dokonujących zwrotu, wypłaty lub wypłaty transferowej z IKE.
 21. Do przedterminowego wykupu może być przedstawiona dowolna liczba posiadanych obligacji.
 22. W przypadku skorzystania przez posiadacza obligacji z uprawnienia, o którym mowa w ust. 19:
  1. posiadacz obligacji składa dyspozycję dokonania przedterminowego wykupu:
   1. w jednym z punktów sprzedaży obligacji,
   2. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, jeżeli korzysta z takiej formy obsługi;
  2. dniem ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji jest dzień złożenia dyspozycji;
  3. oprocentowanie obligacji jest naliczane do piątego dnia roboczego włącznie, następującego po dniu złożenia dyspozycji;
  4. wykup obligacji następuje po upływie pięciu kolejnych dni roboczych, następujących po dniu złożenia dyspozycji;
  5. należność wypłacona z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji jest pomniejszana o kwotę narosłych odsetek, ale nie wyższą niż 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy). Potrącenia nie dokonuje się wobec posiadaczy obligacji dokonujących wypłaty lub wypłaty transferowej z IKE;
  6. środki z tytułu przedterminowego wykupu są przekazywane na rachunek bankowy posiadacza obligacji, z wyjątkiem środków z przedterminowego wykupu obligacji zapisanych na koncie IKE.
 23. Do dni roboczych, o których mowa w liście emisyjnym, nie wlicza się sobót.
 24. Dyspozycje zakupu, przedterminowego wykupu i zamiany obligacji są nieodwołalne.
 25. Dyspozycja przedterminowego wykupu nie może być złożona po złożeniu dyspozycji realizacji świadczeń z tytułu obligacji w sposób, o którym mowa w ust. 17 pkt 3.
 26. Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji określa załącznik nr 2 do listu emisyjnego.
 27. Obligacje mogą być przedmiotem obrotu tylko pomiędzy podmiotami wymienionymi w ust. 3 pkt 1.
 28. Obligacje są przechowywane w Rejestrze Nabywców Obligacji, prowadzonym przez agenta emisji.

 

                                                                                                    

MINISTER FINANSÓW 

FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

        z upoważnienia Ministra Finansów,

         Funduszy i Polityki Regionalnej

  Sebastian Skuza

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

                                                                                                            

 

Załącznik do listu emisyjnego Nr 46/2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Załącznik nr 1

Sposób wyliczenia wartości wierzytelności z tytułu jednej obligacji, wypłacanej w dniu wykupu.

W = N*(1+r)^2

gdzie:

W - wartość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji, obejmująca wartość nominalną oraz należne odsetki, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,

N - wartość nominalna jednej obligacji,

r - stopa procentowa w stosunku rocznym.

Załącznik nr 2

Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji

Wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu w danym okresie odsetkowym od jednej obligacji w dniu "d", na którego datę dokonywane są obliczenia, jest obliczana według wzoru:

dla k = 1,2

gdzie:

WPk - wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu w k-tym rocznym okresie odsetkowym, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
W przypadku, gdy WPk < 100 przyjmuje się WPk=100

Nk-1 - wartość nominalna jednej obligacji powiększona o naliczone odsetki na ostatni dzień rocznego okresu odsetkowego, poprzedniego w stosunku do okresu k, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
dla k = 1    N0=100
dla k = 2    N1=100*(1+r)

r - stopa procentowa w stosunku rocznym,

ak - rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia "d" z wyłączeniem dnia "d",

ACT - rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego,

b - kwota, o którą pomniejszana jest wysokość należnych odsetek, w złotych.

Wybierz jedną z emisji obligacji:

Rodzaj obligacji:

Wybierz emisję: