Listy emisyjne

Listy emisyjne

Wybierz jedną z emisji obligacji obligacji: premiowych, 3-miesięcznych, rocznych, 2, 3, 4, 6 i 12 - letnich
Archiwum

List emisyjny obligacji EDO0421

Pobierz list emisyjny PDF

Załączniki do listu emisyjnego nr 14/2011 Ministra Finansów

Załącznik nr 1

Sposób obliczenia stopy procentowej dla poszczególnych okresów odsetkowych.
r = i + m
gdzie:
r - stopa procentowa w danym okresie odsetkowym,
i - stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego,
w przypadku gdy i m - marża odsetkowa w danym okresie odsetkowym.
Załącznik nr 2

Sposób wyliczenia wartości wierzytelności z tytułu jednej obligacji, obejmującej wartość nominalną obligacji oraz odsetki należne w dniu wykupu.
W = N * (1 + r1)*(1 + r2)*...*(1 + r10)
gdzie:
W - wysokość wierzytelności od jednej obligacji w dniu wykupu, w złotych, zaokrąglona do jednego grosza,
r1, r2, ... , r10 - stopy procentowe w kolejnych, rocznych okresach odsetkowych, wyznaczane zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1,
N - wartość nominalna jednej obligacji w złotych.
Załącznik nr 3

Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji w dniu "d", na którego datę dokonywane są obliczenia

(kliknij, aby powiększyć)
dla WPkk = 100, k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

- gdzie:
WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7, WP8, WP9, WP10 - wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym, siódmym, ósmym, dziewiątym i dziesiątym rocznym okresie odsetkowym, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
N - wartość nominalna jednej obligacji w złotych,
r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10 - stopy procentowe w okresach odsetkowych odpowiednio od pierwszego do dziesiątego, wyznaczane zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1,
a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10 - rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia odpowiednio pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego, siódmego, ósmego, dziewiątego i dziesiątego rocznego okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia "d" z wyłączeniem dnia "d",
ACT - rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego,
b - kwota, o którą pomniejszana jest wysokość należnych odsetek, w złotych.