Listy emisyjne

Wybierz jedną z emisji obligacji:
premiowych, 3-miesięcznych,
2, 3, 4, 6, 10 lub 12- letnich, a następnie naciśnij przycisk "pokaż".

LIST EMISYJNY nr 93/2022 Ministra Finansów

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie emisji trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

 

Na podstawie art. 95 ust. 3, art. 98 ust. 1 i art. 101 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 944)

Minister Finansów

emituje trzymiesięczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym i nazwie skróconej OTS1222, zwane dalej „obligacjami”.

 

 1. Do sprzedaży są oferowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 3.000.000.000 zł (trzy miliardy złotych).
 2. Nominał jednej obligacji wynosi 100 zł (sto złotych).
 3. Obligacje są oferowane do sprzedaży w dniach od 1 do 30 września 2022 r.:
  1. w punktach sprzedaży obligacji
   1. osobom fizycznym,
   2. stowarzyszeniom, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz fundacjom wpisanym do rejestru sądowego, a w przypadku nierezydentów, również wpisanym do innego rejestru urzędowego;
  2. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych:
   1. Internetu, pod adresem www.zakup.obligacjeskarbowe.pl,      
   2. telefonu, pod numerem: 801-310-210 lub 81-535-66-55,

    wyłącznie osobom fizycznym, będącym rezydentami.

 4. Szczegółowe warunki sprzedaży, o której mowa w ust. 3 pkt 2, oraz warunki dalszej obsługi obligacji zostały określone w „Regulaminie korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub internetu”, który jest dostępny na stronach internetowych www.zakup.obligacjeskarbowe.pl  oraz gov.pl/finanse/dlug-publiczny 
 5. Cena sprzedaży jest równa wartości nominalnej obligacji.
 6. Obligacje mogą być nabywane w drodze zamiany wierzytelności z tytułu wykupu trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej OTS0922, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 63/2022 Ministra Finansów z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie emisji trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.
 7. Cena zamiany jednej obligacji wynosi 100,00 zł (sto złotych).
 8. Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany są przyjmowane od dnia 26 sierpnia 2022 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji OTS0922.
 9. Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany mogą być składane w punktach sprzedaży obligacji lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
 10. W przypadku, gdy wartość nominalna obligacji sprzedanych w drodze zamiany osiągnie wartość nominalną obligacji oferowanych w ramach emisji, nastąpi odmowa przyjęcia dalszych dyspozycji zakupu w drodze zamiany.
 11. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 3,00% w stosunku rocznym.
 12. Odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej danej obligacji za trzymiesięczny okres odsetkowy.
 13. Wysokość należnych odsetek w dniu wykupu wynosi 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy).
 14. Należność z tytułu odsetek jest wypłacana w dniu wykupu obligacji.
 15. Wykup obligacji następuje od dnia 1 do dnia 30 grudnia 2022 r.
 16. Wartość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji, obejmująca wartość nominalną oraz należne odsetki, wynosi 100,75 zł (sto złotych siedemdziesiąt pięć groszy).
 17. Dzień ustalenia praw do świadczeń z tytułu wykupu obligacji przypada w piątym dniu roboczym, poprzedzającym dzień wymagalności tych świadczeń.
 18. Świadczenia z tytułu obligacji są realizowane, zgodnie z dyspozycją posiadacza, w następujący sposób:
  1. gotówką – po stawieniu się posiadacza obligacji w dowolnym punkcie sprzedaży obligacji;
  2. przelewem – na rachunek bankowy posiadacza obligacji, wskazany nie później niż w dniu ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji;
  3. poprzez zaliczenie wierzytelności z tytułu posiadanych obligacji na poczet ceny zakupywanych obligacji  skarbowych.
 19. W przypadku realizacji świadczeń z obligacji w sposób, o którym mowa w ust. 18 pkt 3, Minister Finansów, przed terminem wykupu obligacji, podaje do wiadomości publicznej, w punktach sprzedaży obligacji oraz na stronach internetowych  gov.pl/finanse/dlug-publiczny i www.obligacjeskarbowe.pl, informację o obligacjach skarbowych, które mogą być zaoferowane w drodze zamiany posiadaczom obligacji wyemitowanych na podstawie niniejszego listu. Kwota stanowiąca różnicę między wierzytelnością z tytułu obligacji przedkładanych do wykupu a wartością nabywanych w drodze zamiany obligacji, według ceny zamiany, jest wypłacana na zasadach określonych w ust. 18 pkt 1 i 2.
 20. Minister Finansów przyznaje posiadaczowi obligacji prawo wezwania emitenta do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia sprzedaży obligacji oraz nie później niż dwadzieścia dni kalendarzowych przed dniem wykupu obligacji.
 21. Do przedterminowego wykupu może być przedstawiona dowolna liczba posiadanych obligacji.
 22. W przypadku skorzystania przez posiadacza obligacji z uprawnienia, o którym mowa w ust. 20:
  1.   posiadacz obligacji składa dyspozycję dokonania przedterminowego wykupu:
   • w jednym z punktów sprzedaży obligacji,
   • za pomocą systemów teleinformatycznych, jeżeli korzysta z takiej formy obsługi;
  2. dniem ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji jest dzień złożenia dyspozycji;
  3. odsetki od obligacji nie przysługują;
  4. wykup obligacji następuje wg ich wartości nominalnej po upływie pięciu kolejnych dni roboczych, następujących po dniu złożenia dyspozycji;
  5. środki z tytułu przedterminowego wykupu są przekazywane na rachunek bankowy posiadacza obligacji.
 23. Do dni roboczych, o których mowa w liście emisyjnym, nie wlicza się sobót.
 24. Dyspozycje zakupu, przedterminowego wykupu i zamiany obligacji są nieodwołalne.
 25. Dyspozycja przedterminowego wykupu nie może być złożona w przypadku złożenia dyspozycji realizacji świadczeń z tytułu obligacji w sposób, o którym mowa w ust. 18 pkt 3.
 26. Obligacje mogą być przedmiotem obrotu tylko pomiędzy podmiotami wymienionymi w ust. 3 pkt 1.
 27. Obligacje są przechowywane w Rejestrze Nabywców Obligacji, prowadzonym przez agenta emisji.

 

                                                                                        MINISTER FINANSÓW

Z upoważnienia Ministra Finansów,

                                                                                                            Sebastian Skuza

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

       

Wybierz jedną z emisji obligacji:

Rodzaj obligacji:

Wybierz emisję: