Listy emisyjne

Wybierz jedną z emisji obligacji:
premiowych, 3-miesięcznych,
2, 3, 4, 6, 10 lub 12- letnich, a następnie naciśnij przycisk "pokaż".

LIST EMISYJNY nr 94/2022 Ministra Finansów
z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie emisji rocznych oszczędnościowych obligacji skarbowych
o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej 

 

Na podstawie art. 95 ust. 3, art. 98 ust. 1 i art. 101 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 944)

Minister Finansów

emituje roczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej, o terminach wykupu od dnia 1 do dnia 30 września 2023 r. i o dwunastu miesięcznych okresach odsetkowych, o nazwie skróconej ROR0923, zwane dalej „obligacjami”.

 

 1. Do sprzedaży są oferowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 5.000.000.000 zł (pięć miliardów złotych).
 2. Nominał jednej obligacji wynosi 100 zł (sto złotych).
 3. Obligacje są oferowane do sprzedaży w dniach od 1 do 30 września 2022 r.:
  1. w punktach sprzedaży obligacji:
   1. osobom fizycznym,
   2. stowarzyszeniom, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz fundacjom wpisanym do rejestru sądowego, a w przypadku nierezydentów, również wpisanym do innego rejestru urzędowego;
  2. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych:
   1. Internetu, pod adresem www.zakup.obligacjeskarbowe.pl,
   2. telefonu, pod numerem: 801-310-210 lub 81-535-66-55,
    wyłącznie osobom fizycznym, będącym rezydentami.
 4. Szczegółowe warunki sprzedaży, o której mowa w ust. 3 pkt 2 oraz warunki dalszej obsługi obligacji zostały określone w „Regulaminie korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub internetu”, który jest dostępny na stronach internetowych www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz gov.pl/finanse/dlug-publiczny.
 5. Obligacje mogą być wykorzystane jako forma lokaty oszczędności w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE), o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808, z późn. zm.).
 6. Cena sprzedaży jest równa wartości nominalnej obligacji.
 7. Obligacje mogą być nabywane w drodze zamiany wierzytelności z tytułu wykupu:
  1. trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej OTS0922, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 63/2022 Ministra Finansów z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie emisji trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej;
  2. dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej DOS0922, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 65/2020 Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej;
  3. trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej TOZ0922, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 64/2019 Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej;
  4. czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej COI0922, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 60/2018 Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie emisji czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej;
  5. emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej EDO0922, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 38/2012 Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie emisji emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.
 1. Cena zamiany jednej obligacji wynosi 99,90 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy).
 2. Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany są przyjmowane od dnia 26 sierpnia 2022 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji OTS0922, DOS0922, TOZ0922, COI0922 i EDO0922.
 3. Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany mogą być składane w punktach sprzedaży obligacji lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
 4. W przypadku, gdy wartość nominalna obligacji sprzedanych w drodze zamiany osiągnie wartość nominalną obligacji oferowanych w ramach emisji, nastąpi odmowa przyjęcia dalszych dyspozycji zakupu w drodze zamiany.
 5. Odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej obligacji w miesięcznych okresach odsetkowych, poczynając od pierwszego dnia okresu odsetkowego.
 6. W pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa wynosi 6,50% w skali roku.
 7. Począwszy od drugiego okresu odsetkowego stopa procentowa dla kolejnych okresów odsetkowych jest obliczana jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującej w dziesiątym dniu roboczym przed pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczyna się okres odsetkowy i marży w wysokości 0,00%. W przypadku gdy wysokość stopy referencyjnej NBP jest niższa od zera przyjmuje się, że stopa referencyjna wynosi zero.
 8. Sposób obliczenia stopy procentowej od drugiego do dwunastego okresu odsetkowego określa załącznik nr 1 do listu emisyjnego.
 9. Stopy procentowe oraz wartości należnych odsetek w danym okresie odsetkowym od jednej obligacji są podawane do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem danego miesiąca  kalendarzowego w punktach sprzedaży obligacji oraz na stronach internetowych: gov.pl/finanse/dlug-publiczny i www.obligacjeskarbowe.pl.
  Ogłoszona stopa procentowa nie ulega zmianie.
 10. Sposób wyliczenia odsetek od jednej obligacji, wypłacanych za dany okres odsetkowy, określa załącznik nr 2 do listu emisyjnego.
 11. Wypłata odsetek następuje każdorazowo w ostatnim dniu danego okresu odsetkowego.
 12. Wykaz terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych okresów odsetkowych określa załącznik nr 3 do listu emisyjnego.
 13. Dzień ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji przypada w piątym dniu roboczym, poprzedzającym dzień wymagalności tych świadczeń.
 14. Świadczenia z tytułu obligacji są realizowane, zgodnie z dyspozycją posiadacza, w następujący sposób:
  1. gotówką – po stawieniu się posiadacza obligacji w dowolnym punkcie sprzedaży obligacji;
  2. przelewem – na rachunek bankowy posiadacza obligacji, wskazany nie później niż w dniu ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji;
  3. poprzez zaliczenie wierzytelności z tytułu posiadanych obligacji na poczet ceny zakupywanych obligacji Skarbu Państwa.
 1. W przypadku realizacji świadczeń z obligacji w sposób, o którym mowa w ust. 21 pkt 3, Minister Finansów, przed terminem wykupu obligacji, podaje do wiadomości publicznej, w punktach sprzedaży obligacji oraz na stronach internetowych: gov.pl/finanse/dlug-publicznywww.obligacjeskarbowe.pl, informację o obligacjach skarbowych, które mogą być zaoferowane w drodze zamiany posiadaczom obligacji wyemitowanych na podstawie niniejszego listu. Kwota stanowiąca różnicę między wierzytelnością z tytułu obligacji przedkładanych do wykupu a wartością obligacji nabywanych w drodze zamiany, według ceny zamiany, jest wypłacana na zasadach określonych w ust. 21 pkt 1 i 2.
 2. Minister Finansów przyznaje posiadaczowi obligacji prawo wezwania emitenta do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia sprzedaży obligacji oraz nie później niż dwadzieścia dni kalendarzowych przed dniem wykupu obligacji, z wyłączeniem dnia ustalenia praw do odsetek od obligacji.
 3. Ograniczeń w zakresie realizacji prawa do przedterminowego wykupu, o których mowa w ust. 23, nie stosuje się do posiadaczy obligacji dokonujących zwrotu, wypłaty lub wypłaty transferowej z IKE.
 4. Do przedterminowego wykupu może być przedstawiona dowolna liczba posiadanych obligacji.
 5. W przypadku skorzystania przez posiadacza obligacji z uprawnienia, o którym mowa w ust. 23:
  1. posiadacz obligacji składa dyspozycję dokonania przedterminowego wykupu:
   1. w jednym z punktów sprzedaży obligacji,
   2. za pomocą systemów teleinformatycznych, jeżeli korzysta z takiej formy obsługi;
  1. dniem ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji jest dzień złożenia dyspozycji;
  2. oprocentowanie obligacji jest naliczane do piątego dnia roboczego włącznie, następującego po dniu złożenia dyspozycji;
  3. wykup obligacji następuje po upływie pięciu kolejnych dni roboczych, następujących po dniu złożenia dyspozycji;
  4. w pierwszym okresie odsetkowym należność wypłacona z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji jest pomniejszana o kwotę narosłych odsetek, ale nie wyższą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) Potrącenia nie dokonuje się wobec posiadaczy obligacji dokonujących wypłaty lub wypłaty transferowej z IKE;
  5. począwszy od drugiego okresu odsetkowego przy wypłacie świadczeń z tytułu przedterminowego wykupu, wysokość należności od każdej obligacji jest pomniejszana o kwotę 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) Potrącenia nie dokonuje się wobec posiadaczy obligacji dokonujących wypłaty lub wypłaty transferowej z IKE;
  6. środki z tytułu przedterminowego wykupu są przekazywane na rachunek bankowy posiadacza obligacji, z wyjątkiem środków z przedterminowego wykupu obligacji zapisanych na koncie IKE.
 1. Do dni roboczych, o których mowa w liście emisyjnym, nie wlicza się sobót.
 2. Dyspozycje zakupu, przedterminowego wykupu i zamiany obligacji są nieodwołalne.
 3. Dyspozycja przedterminowego wykupu nie może być złożona w przypadku złożenia dyspozycji realizacji świadczeń z tytułu obligacji w sposób, o którym mowa w ust. 21 pkt 3.
 4. Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji określa załącznik nr 4 do listu emisyjnego.
 5. Obligacje mogą być przedmiotem obrotu tylko pomiędzy podmiotami wymienionymi w ust. 3 pkt 1.
 6. Obligacje są przechowywane w Rejestrze Nabywców Obligacji, prowadzonym przez agenta emisji.

 

                                                                                                    MINISTER FINANSÓW

                                                                                            z upoważnienia Ministra Finansów

            Sebastian Skuza

                                                                                       Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Załączniki do listu emisyjnego Nr 94/2022 Ministra Finansów

Załącznik nr 1

 

Sposób obliczenia stopy procentowej od drugiego do dwunastego okresu odsetkowego

 

r = i + m

- gdzie:

r – stopa procentowa w danym okresie odsetkowym,

i – stopa referencyjna NBP obowiązująca w dziesiątym dniu roboczym przed pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczyna się okres odsetkowy, 

w przypadku gdy i < 0 przyjmuje się że i = 0,

m - marża odsetkowa w danym okresie odsetkowym.

 

Załącznik nr 2

 

Sposób wyliczenia odsetek od jednej obligacji wypłacanych za dany okres odsetkowy

 

- gdzie:

O – odsetki od obligacji należne za dany okres odsetkowy,

N – wartość nominalna obligacji,

r – stopa procentowa obligacji w danym okresie odsetkowym,

a – rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia „d” z wyłączeniem dnia „d”,

D – rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym, z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego,

F – częstotliwość płatności kuponowych w roku.

 

Załącznik nr 3

 Wykaz terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych okresów odsetkowych

   

 

Załącznik nr 4

Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji

Wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu w danym okresie odsetkowym od jednej obligacji w dniu „d", na którego datę dokonywane są obliczenia, jest obliczana według wzoru:

– gdzie:

WP – wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu w danym okresie odsetkowym, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,

W przypadku gdy WP < 100 przyjmuje się WP = 100 – w pierwszym okresie odsetkowym,

N – wartość nominalna jednej obligacji,

r – stopa procentowa w danym okresie odsetkowym,

a – rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia „d” z wyłączeniem dnia „d”,

D – rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym, z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego,

F – częstotliwość płatności kuponowych w roku,

b – kwota, o którą pomniejszana jest wysokość należności, w złotych.

 

Wybierz jedną z emisji obligacji:

Rodzaj obligacji:

Wybierz emisję: