Listy emisyjne

Wybierz jedną z emisji obligacji:
premiowych, 3-miesięcznych,
2, 3, 4, 6, 10 lub 12- letnich, a następnie naciśnij przycisk "pokaż".

LIST EMISYJNY nr 99/2022 Ministra Finansów

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie emisji rodzinnych sześcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych
oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Na podstawie art. 95 ust. 3, art. 98 ust. 1 i art. 101 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 944)

Minister Finansów

emituje rodzinne sześcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe, o terminach wykupu od dnia 1 do dnia 30 września 2028 r. i o sześciu rocznych okresach odsetkowych, o nazwie skróconej ROS0928, zwane dalej „obligacjami”.

 1. Do sprzedaży są oferowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 zł (pięćset milionów złotych).
 2. Nominał jednej obligacji na 100 zł (sto złotych).
 3. Obligacje są oferowane do sprzedaży w dniach od 1 do 30 września 2022 r.:
  1. w punktach sprzedaży obligacji,
  2. za pośrednictwem Internetu, pod adresem www.zakup.obligacjeskarbowe.pl
  wyłącznie osobom fizycznym, które posiadają prawo do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) i ich dane znajdują się w rejestrze centralnym, o którym mowa w art. 14 ust. 2 przedmiotowej ustawy, lub potwierdzą swoje prawo do świadczenia wychowawczego przedstawiając w punkcie sprzedaży obligacji decyzję lub informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego albo, w przypadku braku dokumentu poświadczającego prawo do świadczenia wychowawczego w powyższy sposób, oświadczenie według wzoru dostępnego w punktach sprzedaży obligacji lub na stronie internetowej www.obligacjeskarbowe.pl. Nabywca może przekazać dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, za pośrednictwem Internetu w formie cyfrowego odwzorowania (skan).
 4. Osoby, o których mowa w ust. 3, mogą nabyć obligacje do wysokości udzielonego świadczenia wychowawczego, obliczanej jako suma miesięcznych kwot świadczenia od początku jego przyznania z uwzględnieniem kwoty należnej za miesiąc, w którym następuje zakup obligacji, pomniejszona o wartość nominalną zakupionych rodzinnych oszczędnościowych obligacji skarbowych.
 5. Szczegółowe warunki sprzedaży, o której mowa w ust. 3 pkt 2 oraz warunki dalszej obsługi obligacji zostały określone w „Regulaminie korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub internetu”, który jest dostępny na stronach internetowych www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz gov.pl/finanse/dlug-publiczny.
 6. Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji.
 7. Odsetki od obligacji są naliczane:
  1. od wartości nominalnej obligacji, poczynając od dnia jej sprzedaży, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym;
  2. od wartości nominalnej obligacji, powiększonej o odsetki naliczone na koniec każdego poprzedniego rocznego okresu odsetkowego, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych.
 8. W pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa wynosi 6,70% w skali roku.
 9. Stopa procentowa od drugiego do szóstego okresu odsetkowego jest obliczana na podstawie stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę w wysokości 1,50%.
 10. Sposób obliczenia stopy procentowej od drugiego do szóstego okresu odsetkowego określa załącznik nr 1 do listu emisyjnego. Stopy procentowe są obliczane przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego i podawane do wiadomości publicznej w punktach sprzedaży obligacji oraz na stronach internetowych gov.pl/finanse/dlug-publiczny oraz www.obligacjeskarbowe.pl. Ogłoszona stopa procentowa nie ulega zmianie.
 11. Sposób wyliczenia wartości wierzytelności z tytułu jednej obligacji, obejmującej wartość nominalną obligacji oraz odsetki należne w dniu wykupu, określa załącznik nr 2 do listu emisyjnego.
 12. Należność z tytułu odsetek jest wypłacana w dniu wykupu obligacji.
 13. Dzień ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji przypada w piątym dniu roboczym, poprzedzającym dzień wymagalności tych świadczeń.
 14. Świadczenia z tytułu obligacji są realizowane, zgodnie z dyspozycją posiadacza, w następujący sposób:
  1. gotówką – po stawieniu się posiadacza obligacji w dowolnym punkcie sprzedaży obligacji;
  2. przelewem – na rachunek bankowy posiadacza obligacji, wskazany nie później niż w dniu ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji;
  3. poprzez zaliczenie wierzytelności z tytułu posiadanych obligacji na poczet ceny zakupywanych obligacji Skarbu Państwa.
 15. W przypadku realizacji świadczeń z obligacji w sposób, o którym mowa w ust. 14 pkt 3, Minister Finansów, przed terminem wykupu obligacji, podaje do wiadomości publicznej, w punktach sprzedaży obligacji oraz na stronach internetowych: gov.pl/finanse/dlug-publiczny, oraz www.obligacjeskarbowe.pl, informację o obligacjach skarbowych, które mogą być zaoferowane w drodze zamiany posiadaczom obligacji wyemitowanych na podstawie niniejszego listu. Kwota stanowiąca różnicę między wierzytelnością z tytułu obligacji przedkładanych do wykupu a wartością obligacji nabywanych w drodze zamiany, według ceny zamiany, jest wypłacana na zasadach określonych w ust. 14 pkt 1 i 2.
 16. Minister Finansów przyznaje posiadaczowi obligacji prawo wezwania emitenta do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia sprzedaży obligacji i nie później niż dwadzieścia dni kalendarzowych przed dniem wykupu obligacji.
 17. Do przedterminowego wykupu może być przedstawiona dowolna liczba posiadanych obligacji.
 18. W przypadku skorzystania przez posiadacza obligacji z uprawnienia, o którym mowa w ust. 16:
  1. posiadacz obligacji składa dyspozycję dokonania przedterminowego wykupu:
   1. w jednym z punktów sprzedaży obligacji,
   2. za pośrednictwem Internetu, jeżeli korzysta z takiej formy obsługi;
  2. dniem ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji jest dzień złożenia dyspozycji;
  3. oprocentowanie obligacji jest naliczane do piątego dnia roboczego włącznie, następującego po dniu złożenia dyspozycji;
  4. wykup obligacji następuje po upływie pięciu kolejnych dni roboczych, następujących po dniu złożenia dyspozycji;
  5. należność wypłacona z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji jest pomniejszana o kwotę narosłych odsetek, ale nie wyższą niż 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy);
  6. środki z tytułu przedterminowego wykupu są przekazywane na rachunek bankowy posiadacza obligacji.
 1. Do dni roboczych, o których mowa w liście emisyjnym, nie wlicza się sobót.
 2. Dyspozycje zakupu i przedterminowego wykupu są nieodwołalne.
 3. Dyspozycja przedterminowego wykupu nie może być złożona w przypadku złożenia dyspozycji realizacji świadczeń z tytułu obligacji w sposób, o którym mowa w ust. 14 pkt 3.
 4. Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji określa załącznik nr 3 do listu emisyjnego.
 5. Obligacje nie mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym.
 6. Obligacje są przechowywane w Rejestrze Nabywców Obligacji, prowadzonym przez agenta emisji.

 

MINISTER FINANSÓW
Z upoważnienia Ministra Finansów
Sebastian Skuza
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

 

                                                                                

 

Załączniki do listu emisyjnego Nr 99/2022 Ministra Finansów

Sposób obliczenia stopy procentowej od drugiego do szóstego okresu odsetkowego

r = i + m

- gdzie:

r – stopa procentowa w danym okresie odsetkowym,

i – stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego,

w przypadku gdy i < 0 przyjmuje się, że i = 0,

m - marża odsetkowa w danym okresie odsetkowym.

 

Załącznik nr 2

 

Sposób wyliczenia wartości wierzytelności z tytułu jednej obligacji, obejmującej wartość nominalną obligacji oraz odsetki należne w dniu wykupu

 

W = N * (1+r1) * (1+r2) *...* (1+r6)

- gdzie:

W – wysokość wierzytelności od jednej obligacji w dniu wykupu, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,

r1, r2, ... , r6 – stopy procentowe w kolejnych, rocznych okresach odsetkowych,

N – wartość nominalna jednej obligacji w złotych.

 

Załącznik nr 3

 

Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji

 

Wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu w danym okresie odsetkowym od jednej obligacji w dniu „d", na którego datę dokonywane są obliczenia, jest obliczana według wzoru:

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie

- gdzie:

WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP6 – wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym i szóstym rocznym okresie odsetkowym, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,

N – wartość nominalna jednej obligacji w złotych,

r1, r2, r3, r4, r5, r6 – stopy procentowe w okresach odsetkowych odpowiednio od pierwszego do szóstego,

a1, a2, a3, a4, a5, a6 – rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia odpowiednio pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego i szóstego rocznego okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia „d”, z wyłączeniem dnia „d”,

 

ACT - rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym, z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego,

b – kwota, o którą pomniejszana jest wysokość należnych odsetek, w złotych.

Wybierz jedną z emisji obligacji:

Rodzaj obligacji:

Wybierz emisję: