Listy emisyjne

Listy emisyjne

Wybierz jedną z emisji obligacji obligacji: premiowych, 3-miesięcznych, rocznych, 2, 3, 4, 6 i 12 - letnich
Archiwum

List emisyjny obligacji ROS1028

Pobierz list emisyjny PDF

Załączniki do listu emisyjnego Nr 99/2022 Ministra Finansów

Sposób obliczenia stopy procentowej od drugiego do szóstego okresu odsetkowego

r = i + m

- gdzie:

r – stopa procentowa w danym okresie odsetkowym,

i – stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego,

w przypadku gdy i < 0 przyjmuje się, że i = 0,

m - marża odsetkowa w danym okresie odsetkowym.

 

Załącznik nr 2

 

Sposób wyliczenia wartości wierzytelności z tytułu jednej obligacji, obejmującej wartość nominalną obligacji oraz odsetki należne w dniu wykupu

 

W = N * (1+r1) * (1+r2) *...* (1+r6)

- gdzie:

W – wysokość wierzytelności od jednej obligacji w dniu wykupu, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,

r1, r2, ... , r6 – stopy procentowe w kolejnych, rocznych okresach odsetkowych,

N – wartość nominalna jednej obligacji w złotych.

 

Załącznik nr 3

 

Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji

 

Wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu w danym okresie odsetkowym od jednej obligacji w dniu „d", na którego datę dokonywane są obliczenia, jest obliczana według wzoru:

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie

- gdzie:

WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP6 – wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym i szóstym rocznym okresie odsetkowym, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,

N – wartość nominalna jednej obligacji w złotych,

r1, r2, r3, r4, r5, r6 – stopy procentowe w okresach odsetkowych odpowiednio od pierwszego do szóstego,

a1, a2, a3, a4, a5, a6 – rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia odpowiednio pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego i szóstego rocznego okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia „d”, z wyłączeniem dnia „d”,

 

ACT - rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym, z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego,

b – kwota, o którą pomniejszana jest wysokość należnych odsetek, w złotych.