Listy emisyjne

Listy emisyjne

Wybierz jedną z emisji obligacji obligacji: premiowych, 3-miesięcznych, rocznych, 2, 3, 4, 6 i 12 - letnich
Archiwum

List emisyjny obligacji TOS0825

Pobierz list emisyjny PDF

Załączniki do listu emisyjnego Nr 87/2022 Ministra Finansów

 

Załącznik nr 1

Sposób wyliczenia wartości wierzytelności z tytułu jednej obligacji, wypłacanej w dniu wykupu
W = N * (1 + r)3


gdzie:
W – wartość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji, obejmująca wartość nominalną oraz należne odsetki, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
N – wartość nominalna jednej obligacji,
r – stopa procentowa w stosunku rocznym.
 
Załącznik nr 2

Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji

Wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu w danym okresie odsetkowym od jednej obligacjiw dniu „d", na którego datę dokonywane są obliczenia, jest obliczana według wzoru:

dla k = 1, 2, 3

gdzie:
WPk – wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu w k-tym rocznym okresie odsetkowym, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
W przypadku gdy WPk < 100 przyjmuje się WPk = 100,
Nk-1 – wartość nominalna jednej obligacji powiększona o naliczone odsetki na ostatni dzień rocznego okresu odsetkowego, poprzedniego w stosunku do okresu k, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
dla k = 1     N0 = 100
dla k = 2     N1 = 100*(1+r)
dla k = 3     N2 = 100*(1+r)2
r - stopa procentowa w stosunku rocznym,
ak – rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia „d” z wyłączeniem dnia „d”,
ACT – rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego,
b – kwota, o którą pomniejszana jest wysokość należnych odsetek, w złotych.