Listy emisyjne

Listy emisyjne

Wybierz jedną z emisji obligacji obligacji: premiowych, 3-miesięcznych, rocznych, 2, 3, 4, 6 i 12 - letnich
Archiwum

List emisyjny obligacji TOZ0523

Pobierz list emisyjny PDF

Załączniki do listu emisyjnego Nr 30/2020 Ministra Finansów

 

Załącznik nr 1

Sposób wyliczenia stawki bazowej oraz stopy procentowej od drugiego do szóstego okresu odsetkowego
 1. Stawka bazowa stopy procentowej jest liczona oddzielnie dla każdego okresu odsetkowego obligacji jako średnia arytmetyczna stopy WIBOR 6M za okres pięciu kolejnych dni roboczych, z czego ostatni dzień okresu pięciodniowego przypada najpóźniej na pięć dni roboczych przed dniem, w którym rozpoczyna się okres odsetkowy. Stawka bazowa obliczana jest według wzoru:

  J =1/5* (w1 + w2 + w3 + w4+ w5)

  gdzie:
  J - stawka bazowa stopy procentowej, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
  w1,w2,w3,w4,w5 - stopy WIBOR 6M z pięciu kolejnych dni roboczych, z czego ostatni przypada nie później niż na pięć dni przed dniem, w którym rozpoczyna się okres odsetkowy,

  WIBOR 6M - (Warsaw Interbank Offered Rate) - ogłaszana codziennie, półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.

 2. Stopa procentowa r obligacji w danym okresie odsetkowym jest równa zaokrąglonemu do dwóch miejsc po przecinku iloczynowi dwóch składników: stawki bazowej oraz mnożnika i obliczana jest według wzoru:

  r = J * M

  gdzie:
  r - stopa procentowa w danym okresie odsetkowym,
  J - stawka bazowa stopy procentowej, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
  M - mnożnik.

Załącznik nr 2

Sposób wyliczenia odsetek od jednej obligacji wypłacanych za dany okres odsetkowy

Wysokość należnych odsetek za dany okres odsetkowy kończący się w dniu "d" obliczana jest według wzoru:


gdzie:
O - odsetki od obligacji należne za dany okres odsetkowy,
N - wartość nominalna obligacji,
r - stopa procentowa obligacji w danym okresie odsetkowym,
a - rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia "d" z wyłączeniem dnia "d",
D - rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym, z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego,
F - częstotliwość płatności kuponowych w roku.

Załącznik nr 3

 

Wykaz terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych okresów odsetkowych

Załącznik nr 4

Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji

Wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu w danym okresie odsetkowym od jednej obligacji w dniu "d", na którego datę dokonywane są obliczenia, jest obliczana według wzoru:

 
gdzie:
WP - wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu w danym okresie odsetkowym, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
W przypadku gdy WP < 100 przyjmuje się WP = 100 - w pierwszym okresie odsetkowym,

N - wartość nominalna jednej obligacji,
r - stopa procentowa w danym okresie odsetkowym, wyznaczana zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1,
a - rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia "d" z wyłączeniem dnia "d",
D - rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym, z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego,
F - częstotliwość płatności kuponowych w roku,
b - kwota, o którą pomniejszana jest wysokość należności, w złotych.