Listy emisyjne

Wybierz jedną z emisji obligacji:
premiowych 10-miesięcznych, 3-miesięcznych,
2, 3, 4, 6, 10 lub 12- letnich, a następnie naciśnij przycisk "pokaż".

LIST EMISYJNY nr 47/2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

 

Na podstawie art. 95 ust. 3, art. 98 ust. 1 i art. 101 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 944

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

emituje trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej, o terminach wykupu od dnia 1 do dnia 31 lipca 2024 r. i o sześciu półrocznych okresach odsetkowych, o nazwie skróconej TOZ0724, zwane dalej „obligacjami”.

 1. Do sprzedaży są oferowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 zł (dwa miliardy złotych).
 2. Nominał jednej obligacji wynosi 100 zł (sto złotych).
 3. Obligacje są oferowane do sprzedaży w dniach od 1 do 301 lipca 2021 r.:
  1. w punktach sprzedaży obligacji - osobom fizycznym, stowarzyszeniom, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz fundacjom wpisanym do rejestru sądowego, a w przypadku nierezydentów, również wpisanym do innego rejestru urzędowego;
  2. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych:
   1. Internetu, pod adresem:
   2. telefonu, pod numerem: 801-310-210 lub 81-535-66-55,
    wyłącznie osobom fizycznym, będącym rezydentami.
 4. Szczegółowe warunki sprzedaży o której mowa w ust. 3 pkt 2, oraz warunki dalszej obsługi obligacji zostały określone „Regulaminie korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub internetu”, który jest dostępny na stronach internetowych www.zakup.obligacjeskarbowe.plwww.Inteligo.pl oraz gov.pl/finanse/dlug-publiczny;
 5. Obligacje mogą być wykorzystane jako forma lokaty oszczędności w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE), o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808). 
 6. Cena sprzedaży jest równa wartości nominalnej obligacji.
 7. Obligacje mogą być nabywane w drodze zamiany wierzytelności z tytułu wykupu:
  1. trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej OTS0721, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 19/2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie emisji trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej;
  2. dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej DOS0721, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 45/2019 Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie emisji dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej;

  3. trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej TOZ0721, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 45/2018 Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej;

  4. czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej COI0721, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 36/2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie emisji czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej;

  5. emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej EDO0721, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 27/2011 Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie emisji emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

 8. Cena zamiany jednej obligacji wynosi 99,90 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy).
 9. Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany są przyjmowane od dnia 25 czerwca 2021 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji OTS0721, DOS0721, TOZ0721, COI0721 i EDO0721.
 10. Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany mogą być składane w punktach sprzedaży obligacji lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
 11. W przypadku, gdy wartość nominalna obligacji sprzedanych w drodze zamiany osiągnie wartość nominalną obligacji oferowanych w ramach emisji, nastąpi odmowa przyjęcia dalszych dyspozycji zakupu w drodze zamiany.
 12. Odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych, poczynając od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego.
 13. Stopa procentowa dla pierwszego okresu odsetkowego wynosi 1,10%.
 14. Począwszy od drugiego okresu odsetkowego stopa procentowa dla kolejnych okresów odsetkowych jest obliczana:
  1. jako iloczyn stawki bazowej i mnożnika w wysokości 1,00;
  2. przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego i podawana do wiadomości publicznej w punktach sprzedaży obligacji oraz na stronach internetowych: gov.pl/finanse/dlug-publiczny i www.obligacjeskarbowe.pl oraz www.Inteligo.pl.

   Ogłoszona stopa procentowa nie ulega zmianie.
 15. Sposób wyliczenia stawki bazowej oraz stopy procentowej od drugiego do szóstego okresu odsetkowego określa załącznik nr 1 do listu emisyjnego.
 16. Sposób wyliczenia odsetek od jednej obligacji, wypłacanych za dany okres odsetkowy, określa załącznik nr 2 do listu emisyjnego.
 17. Wypłata odsetek następuje każdorazowo w ostatnim dniu danego okresu odsetkowego.
 18. Wykaz terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych okresów odsetkowych określa załącznik nr 3 do listu emisyjnego.
 19. Dzień ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji przypada w piątym dniu roboczym, poprzedzającym dzień wymagalności tych świadczeń.
 20. Świadczenia z tytułu obligacji są realizowane, zgodnie z dyspozycją posiadacza, w następujący sposób:
  1. gotówką - po stawieniu się posiadacza obligacji w dowolnym punkcie sprzedaży obligacji;
  2. przelewem – na rachunek bankowy posiadacza obligacji, wskazany nie później niż w dniu ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji;
  3. poprzez zaliczenie wierzytelności z tytułu posiadanych obligacji na poczet ceny zakupywanych obligacji Skarbu Państwa.
 21. W przypadku realizacji świadczeń z obligacji w sposób, o którym mowa w ust. 20 pkt 3, Minister Finansów, , Funduszy i Polityki Regionalnej przed terminem wykupu obligacji, podaje do wiadomości publicznej, w punktach sprzedaży obligacji oraz na stronach internetowych: gov.pl/finanse/dlug-publiczny, www.obligacjeskarbowe.pl oraz www.Inteligo.pl, informację o obligacjach, które mogą być zaoferowane w drodze zamiany posiadaczom obligacji wyemitowanych na podstawie niniejszego listu. Kwota stanowiąca różnicę między wierzytelnością z tytułu obligacji przedkładanych do wykupu a wartością obligacji nabywanych w drodze zamiany, według ceny zamiany, jest wypłacana na zasadach określonych w ust. 20 pkt 1 i 2.
 22. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przyznaje posiadaczowi obligacji prawo wezwania emitenta do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia sprzedaży obligacji oraz nie później niż jeden miesiąc przed dniem wykupu obligacji, z wyłączeniem dnia ustalenia praw do odsetek od obligacji.
 23. Ograniczeń w zakresie realizacji prawa do przedterminowego wykupu, o których mowa w ust. 22, nie stosuje się do posiadaczy obligacji dokonujących zwrotu, wypłaty lub wypłaty transferowej z IKE.
 24. Do przedterminowego wykupu może być przedstawiona dowolna liczba posiadanych obligacji.
 25. W przypadku skorzystania przez posiadacza obligacji z uprawnienia, o którym mowa w ust. 22:
  1. posiadacz obligacji składa dyspozycję dokonania przedterminowego wykupu:
   a) w jednym z punktów sprzedaży obligacji,
   b) za pomocą systemów teleinformatycznych, jeżeli korzysta z takiej formy obsługi;
  2. dniem ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji jest dzień złożenia dyspozycji;
  3. oprocentowanie obligacji jest naliczane do piątego dnia roboczego włącznie, następującego po dniu złożenia dyspozycji;
  4. wykup obligacji następuje po upływie pięciu kolejnych dni roboczych, następujących po dniu złożenia dyspozycji;
  5. w pierwszym okresie odsetkowym należność wypłacona z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji jest pomniejszana o kwotę narosłych odsetek, ale nie wyższą niż 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy). Potrącenia nie dokonuje się wobec posiadaczy obligacji dokonujących wypłaty lub wypłaty transferowej z IKE;
  6. począwszy od drugiego okresu odsetkowego przy wypłacie świadczeń z tytułu przedterminowego wykupu, wysokość należności od każdej obligacji jest pomniejszana o kwotę 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy). Potrącenia nie dokonuje się wobec posiadaczy obligacji dokonujących wypłaty lub wypłaty transferowej z IKE;
  7. środki z tytułu przedterminowego wykupu są przekazywane na rachunek bankowy posiadacza obligacji, z wyjątkiem środków z przedterminowego wykupu obligacji zapisanych na koncie IKE.
 26. Do dni roboczych, o których mowa w liście emisyjnym, nie wlicza się sobót.
 27. Dyspozycje zakupu, przedterminowego wykupu i zamiany obligacji są nieodwołalne.
 28. Dyspozycja przedterminowego wykupu nie może być złożona w przypadku złożenia dyspozycji realizacji świadczeń z tytułu obligacji w sposób, o którym mowa w ust. 20 pkt 3.
 29. Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji określa załącznik nr 4 do listu emisyjnego.
 30. Obligacje mogą być przedmiotem obrotu tylko pomiędzy podmiotami wymienionymi w ust. 3 pkt 1.
 31. Obligacje są przechowywane w Rejestrze Nabywców Obligacji, prowadzonym przez agenta emisji.

 

                                                                                                     

MINISTER FINANSÓW 

FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

        z upoważnienia Ministra Finansów,

         Funduszy i Polityki Regionalnej

  Sebastian Skuza

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

                                                                                                            

Załączniki do listu emisyjnego Nr 47/2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Załącznik nr 1

Sposób wyliczenia stawki bazowej oraz stopy procentowej od drugiego do szóstego okresu odsetkowego
 1. Stawka bazowa stopy procentowej jest liczona oddzielnie dla każdego okresu odsetkowego obligacji jako średnia arytmetyczna stopy WIBOR 6M1) za okres pięciu kolejnych dni roboczych, z czego ostatni dzień okresu pięciodniowego przypada najpóźniej na pięć dni roboczych przed dniem, w którym rozpoczyna się okres odsetkowy. Stawka bazowa obliczana jest według wzoru:

  J =1/5* (w1 + w2 + w3 + w4+ w5)

  gdzie:
  J - stawka bazowa stopy procentowej, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
  w1,w2,w3,w4,w5 - stopy WIBOR 6M1) z pięciu kolejnych dni roboczych, z czego ostatni przypada nie później niż na pięć dni przed dniem, w którym rozpoczyna się okres odsetkowy,

 2. Stopa procentowa r obligacji w danym okresie odsetkowym jest równa zaokrąglonemu do dwóch miejsc po przecinku iloczynowi dwóch składników: stawki bazowej oraz mnożnika i obliczana jest według wzoru:

  r = J * M

  gdzie:
  r - stopa procentowa w danym okresie odsetkowym,
  J - stawka bazowa stopy procentowej, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
  M - mnożnik.

  1)
  WIBOR 6M - Warsaw Interbank Offered Rate - wskaźnik referencyjny sześciomiesięcznej stopy procentowej, ustalany i ogłaszany każdego dnia roboczego przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A., wpisany do rejestru administratorów, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016 z późn. zm.), i publikowany na stronie https://gpwbenchmark.pl.
  Istnieje ryzyko:
  - zmiany administratora wskaźnika referencyjnego,
  - ogłoszenia przez administratora istotnej zmiany metody ustalania wskaźnika referencyjnego w sytuacji, w której wykorzystywana wcześniej metoda przestałaby w wiarygodny sposób odzwierciedlać rynek lub realia gospodarcze, których pomiar jest celem wskaźnika referencyjnego,
  - zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego

 

Załącznik nr 2

Sposób wyliczenia odsetek od jednej obligacji wypłacanych za dany okres odsetkowy

Wysokość należnych odsetek za dany okres odsetkowy kończący się w dniu "d" obliczana jest według wzoru:


gdzie:
O - odsetki od obligacji należne za dany okres odsetkowy,
N - wartość nominalna obligacji,
r - stopa procentowa obligacji w danym okresie odsetkowym,
a - rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia "d" z wyłączeniem dnia "d",
D - rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym, z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego,
F - częstotliwość płatności kuponowych w roku.

Załącznik nr 3

 

Wykaz terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych okresów odsetkowych

Załącznik nr 4

Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji

Wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu w danym okresie odsetkowym od jednej obligacji w dniu "d", na którego datę dokonywane są obliczenia, jest obliczana według wzoru:

 
gdzie:
WP - wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu w danym okresie odsetkowym, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
W przypadku gdy WP < 100 przyjmuje się WP = 100 - w pierwszym okresie odsetkowym,

N - wartość nominalna jednej obligacji,
r - stopa procentowa w danym okresie odsetkowym, wyznaczana zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1,
a - rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia "d" z wyłączeniem dnia "d",
D - rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym, z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego,
F - częstotliwość płatności kuponowych w roku,
b - kwota, o którą pomniejszana jest wysokość należności, w złotych.

Wybierz jedną z emisji obligacji:

Rodzaj obligacji:

Wybierz emisję: