3,60%

Obligacje 10-letnie EDO

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Sprawdź, co jest aktualnie w sprzedaży

 • Seria: EDO0924 Zobacz list emisyjny 
 • Oprocentowanie: w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, z roczną kapitalizacją odsetek
 • Kapitalizacja odsetek: po pierwszym rocznym okresie odsetkowym
 • Wypłata odsetek: w oddziałach PKO BP, przez Internet i telefon
 • Okres oprocentowania: 01.09.2014 - 01.09.2024
  Zobacz tabelę odsetkową
 • Sprzedaż: 01.09.2014 - 30.09.2014
 • Cena sprzedaży jednej obligacji: 100,00 zł
 • Cena zamiany jednej obligacji: 99,90 zł
 • Odsetki:

Pozostałe informacje o obligacji

Charakterystyka EDO

Obligacje dziesięcioletnie (symbol EDO) są oferowane osobom fizycznym (rezydentom i nierezydentom), stowarzyszeniom oraz innym organizacjom społecznym i zawodowym, a także fundacjom wpisanym do rejestru sądowego. Obligacje można również nabywać na rzecz osób małoletnich. Są to obligacje oszczędnościowe, nienotowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Emisja obligacji dziesięcioletnich odbywa się co miesiąc.

Każda emisja obligacji posiada swój symbol, określający rodzaj obligacji, miesiąc i rok wykupu, np. obligacje dziesięcioletnie sprzedawane w październiku 2004 r. to EDO1014, gdzie: EDO to symbol obligacji (skrót od Emerytalne Dziesięcioletnie Oszczędnościowe), 10 - miesiąc wykupu (październik), 14 - rok wykupu (2014 r.).

Cena obligacji

Cena sprzedaży jest niezmienna i wynosi zawsze 100 zł. Jest to cena odpowiadająca wartości nominalnej jednej obligacji.

Oprocentowanie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu, z roczną kapitalizacją odsetek. W pierwszym, rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie jest naliczane od wartości nominalnej jednej obligacji, a w kolejnych latach - od wartości nominalnej powiększonej o odsetki naliczone po zakończeniu poprzedniego okresu odsetkowego, co znacznie zwiększa zyskowność tej obligacji.

Zmienne oprocentowanie obligacji EDO jest uzależnione od wskaźnika inflacji i stanowi w danym roku sumę stopy inflacji za 12 miesięcy poprzedzających dany okres oraz ustalonej marży odsetkowej. Marża jest dla posiadacza obligacji gwarancją, że zwrot z inwestycji będzie zawsze wyższy od inflacji. Posiadanie obligacji zapewni zatem powiększenie siły nabywczej zainwestowanego kapitału.

Zakup obligacji

Obligacje dziesięcioletnie można kupić:

 1. na rynku pierwotnym:
  • w Punktach Sprzedaży Obligacji, czyli w wyznaczonych oddziałach PKO Banku Polskiego w całym kraju oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP,
  • za pośrednictwem internetu pod adresem: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz telefonu: 801 310 210 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub (+48) 81 535 66 55.
  • za pośrednictwem konta Inteligo pod adresem www.inteligo.pl
 2. na rynku wtórnym nieregulowanym - w drodze umowy cywilno-prawnej.

Właściciel obligacji EDO, dla której zbliża się termin wykupu, może należną mu kwotę ponownie zainwestować, składając deklarację zakupu nowej obligacji w drodze zamiany.

Dyspozycja zakupu obligacji w drodze zamiany, może być złożona, niezależnie od miejsca zakupu, tj. w placówce PKO Banku Polskiego, w Punkcie Obsługi Klientów DM PKO BP lub poprzez systemy teleinformatyczne, tj. telefon lub internet, pod warunkiem wcześniejszego uaktywnienia dostępu do wybranego kanału.

Wykup obligacji

Po upływie dokładnie 10 lat licząc od dnia zakupu, Skarb Państwa wypłaca nabywcy kwotę równą wartości nominalnej posiadanych obligacji wraz z należnymi odsetkami za cały 10-letni okres oszczędzania.

Zamiana

Za wartość obligacji podlegających wykupowi lub za część tej kwoty możesz kupić nowe dowolne obligacje dostępne w ofercie, składając w terminie określonym przez emitenta dyspozycję ich zamiany na obligacje nowej emisji. Zamiana obligacji EDO odbywa się zgodnie z zasadą - data wykupu obligacji stanowi datę zakupu nowych obligacji.

Przykład:
Jeżeli Klient posiadający obligacje EDO, kupione 15 października 2004 r., z datą wykupu określoną na 15 października 2014 r., złoży dyspozycję zamiany całości lub części wierzytelności z tytułu papierów podlegających wykupowi, oznacza to, że kupił nowe obligacje z datą nabycia 15 października 2014 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania dyspozycji zamiany jest wspólny dla wszystkich obligacji danej emisji. Jest to czwarty dzień roboczy, poprzedzający pierwszy dzień wykupu danej emisji. Koniec zamiany to trzeci dzień roboczy poprzedzający wykup posiadanych obligacji.

Przykład:
Termin wykupu obligacji EDO1014 zakupionych 15 października 2004 r. przypada 15 października 2014 r. Klient może złożyć dyspozycję zamiany najwcześniej 25 września 2014 r., a najpóźniej 10 października 2014 r. (nie włączając soboty i niedzieli). Nowe obligacje zostaną zapisane na rachunku rejestrowym osoby dokonującej zamiany 15 października 2014 r.

Korzyści z zamiany:

 • Atrakcyjna cena - dla osób dokonujących zamiany obligacji przewidziane jest dyskonto, co oznacza, że cena zamiany jest niższa od ceny sprzedaży.
 • Wygoda - zamiana zapewnia bezgotówkowy zakup nowych obligacji.
 • Brak opłat i prowizji - złożenie dyspozycji zamiany nie jest związane z żadnym dodatkowym kosztem dla Klienta.
 • Dyspozycję zamiany można złożyć w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji oraz przez telefon i internet.

Przedterminowy wykup obligacji

Właściciel obligacji ma prawo do przedterminowego wykupu dowolnej liczby obligacji. Obligacje mogą być przedterminowo wykupione po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia sprzedaży danej obligacji i nie później niż jeden miesiąc przed dniem wykupu.

W celu realizacji przedterminowego wykupu właściciel powinien złożyć odpowiednią dyspozycję w jednym z Punktów Sprzedaży Obligacji. Środki pieniężne z tytułu przedterminowego wykupu zostaną przekazane na rachunek bankowy posiadacza obligacji. Jeżeli nabywca obligacji posiada uaktywniony dostęp do systemów teleinformatycznych, może także tą drogą przedstawić je do wykupu. Wypłata świadczenia nastąpi po upływie 5 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji.

W przypadku skorzystania przez nabywcę obligacji EDO z przedterminowego wykupu, wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę wskazaną w Liście Emisyjnym. Jednak jeżeli będzie to przedterminowy wykup w ramach wypłaty lub wypłaty transferowej z Konta IKE-Obligacje, wówczas narosłe odsetki zostaną wypłacone bez pomniejszenia o opłatę.

Gdzie kupić?

Bezpiecznie pomnażaj oszczędności dzięki obligacjom skarbowym.

Przez internet

Przez internet

W serwisie transakcyjnym Obligacji Skarbowych — szybko i bez wychodzenia z domu.

Sprawdź
W placówce

W placówce

W oddziałach PKO Banku Polskiego oraz punktach obsługi klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego

Znajdź punkty sprzedaży
Przez telefon

Przez telefon

Zadzwoń pod numer:
801 310 210 lub
(+48) 81 535 66 55.

Sprawdź
Więcej szczegółów