6,55%

Obligacje 4-letnie COI

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Kup online

Sprawdź, co jest aktualnie w sprzedaży

 • Seria: COI0728 Zobacz list emisyjny 
 • Oprocentowanie: 6,55%, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 1,50% + inflacja, z wypłatą odsetek co roku
 • Kapitalizacja odsetek: brak
 • Wypłata odsetek: co roku
 • Okres oprocentowania: 01.07.2024 - 01.07.2025
  Zobacz tabelę odsetkową
 • Sprzedaż: 01.07.2024 - 31.07.2024
 • Cena sprzedaży jednej obligacji: 100,00 zł
 • Cena zamiany jednej obligacji: 99,70 zł
 • Odsetki: Naliczane od wartości nominalnej, wypłacane po każdym rocznym okresie odsetkowym

Charakterystyka obligacji

Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe (symbol COI).

Każda obligacja posiada swój symbol, określający rodzaj obligacji, miesiąc i rok wykupu.

Obligacje czteroletnie sprzedawane w lipcu 2024 r. to COI0728, gdzie:

COI to symbol obligacji (skrót od Czteroletnie Oszczędnościowe Indeksowane),

07 - miesiąc wykupu (lipiec),

28 - rok wykupu (2028 r.).

Cechy obligacji czteroletnich:

 • są w ciągłej sprzedaży (co miesiąc nowa oferta),
 • oprocentowanie jest zmienne. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,55%. W kolejnych rocznych okresach odsetkowych  jest obliczane jako suma inflacji i marży odsetkowej (gwarantującej zysk powyżej inflacji),
 • odsetki są wypłacane co roku,
 • cena sprzedaży jest stała i wynosi 100 zł.

Kto może kupić?

Osoby fizyczne (rezydenci i nierezydenci), stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, a także fundacje wpisane do rejestru sądowego.

Pozostałe informacje o obligacji

Oprocentowanie

Obligacje czteroletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu uzależnionym od poziomu inflacji. Oprocentowanie obowiązujące w pierwszym okresie odsetkowym jest wskazane w Liście emisyjnym, natomiast począwszy od drugiego okresu odsetkowego jest ustalane jako suma:

 • Inflacji, czyli stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego), w przypadku ujemnej stopy inflacji do ustalania oprocentowania brana jest wartość zerowa;
 • marży odsetkowej, która jest dla posiadacza obligacji gwarancją, że przyrost oszczędności będzie wyższy od inflacji (i wyższy od zera w przypadku ujemnej stopy inflacji).

Obligacje czteroletnie mają cztery okresy odsetkowe. Odsetki są wypłacane właścicielowi obligacji po każdym pełnym roku oszczędzania.

Zakup obligacji

Obligacje czteroletnie można kupić:

Zobacz również: Jak kupić obligacje?

Nabywca obligacji lub pełnomocnik może dokonywać wszelkich operacji związanych z obligacjami, w dowolnie wybranym oddziale PKO Banku Polskiego lub Punkcie Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP, niezależnie od miejsca zakupu.

Wykup Obligacji

Po upływie 4 lat od dnia zakupu, kwota równa 100 zł za każdą obligację wraz z należnymi odsetkami za ostatni okres odsetkowy wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Wcześniejsze zakończenie oszczędzania

W razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania (przedterminowy wykup) można wycofać wpłacone pieniądze (zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji). W przypadku skorzystania z tej możliwości, wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę, której wysokość określona jest w liście emisyjnym danej obligacji. Dla serii zakupionych od 1 kwietnia 2015 r. opłata wynosi 0,70 zł od każdej obligacji czteroletniej.

Opłata jest pobierana w następujący sposób:

 • w pierwszym okresie odsetkowym opłata jest pobierana w pełnej wysokości (gdy wartość narosłych odsetek jest większa od wartości opłaty) lub do wysokości narosłych odsetek (gdy wartość narosłych odsetek jest mniejsza od wartości opłaty),
 • w kolejnych okresach odsetkowych (drugi, trzeci, czwarty) opłata pobierana jest w pełnej wysokości z należności do wykupu (również w przypadku gdy wartość narosłych odsetek jest mniejsza od wartości opłaty).

Jak?

Składając tzw. dyspozycję przedterminowego wykupu.

Kiedy?

Pieniądze można wycofać (przedterminowo wykupić obligacje) po upływie siedmiu dni kalendarzowych lub jednego miesiąca (zależnie od serii) od dnia zakupu obligacji i nie później niż dwadzieścia dni kalendarzowych przed dniem wykupu obligacji, z wyłączeniem dnia ustalenia praw do odsetek od obligacji. Terminy określone są w listach emisyjnych danych serii obligacji.

W przypadku skorzystania z tej możliwości:

 • wypłata następuje po upływie pięciu dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji,
 • odsetki naliczane są do piątego dnia roboczego po dniu złożenia dyspozycji.

Gdzie?

 

Zamiana

Co to jest zamiana obligacji?

Zamiana to możliwość przedłużenia oszczędzania, polegająca na tym, że za środki pieniężne należne z wykupu obligacji można kupić obligacje dostępne w bieżącej ofercie.

Za środki uzyskane z wykupu obligacji czteroletnich (COI) istnieje możliwość nabywania w drodze zamiany dowolnych obligacji ze standardowej oferty. W przypadku zamiany obligacji czteroletnich na obligacje roczne (ROR), 2-letnie (DOR), 3-letnie (TOS), 4-letnie (COI) lub 10-letnie (EDO) cena zamiany jest z dyskontem i zazwyczaj wynosi 99,90 zł;

Przykład:

Środki uzyskane z wykupu starej obligacji np. 1 sztuki czteroletniej obligacji COI0423 wynoszą 100 zł (cena zakupu) +odsetki za ostatni okres odsetkowy 7,90 zł (odsetki 9,75 zł przed opodatkowaniu) czyli 107,90 zł. Tę kwotę można przeznaczyć na zakup nowej obligacji np. COI0427. Cena zakupu w zamianie jest niższa i wynosi 99,90 zł. Różnica pomiędzy środkami z wykupywanej obligacji a ceną zamiany na nową obligację czyli 8,00 zł (107,90 zł - 99,90 zł) wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania z  rachunku rejestrowego.

Jak?

Składając tzw. dyspozycję zamiany na obligacje nowej emisji.

Kiedy?

Zamiana obligacji odbywa się zgodnie z zasadą - data wykupu obligacji stanowi datę zakupu nowych obligacji.

Przykład:

Obligacje czteroletnie COI0423, kupione 15 kwietnia 2019 r., z datą wykupu 15 kwietnia 2023 r. (4 lata od dnia zakupu), można zamienić na nowe obligacje oferowane w kwietniu 2023 r. np. na COI0427. Oznacza to, że nabycie nowych obligacji nastąpi 15 kwietnia 2023r., czyli z datą wykupu obligacji COI0423.

Zamiana rozpoczyna się czwartego dnia roboczego, poprzedzającego pierwszy dzień miesiąca wykupu danej emisji obligacji, a kończy się trzeciego dnia roboczego poprzedzającego dzień wykupu posiadanych obligacji.

Przykład:

Termin wykupu obligacji COI0423 zakupionych 15 kwietnia 2019 r. przypada 15 kwietnia 2023 r. Zatem dyspozycję zamiany można złożyć najwcześniej 28 marca 2023 r., a najpóźniej 12 kwietnia 2023 r.
Nowe obligacje zostaną zapisane na rachunku rejestrowym 15 kwietnia 2023 r.

Gdzie?

Korzyści z zamiany:

 • Dodatkowy zysk – cena zamiany jest niższa od ceny sprzedaży: np. 99,90 zł zamiast 100 zł (czyli dodatkowy zysk wynosi 0,10 zł za każdą nabytą obligację).
 • Brak opłat i prowizji.
 • Systematyczne oszczędzanie – data wykupu obligacji stanowi datę zakupu nowych obligacji.
 • Wygoda – dyspozycję można złożyć w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji, przez internet i telefon.

Gdzie kupić?

Bezpiecznie pomnażaj oszczędności dzięki obligacjom skarbowym.

Przez internet

Przez internet

W serwisie transakcyjnym Obligacji Skarbowych — szybko i bez wychodzenia z domu.

Sprawdź
W placówce

W placówce

W oddziałach PKO Banku Polskiego oraz punktach obsługi klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Znajdź punkt sprzedaży
Przez telefon

Przez telefon

Zadzwoń pod numer:
801 310 210 lub
(+48) 81 535 66 55.

Sprawdź
Więcej szczegółów