Wybierz produkt:

Obligacje 4-letnie COI

4-letnie obligacje Skarbu Państwa COI1125

1,30
Seria:
COI1125 Zobacz list emisyjny 
Sprzedaż:
01.11.2021 - 30.11.2021 
Oprocentowanie:
1,30 % w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 0,75% + inflacja, z wypłatą odsetek co roku.
Okres oprocentowania:
01.11.2021 - 01.11.2022 Zobacz tabelę odsetkową
Odsetki:
1,30 zł (po pierwszym roku) 
Cena sprzedaży:
100,00 zł 
Cena zamiany:
99,90 zł 
Sposób sprzedaży:
w oddziałach PKO BP, przez Internet i telefon 

Charakterystyka COI

Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe (symbol COI).

Każda obligacja posiada swój symbol, określający rodzaj obligacji, miesiąc i rok wykupu.

Obligacje czteroletnie sprzedawane w listopadzie 2021 r. to COI1125, gdzie:

COI to symbol obligacji (skrót od Czteroletnie Oszczędnościowe Indeksowane),

11 - miesiąc wykupu (listopad),

25 - rok wykupu (2025 r.).

Cechy obligacji czteroletnich:

 • są w ciągłej sprzedaży (co miesiąc nowa oferta),
 • oprocentowanie jest zmienne. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym wynosi 1,30%. W kolejnych rocznych okresach odsetkowych  jest obliczane jako suma inflacji i marży odsetkowej (gwarantującej zysk powyżej inflacji),
 • odsetki są wypłacane co roku,
 • cena sprzedaży jest stała i wynosi 100 zł.

Kto może kupić?

Osoby fizyczne (rezydenci i nierezydenci), stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, a także fundacje wpisane do rejestru sądowego.

Oprocentowanie

Obligacje czteroletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu uzależnionym od poziomu inflacji. Oprocentowanie obowiązujące w pierwszym okresie odsetkowym jest wskazane w Liście emisyjnym, natomiast począwszy od drugiego okresu odsetkowego jest ustalane jako suma:

 • inflacji w danym roku (stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego), w przypadku ujemnej stopy inflacji do ustalania oprocentowania brana jest wartość zerowa;
 • marży odsetkowej - marża jest dla posiadacza obligacji gwarancją, że przyrost oszczędności będzie zawsze wyższy od inflacji (i wyższy od zera w przypadku ujemnej stopy inflacji).

Obligacje czteroletnie mają cztery okresy odsetkowe. Odsetki są wypłacane właścicielowi obligacji po każdym pełnym roku oszczędzania.

Zakup obligacji

Obligacje czteroletnie można kupić:

Zobacz również: Jak kupić obligacje?

Obsługa obligacji jest odmiejscowiona, tzn. nabywca obligacji lub pełnomocnik może dokonywać wszelkich operacji związanych z obligacjami, w dowolnie wybranym oddziale PKO Banku Polskiego lub Punkcie Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP, niezależnie od miejsca zakupu.

Wykup Obligacji

Po upływie 4 lat od dnia zakupu, kwota równa 100 zł za każdą obligację wraz z należnymi odsetkami za ostatni okres odsetkowy wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Wcześniejsze zakończenie oszczędzania

W razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania (przedterminowy wykup) można wycofać wpłacone pieniądze (zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji). W przypadku skorzystania z tej możliwości, wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę, której wysokość określona jest w liście emisyjnym danej obligacji. Dla serii zakupionych od 1 kwietnia 2015 r. opłata wynosi 0,70 zł od każdej obligacji czteroletniej.

Opłata jest pobierana w następujący sposób:

 • w pierwszym okresie odsetkowym opłata jest pobierana w pełnej wysokości (gdy wartość narosłych odsetek jest większa od wartości opłaty) lub do wysokości narosłych odsetek (gdy wartość narosłych odsetek jest mniejsza od wartości opłaty),
 • w kolejnych okresach odsetkowych (drugi, trzeci, czwarty) opłata pobierana jest w pełnej wysokości z należności do wykupu (również w przypadku gdy wartość narosłych odsetek jest mniejsza od wartości opłaty).

Jak?

Składając tzw. dyspozycję przedterminowego wykupu.

Kiedy?

Pieniądze można wycofać (przedterminowo wykupić obligacje) po upływie siedmiu dni kalendarzowych lub jednego miesiąca (zależnie od serii) od dnia zakupu obligacji i nie później niż jeden miesiąc przed dniem ich wykupu. Terminy określone są w listach emisyjnych danych serii obligacji.

W przypadku skorzystania z tej możliwości:

 • wypłata następuje po upływie pięciu dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji,
 • odsetki naliczane są do piątego dnia roboczego po dniu złożenia dyspozycji.

Gdzie?

Przykład:

Przedterminowy wykup w pierwszym okresie odsetkowym

Jan Kowalski 15.05.2015 r. kupił 1 sztukę obligacji COI0519 (oprocentowanie wynosi 2,30% w pierwszym okresie odsetkowym), za którą zapłacił 100 zł. 14.04.2016 r. postanawia zakończyć oszczędzanie i składa dyspozycję przedterminowego wykupu. 22.04.2016 r. (po pięciu dniach roboczych po dniu złożenia dyspozycji) otrzymuje: 101,17 zł = 100 zł + 2,15 zł (odsetki narosłe na 21.04.2016 r. przed opodatkowaniem) – 0,70 zł (wysokość opłaty za przedterminowy wykup obligacji COI0519) – 0,28 zł (wartość podatku od kwoty 1,45 zł = 2,15 zł - 0,70 zł).

Przedterminowy wykup w drugim i kolejnych okresach odsetkowych

Jan Kowalski 10.05.2014 r. kupił 1 sztukę obligacji COI0518 (oprocentowanie wynosi 3,50% w pierwszym okresie odsetkowym), za którą zapłacił 100 zł. Po zakończeniu pierwszego okresu odsetkowego w dniu 10.05.2015 r., otrzymał kwotę z tytułu wypłaty odsetek wynoszącą 2,83 zł (3,50 zł przed opodatkowaniem). 9.06.2015 r. (w trakcie drugiego okresu odsetkowego oprocentowanie wynosi 1,25%) postanawia zakończyć oszczędzanie i składa dyspozycję przedterminowego wykupu. 17.06.2015 r. (po pięciu dniach roboczych po dniu złożenia dyspozycji) otrzymuje: 99,13 zł = 100 zł + 0,13 zł (odsetki narosłe na 16.06.2015 r.) – 1 zł (wysokość opłaty za przedterminowy wykup obligacji COI0518).

Łączny zysk z tytułu oszczędzania wyniósł 101,96 zł = 2,83 zł (wypłata odsetek po pierwszym okresie odsetkowym) + 99,13 zł (wypłata środków przy przedterminowym wykupie).

Zamiana

Co to jest zamiana obligacji?

Zamiana to możliwość przedłużenia oszczędzania, polegająca na tym, że za pieniądze z wykupywanych (starych) obligacji lub ich części, można kupić dowolne obligacje dostępne w nowej ofercie.

Przykład:

Środki uzyskane z wykupu starej obligacji np. 1 sztuki czteroletniej obligacji COI0515 wynoszą 100 zł (cena zakupu) + 2,59 zł (odsetki 3,20 zł przed opodatkowaniu) czyli 102,59 zł. Tę kwotę można przeznaczyć na zakup nowej obligacji np. COI0519. Cena zakupu w zamianie jest niższa i wynosi 99,90 zł. Różnica pomiędzy środkami ze starej obligacji a ceną zamiany na nowe obligacje czyli 2,69 zł (102,59 zł - 99,90 zł) wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Jak?

Składając tzw. dyspozycję zamiany na obligacje nowej emisji.

Kiedy?

Zamiana obligacji odbywa się zgodnie z zasadą - data wykupu starych obligacji stanowi datę zakupu nowych obligacji.

Przykład:
Obligacje czteroletnie COI0515, kupione 15 maja 2011 r., z datą wykupu 15 maja 2015 r.(4 lata od dnia zakupu), można zamienić na nowe obligacje oferowane w maju 2015 r. np. na COI0519. Oznacza to, że nabycie nowych obligacji nastąpi 15 maja 2015 r., czyli z datą wykupu starych.

Zamiana rozpoczyna się czwartego dnia roboczego, poprzedzającego pierwszy dzień miesiąca wykupu danej obligacji, a kończy się trzeciego dnia roboczego poprzedzającego dzień wykupu posiadanych obligacji.

Przykład:
Termin wykupu obligacji COI0515 zakupionych 15 maja 2011 r. przypada 15 maja 2015 r. Można złożyć dyspozycję zamiany najwcześniej 27 kwietnia 2015 r., a najpóźniej 12 maja 2015 r. Nowe obligacje zostaną zapisane na rachunku rejestrowym 15 maja 2015 r.

Gdzie?

Korzyści z zamiany:

 • Dodatkowy zysk – cena zamiany jest niższa od ceny sprzedaży: np. 99,90 zł zamiast 100 zł (czyli dodatkowy zysk wynosi 0,10 zł za każdą nabytą obligację).
 • Brak opłat i prowizji.
 • Systematyczne oszczędzanie – data wykupu starych obligacji stanowi datę zakupu nowych obligacji.
 • Wygoda – dyspozycję można złożyć w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji, w serwisie Inteligo, przez internet i telefon.