Obligacje-IKE

Obligacje-IKE

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

Maksymalny limit wpłat na IKE w 2024 r. wynosi 23 472 zł
ike

Charakterystyka konta

Chcesz bezpiecznie gromadzić oszczędności na emeryturę? Wybierz Indywidualne Konto Emerytalne.

Możesz mieć jednocześnie konta: IKE-Obligacje oraz IKZE-Obligacje bądź tylko jedno z nich. 

Konto IKE-Obligacje jest szczególnym rodzajem konta emerytalnego prowadzonego przez PKO Bank Polski, w ramach którego można nabywać obligacje skarbowe.

Korzyści
 • Nieopodatkowane korzyści
 • Bezpieczeństwo gwarantowane przez Skarb Państwa
 • Niskie opłaty za prowadzenie konta
W ramach Konta IKE-Obligacje możesz kupić:
 • Roczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (ROR)
 • Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (DOR)
 • Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (symbol TOS)
 • Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe (COI)
 • Dziesięcioletnie emerytalne oszczędnościowe obligacje skarbowe (EDO)

Masz wybór - możesz przeznaczyć pieniądze na jeden lub kilka rodzajów obligacji. Umowę o prowadzenie konta IKE-Obligacje możesz podpisać w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego oraz w Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Pozostałe informacje

Gdzie założyć Konto IKE-Obligacje

Zawarcie Umowy o prowadzenie Konta IKE-Obligacje możliwe jest wyłącznie w:

Wszelkich informacji o Koncie IKE - Obligacje można uzyskać pod numerami telefonów: 801 310 210 lub (+48) 81 535 66 55 oraz bezpośrednio ze strony internetowej poprzez formularz kontaktowy.

Jak założyć Konto IKE-Obligacje

Zawarcie Umowy o prowadzenie Konta IKE-Obligacje nie wymaga wielu formalności.
Wystarczy:

 • okazać dokument tożsamości oraz podać numer PESEL,
 • podpisać umowę o prowadzenie Konta IKE - Obligacje,
 • podpisać dokument określający które obligacje mają być w przyszłości nabywane za środki wpływające na Konto IKE-Obligacje tzw. Dyspozycję Nabywania Obligacji Skarbowych (DNOS).

Rodzaje obligacji

W ramach Konta IKE-Obligacje można nabywać następujące obligacje oszczędnościowe:

 • Roczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (ROR)
 • Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (DOR)
 • Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (symbol TOS)
 • Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe (COI)
 • Dziesięcioletnie emerytalne oszczędnościowe obligacje skarbowe (EDO)

Oszczędzający ma zatem wybór - może przeznaczyć pieniądze na jeden bądź kilka rodzajów obligacji.

Zakup obligacji

Po założeniu Konta IKE-Obligacje i określeniu jakie obligacje i w jakich proporcjach (udział procentowy danego rodzaju obligacji) mają być w przyszłości nabywane za środki wpływające na konto (podpisanie dyspozycji DNOS), wystarczy dokonać wpłaty za nabywane obligacje. Wpłat na Konto IKE-Obligacje można dokonywać gotówką lub przelewem pieniężnym.

Oszczędzający może w dowolnym momencie złożyć nową dyspozycję DNOS i określić inny rozkład procentowy nabywanych obligacji. Niezależnie od wskazanych proporcji w dyspozycji DNOS - oszczędzający ma możliwość samodzielnego nabywania obligacji w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP.

Wpłaty na Konto IKE nie mogą łącznie przekroczyć rocznego limitu. W 2024 roku - wysokość kwoty wpłat na IKE wynosi 23.472,00 zł. Wyższe wpłaty na konto IKE niż limit określony ustawowo, będą zwracane oszczędzającemu. Warto podkreślić, że środki z wykupu obligacji oraz należne odsetki nie są zaliczane do rocznego limitu wpłat na Konto IKE.

Wykup obligacji

Wykup obligacji następuje w terminie określonym w liście emisyjnym. Środki z wykupu (kapitał wraz z należnymi odsetkami) wpływają na konto IKE i są automatycznie przeznaczane na zakup nowych obligacji na podstawie złożonej dyspozycji DNOS. W tym przypadku nowe obligacje są nabywane w drodze zamiany. Cena zamiany jest niższa od ceny sprzedaży (99,90 zł zamiast 100 zł) i stanowi dodatkowy zysk dla oszczędzającego.

Niezależnie od podpisanej dyspozycji DNOS - oszczędzający może samodzielnie dokonać wyboru i zakupu nowych obligacji. W tym celu należy złożyć dyspozycję zamiany określającą które obligacje mają zostać zakupione za środki ze starych obligacji. Przeczytaj więcej o zamianie obligacji.

Zakończenie oszczędzania - wypłata środków

Wypłata środków z konta IKE-Obligacje następuje na wniosek:

 • Oszczędzającego (po spełnieniu warunków określonych Ustawą o IKE),
 • osoby uprawnionej na wypadek śmierci lub spadkobiercy (w przypadku braku wskazania osoby uprawnionej na wypadek śmierci).

Złożenie wniosku o dokonanie wypłaty środków zgromadzonych na koncie, oznacza jednocześnie wcześniejsze zakończenie oszczędzania (przedterminowy wykup) w przypadku obligacji, których termin wykupu jeszcze nie upłynął. Przy przedterminowym wykupie obligacji, wynikającym ze złożenia dyspozycji wypłaty (lub wypłaty transferowej) z IKE-Obligacje nie dokonuje się potrącenia, wskazanej w liście emisyjnym, opłaty i narosłe odsetki od obligacji oszczędnościowych wypłacane są w całości. Zysk od zgromadzonych oszczędności nie podlega też opodatkowaniu (podatek od zysków kapitałowych).  

Kwota oszczędności przekazywana jest oszczędzającemu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia dokumentów. Pieniądze mogą być odebrane w kasie bądź przelane na wskazany przez oszczędzającego rachunek bankowy.

Wypłata może być dokonana jednorazowo bądź w ratach, z zastrzeżeniem, iż w przypadku wypłaty w ratach wymagane jest podanie rachunku bankowego. Warto również pamiętać, iż oszczędzający, który dokonał wypłaty nie może ponownie założyć Konta IKE.

Wcześniejsze zakończenie oszczędzania - zwrot środków

Oszczędzający ma możliwość wcześniejszego zakończenia oszczędzania i wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE. W takim przypadku następuje zwrot wszystkich środków zgromadzonych na Koncie IKE. Zgodnie z zapisami Ustawy IKE, przedmiotem zwrotu może być także część środków zgromadzonych na IKE. W przypadku zwrotu bądź częściowego zwrotu:

 • należny podatek od odsetek jest pobierany na powszechnie obowiązujących zasadach. Oznacza to, że wypracowane zyski w momencie ich wycofania będą opodatkowane 19% podatkiem
 • dokonuje się potrącenia, wskazanej w liście emisyjnym, opłaty przy przedterminowym wykupie obligacji, wynikającym z wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE

Opłaty i prowizje

Każdemu Oszczędzającemu zostaje wskazany odrębny rachunek, służący wyłącznie do dokonywania opłat za prowadzenie IKE.

Opłaty za prowadzenie konta IKE-Obligacje naliczane są od wartości nominalnej obligacji zapisanych na tym koncie w dniu 31 grudnia danego roku i pobierane 20 lutego następnego roku kalendarzowego.

Za rok kalendarzowy, w którym została podpisana umowa o IKE-Obligacje nie są pobierane żadne opłaty. Oznacza to, że osoba która zacznie oszczędzać w IKE-Obligacje w 2022 r. będzie obciążona pierwszą opłatą dopiero w lutym 2024 r. Wartość pobranej opłaty uzależniona będzie od stanu rachunku IKE - Obligacje (wartości nominalnej obligacji zapisanych na tym koncie) na dzień 31.12.2023 r. – jednak nie więcej niż 200 zł.

Obowiązują następujące wskaźniki do wyliczenia opłaty za prowadzenie Konta IKE-Obligacje:

LATA KALENDARZOWE

WSKAŹNIK DO WYLICZENIA OPŁATY

1. rok (rok podpisania umowy)

0,00%

2. rok

0,16%

3. rok

0,15%

4. rok

0,14%

5. rok

0,13%

6. rok

0,12%

7. rok

0,11%

8. rok i lata kolejne

0,10%

Opłaty pobierane w związku z obsługą Kont IKE-Obligacje są określone w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Kompendium wiedzy o IKE

Co to jest Konto IKE?

Konto IKE to Indywidualne Konto Emerytalne (wyodrębniony zapis w rejestrze bądź wyodrębniony rachunek prowadzony przez instytucję finansową), prowadzone na mocy Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Konta IKE mogą być prowadzone przez następujące instytucje finansowe:

 • Banki
 • Fundusze inwestycyjne
 • Podmioty prowadzące działalność maklerską
 • Zakłady ubezpieczeń.

Uprawnieni do oszczędzania na Koncie IKE

Indywidualne Konto Emerytalne, może być prowadzone dla każdej osoby fizycznej, która ukończyła 16 lat. Osoba małoletnia (16-18 lat) ma prawo do dokonywania wpłat na IKE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Korzyści dla oszczędzających

Uzyskanie dodatkowego świadczenia emerytalnego.

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) od zysków osiąganych w ramach oszczędzania na Koncie IKE – Obligacje (po spełnieniu warunków określonych w ustawie o IKE).

Udogodnienia dla oszczędzających

Dowolny moment rozpoczęcia i zakończenia oszczędzania.

Rozpoczęcie oszczędzania na Koncie IKE, jak również zakończenie oszczędzania, czyli wypowiedzenie umowy i zwrot środków może nastąpić w dowolnym momencie. W przypadku zwrotu środków (wcześniejszego zakończenia oszczędzania), prawo do zwolnienia podatkowego zostaje jednak utracone.

Dowolny moment zmiany konta IKE.

Oszczędzający ma prawo w każdej chwili zmienić instytucję finansową prowadzącą Konto IKE, dokonując tzw. wypłaty transferowej.

Dowolny moment wskazania osób uprawnionych.

Kolejnym udogodnieniem jest możliwość wskazania osób uprawnionych, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na Koncie IKE w przypadku śmierci oszczędzającego. Wskazanie osób uprawnionych, może być dokonane w dowolnym momencie i może być zmienione w każdym czasie.

Możliwość ustalenia pełnomocnika.

Oszczędzający, dla swojej wygody, może działać przez ustanowionego pełnomocnika, zaś środki zgromadzone na Koncie IKE mogą być przedmiotem obciążenia zastawem.

Informacja o stanie konta IKE

Oszczędzający jest informowany o stanie swojego Konta IKE na warunkach określonych w umowie o prowadzenie Konta IKE. Umożliwia to bieżącą kontrolę efektów gromadzenia oszczędności na dodatkową emeryturę.

Zasady gromadzenia oszczędności

Gromadzenie oszczędności na Koncie IKE rządzi się prostymi zasadami, zgodnie z którymi:

 • oszczędzający może posiadać wyłącznie jedno Konto IKE,
 • na Koncie IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający (nie ma kont wspólnych),
 • konto IKE jest prowadzone na podstawie pisemnej umowy z instytucją finansową. Oszczędzający może w każdej chwili zmienić instytucję finansową prowadzącą Konto IKE.

Wpłaty na Konto IKE i limit wpłat

Wpłaty dokonywane na Konto IKE w danym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć określonego ustawowo limitu. Jest to kwota odpowiadająca trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej.

W 2024 roku - wysokość kwoty wpłat na IKE wynosi 23.472,00 zł..

Kwota stanowiąca limit wpłat na Konto IKE w danym roku może być wpłacona jednorazowo bądź w dogodnych częściach. O wysokości i terminie wpłat decyduje zatem oszczędzający samodzielnie, przy czym jeżeli w danym roku wpłata jest mniejsza niż dopuszczona limitem, nie można dokonać dopłaty w latach następnych. Po przekroczeniu powyższej kwoty, instytucja finansowa przekazuje nadpłaconą kwotę oszczędzającemu w sposób określony w umowie o prowadzenie Konta IKE.

Wypłata środków z konta IKE

Wypłata środków (jednorazowa bądź w ratach) zgromadzonych na Koncie IKE-Obligacje następuje wyłącznie na wniosek oszczędzającego:

 • po osiągnięciu wieku 60 lat lub
 • nabyciu uprawnień emerytalnych i po ukończeniu 55 roku życia.

Dodatkowo, oszczędzający powinien spełnić jeden z dwóch warunków:

 • dokonywania wpłat na Konto IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych, albo
 • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

Wyjątek od powyższej zasady stanowią warunki wypłaty środków odnoszące się do osób urodzonych do dnia 31 grudnia 1948 r.:

 1. Oszczędzający urodzony do 31 grudnia 1945 r. może dokonać wypłaty po spełnieniu warunku:
  • dokonywania wpłat na Konto IKE co najmniej w 3 dowolnych latach kalendarzowych, albo
  • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 3 lata przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.
 2. Oszczędzający urodzony w okresie między 1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r. może dokonać wypłaty po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat bądź nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych oraz spełnieniu warunku:
  • dokonywania wpłat na Konto IKE co najmniej w 4 dowolnych latach kalendarzowych, albo
  • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 4 lata przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

W celu dokonania wypłaty osoba spełniająca powyższe warunki zobowiązana jest złożyć stosowny wniosek. Należy mieć na uwadze fakt, że dokonanie przez oszczędzającego wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, wiąże się z brakiem możliwości ponownego zawarcia przez niego umowy o prowadzenie IKE. Ponadto, po dokonaniu wypłaty pierwszej raty nie można już dokonywać kolejnych wpłat na IKE.

Wcześniejsze zakończenie oszczędzania i zwrot środków

Oszczędzający ma możliwość wcześniejszego zakończenia oszczędzania i wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE. W takim przypadku następuje zwrot środków zgromadzonych na Koncie IKE. Przedmiotem zwrotu może być całość bądź część środków zgromadzonych na IKE.

W przypadku zwrotu bądź częściowego zwrotu:

 • należny podatek od odsetek jest pobierany na powszechnie obowiązujących zasadach. Oznacza to, że wypracowane zyski w momencie ich wycofania będą opodatkowane 19% podatkiem.
 • dokonuje się potrącenia, wskazanej w liście emisyjnym, opłaty przy przedterminowym wykupie obligacji, wynikającym z wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE.

Przeniesienie środków zgromadzonych na Koncie IKE do innej instytucji finansowej

Oszczędzający ma możliwość dokonania tzw. wypłaty transferowej, która oznacza:

 • przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego na Koncie IKE do innej instytucji finansowej prowadzącej IKE;
 • przeniesienie środków zgromadzonych na IKE z IKE zmarłego na IKE osoby uprawnionej lub do programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił;
 • przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKE do programu emerytalnego, do którego przystąpił oszczędzający.

Umowa o prowadzenie konta IKE - wzór

Obligacje charakterystyka kont emerytalnych

Gdzie kupić?

Bezpiecznie pomnażaj oszczędności dzięki obligacjom skarbowym.

Przez internet

Przez internet

W serwisie transakcyjnym Obligacji Skarbowych — szybko i bez wychodzenia z domu.

Sprawdź
W placówce

W placówce

W oddziałach PKO Banku Polskiego oraz punktach obsługi klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego

Znajdź punkt sprzedaży
Przez telefon

Przez telefon

Zadzwoń pod numer:
801 310 210 lub
(+48) 81 535 66 55.

Sprawdź
Więcej szczegółów