Obligacje-IKZE

Obligacje-IKZE

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

Maksymalny limit wpłat na IKZE w 2024 r. wynosi 9 388,80 zł, natomiast w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność 14 083,20 zł
ike

Charakterystyka konta

Chcesz bezpiecznie gromadzić oszczędności na emeryturę? Wybierz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Możesz mieć jednocześnie konta: IKE-Obligacje oraz IKZE-Obligacje bądź tylko jedno z nich.

Konto IKZE-Obligacje jest szczególnym rodzajem konta emerytalnego prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, w ramach którego można nabywać obligacje skarbowe.

Charakterystyczne cechy
 • Bezpieczeństwo inwestycji gwarantowane przez Skarb Państwa,
 • Gwarancja kapitału i odsetek,
 • Niska opłata za prowadzenie konta,
 • Swobodny wybór w ustalaniu wysokości i terminów zasilania konta.
W ramach Konta IKZE-Obligacje możesz kupić:
 • Roczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (ROR)
 • Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (DOR)
 • Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (symbol TOS)
 • Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe (COI)
 • Dziesięcioletnie emerytalne oszczędnościowe obligacje skarbowe (EDO)

Masz wybór - możesz przeznaczyć pieniądze na jeden lub kilka rodzajów obligacji. Umowę o prowadzenie konta IKZE-Obligacje możesz podpisać w Punkcie Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz dowolnym Punkcie Usług Maklerskich zlokalizowanym w oddziale PKO Banku Polskiego.

Pozostałe informacje

Gdzie założyć konto IKZE-Obligacje

Zawarcie Umowy o prowadzenie Konta IKZE-Obligacje możliwe jest wyłącznie w:

Wszelkich informacji o Koncie IKZE - Obligacje można uzyskać pod numerami telefonów: 801 310 210 lub (+48) 81 535 66 55 oraz bezpośrednio ze strony internetowej poprzez formularz kontaktowy.

Jak założyć konto IKZE-Obligacje

Zawarcie Umowy o prowadzenie Konta IKZE-Obligacje nie wymaga wielu formalności.
Wystarczy:

 • okazać dokument tożsamości oraz podać numer PESEL
 • podpisać umowę o prowadzenie Konta IKZE - Obligacje
 • podpisać dokument określający które obligacje mają być w przyszłości nabywane za środki wpływające na Konto IKE-Obligacje tzw. Dyspozycję Nabywania Obligacji Skarbowych (DNOS)

Rodzaje obligacji

W ramach Konta IKZE-Obligacje można nabywać następujące obligacje oszczędnościowe:

 • Roczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (ROR)
 • Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (DOR)
 • Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (symbol TOS)
 • Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe (COI)
 • Dziesięcioletnie emerytalne oszczędnościowe obligacje skarbowe (EDO)

Oszczędzający ma zatem wybór - może przeznaczyć pieniądze na jeden bądź kilka rodzajów obligacji.

Zakup obligacji

Po założeniu konta IKZE-Obligacje i podpisaniu Dyspozycji Nabywania Obligacji Skarbowych - DNOS wystarczy dokonywać wpłat. Dyspozycja określa jakie obligacje i w jakich proporcjach (udział procentowy danego rodzaju obligacji) mają być w przyszłości nabywane za środki wpływające na konto. Wpłat na konto IKZE-Obligacje możesz dokonywać gotówką lub przelewem.

W dowolnym momencie możesz złożyć nową dyspozycję DNOS i określić inny udział procentowy nabywanych obligacji. Niezależnie od wskazanych proporcji w dyspozycji DNOS - masz możliwość samodzielnego nabywania obligacji w Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego bądź PUM zlokalizowanych w oddziałach PKO Banku Polskiego.

Wpłaty na Konto IKZE przez osobę fizyczną

Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą łącznie przekroczyć rocznego limitu, czyli kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej. W 2024 roku - wysokość kwoty wpłat na IKZE wynosi 9.388,80 zł.

Wpłaty na Konto IKZE przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność

Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć rocznego limitu, czyli kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej. W 2024 roku - wysokość kwoty wpłat na IKZE dla tej grupy posiadaczy IKZE wynosi 14.083,20 zł.

Jeżeli prowadzisz pozarolniczą działalność jesteś zobowiązany do złożenia oświadczenia o prowadzeniu pozarolniczej działalności (wraz z podaniem jej nazwy) oraz do przekazania informacji o zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, czyli każdorazowo do aktualizacji danych w tym zakresie.

Zwracamy wyższe wpłaty niż limit

Zwrócimy Ci na rachunek bankowy wpłaty wyższe niż limit określony ustawowo.

Warto podkreślić, że środki z wykupu obligacji oraz należne odsetki nie są zaliczane do rocznego limitu wpłat na konto IKZE-Obligacje.

Odliczenie podatkowe wpłat dokonanych na IKZE

Wpłaty dokonywane na IKZE w danym roku kalendarzowym możesz odliczyć od dochodu w składanym zeznaniu rocznym. Jaki to będzie druk, to zależy od tego czy IKZE posiada osoba fizyczna, czy osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność.

Odliczanie wpłat na IKZE Zeznanie roczne
Osoba fizyczna PIT - 37
Osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność PIT – 36
PIT – 36L
PIT – 28
Odliczenie wykazuje się w załączniku PIT-O (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 26 ust. 1 pkt 2b)).

Wykup obligacji

Wykup obligacji następuje w terminie określonym w liście emisyjnym. Środki z wykupu (kapitał wraz z należnymi odsetkami) wpływają na konto IKZE-Obligacje i są automatycznie przeznaczane na zakup nowych obligacji na podstawie złożonej dyspozycji DNOS. W tym przypadku nowe obligacje są nabywane w drodze zamiany. Cena zamiany jest niższa od ceny sprzedaży (zazwyczaj wynosi 99,90 zł zamiast 100 zł) i różnica w cenie to Twój dodatkowy zysk.

Niezależnie od podpisanej dyspozycji DNOS - możesz samodzielnie dokonać wyboru i zakupu nowych obligacji w drodze zamiany. W tym celu złóż dyspozycję zamiany określającą, które obligacje mają zostać zakupione za środki z wykupywanych obligacji. Przeczytaj więcej o zamianie obligacji.

Zakończenie oszczędzania - wypłata środków

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE-Obligacje może nastąpić na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

Wypłata środków z konta IKZE-Obligacje następuje na wniosek:
 • oszczędzającego (po spełnieniu warunków określonych Ustawą o IKE oraz IKZE
 • osoby uprawnionej na wypadek śmierci lub spadkobiercy (w przypadku braku wskazania osoby uprawnionej)
Złożenie wniosku o dokonanie wypłaty środków zgromadzonych na koncie, oznacza jednocześnie wcześniejsze zakończenie oszczędzania tj. przedterminowy wykup obligacji, których termin wykupu jeszcze nie upłynął.

Przy przedterminowym wykupie obligacji, wynikającym ze złożenia dyspozycji wypłaty z IKZE-Obligacje nie dokonujemy potrącenia opłaty wskazanej w liście emisyjnym. Wypłacane środki zostaną pomniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%, który naliczymy i odprowadzimy do urzędu skarbowego.

Kwota oszczędności przekazywana jest oszczędzającemu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia dokumentów. Pieniądze są przelewane na rachunek bankowy wskazany przez oszczędzającego.

Wypłata jednorazowa albo w ratach

Wypłata może być dokonana jednorazowo bądź w ratach. W przypadku wypłaty w ratach, środki wypłacane są przez co najmniej 10 lat. Jeśli wpłaty na IKZE były dokonywane przez mniej niż 10 lat, wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty.

W każdym czasie można zmienić wniosek o dokonanie wypłaty w ratach i żądać wypłaty jednorazowej.
Warto również pamiętać, iż oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć Konta IKZE.

Wypłata transferowa

Złożenie wniosku o dokonanie wypłaty transferowej z konta IKZE-Obligacje do innej instytucji prowadzącej IKZE, oznacza konieczność dokonania przedterminowego wykupu obligacji zapisanych na IKZE-Obligacje.

Przy przedterminowym wykupie obligacji, wynikającym ze złożenia dyspozycji wypłaty transferowej nie dokonujemy potrącenia opłaty wskazanej w liście emisyjnym, a narosłe odsetki od obligacji oszczędnościowych przekażemy w całości.

Wcześniejsze zakończenie oszczędzania - zwrot środków

W każdej chwili masz możliwość wcześniejszego zakończenia oszczędzania i wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKZE. W takim przypadku następuje zwrot wszystkich środków zgromadzonych na Koncie IKZE. Zgodnie z zapisami Ustawy o IKE oraz IKZE, zwrócona może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKZE:
 • środki wypłacone z IKZE-Obligacje jako zwrot zostaną ujęte w rocznej deklaracji PIT-11. Otrzymaną kwotę należy doliczyć do dochodu w rocznym rozliczeniu PIT (opodatkowanie według skali podatkowej),
 • zwrot środków zgromadzonych na koncie IKZE-Obligacje następuje przed upływem 14-dniowego terminu wypowiedzenia Umowy o IKZE-Obligacje,
 • przekazana kwota zostanie pomniejszona o opłatę za przedterminowy wykup oraz ewentualnie opłatę zgodnie z Taryfą, wynikającą z wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKZE-Obligacje.

Opłaty i prowizje

Za rok kalendarzowy, w którym została podpisana umowa o IKZE-Obligacje nie jest pobierana opłata za prowadzenie konta.

Z uwagi na wprowadzenie nowego produktu do naszej oferty BM PKO BP, jeżeli otworzysz konto IKZE-Obligacje w 2023 roku będziesz zwolniony z opłaty również w 2024 roku. Oznacza to, że pierwszą opłatę za prowadzenie konta IKZE-Obligacje pobierzemy od Ciebie dopiero w 2025 roku.

Roczna opłata za prowadzenie konta IKZE-Obligacje będzie stała, w wysokości 80 zł. Opłata, do wskazanej kwoty, będzie pobierana jednorazowo - jeśli wpłata będzie wyższa od opłaty bądź sukcesywnie do pełnej kwoty ze środków wpływających na konto IKZE-Obligacje (dotyczy wpłat, odsetek bądź środków z wykupu obligacji).

Natomiast opłaty pobierane w związku z obsługą kont IKZE-Obligacje są określone w „Taryfie opłat i prowizji Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego”.

Kompendium wiedzy o IKZE

Co to jest Konto IKZE?

Konto IKZE, to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (wyodrębniony zapis w rejestrze bądź wyodrębniony rachunek prowadzony przez instytucję finansową), prowadzone na mocy Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Ustawa o IKE oraz IKZE).

Konta IKZE mogą być prowadzone przez następujące instytucje finansowe:
 • Banki
 • Fundusze inwestycyjne
 • Podmioty prowadzące działalność maklerską
 • Zakłady ubezpieczeń
Uprawnieni do oszczędzania na Koncie IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, może być prowadzone dla każdej osoby fizycznej, która ukończyła 16 lat. Osoba małoletnia (16-18 lat) ma prawo do dokonywania wpłat na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Dlaczego warto mieć IKZE- Obligacje

Możliwość odliczenia wpłat dokonanych na IKZE w danym roku kalendarzowym od dochodu w składanym rocznym zeznaniu PIT i uzyskanie dodatkowego zysku wynikającego z różnic stawek podatkowych, Udogodnienia dla oszczędzających - wystarczy zrobić przelew na konto IKZE-Obligacje, a obligacje zostaną nabyte bez konieczności wizyty w placówce.

Dowolny moment rozpoczęcia oszczędzania – nie ważne ile masz lat możesz podpisać umowę o prowadzenie konta IKZE-Obligacje i pomnażać oszczędności na IKZE-Obligacje. Do skorzystania z ustawowych ulg trzeba mieć min 65 lat i dokonywać wpłat co najmniej przez 5 lat.

Rozpoczęcie oszczędzania na Koncie IKZE, jak również zakończenie oszczędzania, czyli wypowiedzenie umowy i zwrot środków (wcześniejsze zakończenie oszczędzania) może nastąpić w dowolnym momencie. Dowolny moment zmiany Konta IKZE

W każdej chwili możesz zmienić instytucję finansową prowadzącą Konto IKZE, dokonując tzw. wypłaty transferowej.

Dowolny moment wskazania osób uprawnionych

Kolejnym udogodnieniem jest możliwość wskazania osób uprawnionych, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na Koncie IKZE w przypadku śmierci oszczędzającego. Wskazanie osób uprawnionych, może być dokonane w dowolnym momencie i może być zmienione w każdym czasie.

Możliwość ustalenia pełnomocnika

Możesz działać przez ustanowionego pełnomocnika, zaś środki zgromadzone na Koncie IKZE mogą być przedmiotem obciążenia zastawem.

Informacja o stanie konta IKZE

Będziesz informowany o stanie Twojego Konta IKZE na warunkach określonych w umowie o prowadzenie Konta IKZE. Umożliwia to bieżącą kontrolę efektów gromadzenia oszczędności na dodatkową emeryturę.

Zasady gromadzenia oszczędności Gromadzenie oszczędności na Koncie IKZE to proste zasady:
 • oszczędzający może posiadać wyłącznie jedno Konto IKZE
 • na Koncie IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający (nie ma kont wspólnych)
 • konto IKZE jest prowadzone na podstawie pisemnej umowy z instytucją finansową. Oszczędzający może w każdej chwili zmienić instytucję finansową prowadzącą Konto IKZE
Wpłaty na Konto IKZE i limit wpłat

Wpłaty dokonywane na Konto IKZE w danym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć określonego ustawowo limitu.

Kwota stanowiąca limit wpłat na Konto IKZE w danym roku może być wpłacona jednorazowo bądź w dogodnych częściach. O wysokości i terminie wpłat decyduje oszczędzający. Jeżeli w danym roku wpłata jest mniejsza niż dopuszczona limitem, nie można dokonać dopłaty w latach następnych. Po przekroczeniu kwoty limitu, instytucja finansowa przekazuje nadpłaconą kwotę oszczędzającemu w sposób określony w umowie o prowadzenie Konta IKZE.

Wypłata środków z Konta IKZE Wypłata środków (jednorazowa bądź w ratach) zgromadzonych na koncie IKZE-Obligacje następuje wyłącznie na wniosek oszczędzającego:
 • po osiągnięciu wieku 65 lat
 • dokonywania wpłat na Konto IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych
W celu dokonania wypłaty osoba spełniająca powyższe warunki zobowiązana jest złożyć stosowny wniosek. Ważne, po dokonaniu wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty oszczędzający nie możne już dokonywać kolejnych wpłat na IKZE. Ponadto wiąże się to z brakiem możliwości ponownego zawarcia przez niego umowy o prowadzenie IKZE.

Wypowiedzenie umowy o prowadzenie IKZE i zwrot środków

Oszczędzający ma możliwość wcześniejszego zakończenia oszczędzania i wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKZE. W takim przypadku następuje zwrot środków zgromadzonych na IKZE. Przedmiotem zwrotu jest całość środków zgromadzonych na IKZE. W przypadku zwrotu:
 • środki wypłacone z IKZE jako zwrot podlegają opodatkowaniu PIT według skali podatkowej i zostaną ujęte w rocznej deklaracji PIT-11
 • dokonuje się potrącenia, wskazanej w liście emisyjnym, opłaty przy przedterminowym wykupie obligacji, wynikającym z wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKZE
Wypłata transferowa - przeniesienie środków zgromadzonych na Koncie IKZE do innej instytucji finansowej

Oszczędzający ma możliwość dokonania tzw. wypłaty transferowej, która oznacza przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKZE do innej instytucji finansowej prowadzącej IKZE.
Wypłata transferowa może mieć miejsce również w przypadku przeniesienia środków z IKZE zmarłego na IKZE osoby uprawnionej. Umowa o prowadzenie konta IKZE-Obligacje

Umowa o prowadzenie konta IKZE - wzór

Obligacje charakterystyka kont emerytalnych

Gdzie kupić?

Bezpiecznie pomnażaj oszczędności dzięki obligacjom skarbowym.

Przez internet

Przez internet

W serwisie transakcyjnym Obligacji Skarbowych — szybko i bez wychodzenia z domu.

Sprawdź
W placówce

W placówce

W oddziałach PKO Banku Polskiego oraz punktach obsługi klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego

Znajdź punkt sprzedaży
Przez telefon

Przez telefon

Zadzwoń pod numer:
801 310 210 lub
(+48) 81 535 66 55.

Sprawdź
Więcej szczegółów