Wybierz produkt:

Obligacje 2-letnie DOR

Dwuletnia oszczędnościowa obligacja o oprocentowaniu zmiennym DOR0924

6,75
Seria:
DOR0924 Zobacz list emisyjny 
Sprzedaż:
01.09.2022 - 30.09.2022 
Oprocentowanie:
6,75 % w skali roku, w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych: stopa referencyjna NBP+0,25%.
Okres oprocentowania:
miesięczny Zobacz tabelę odsetkową  
Odsetki:
naliczane od wartości nominalnej, wypłacane po każdym miesięcznym okresie odsetkowym 
Cena sprzedaży:
100,00 zł 
Cena zamiany:
99,90 zł 
Sposób sprzedaży:
w oddziałach PKO BP przez Internet i telefon 

Charakterystyka DOR

Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (symbol DOR).

Każda obligacja posiada swój symbol, określający rodzaj obligacji, miesiąc i rok wykupu.

Obligacje Dwuletnie sprzedawane we wrześniu 2022 r. to DOR0924, gdzie:

DOR symbol obligacji (skrót od Dwuletnie Oszczędnościowe Referencyjne),

09 - miesiąc wykupu (wrzesień),

24 - rok wykupu (2024 r.).

Cechy obligacji dwuletnich:

 • są w ciągłej sprzedaży (co miesiąc nowa oferta);
 • oprocentowanie jest zmienne. W pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 6,75% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach wyznaczane jest na podstawie stopy referencyjnej NBP i marży;
 • wypłata odsetek co miesiąc;
 • cena sprzedaży jest stała i wynosi 100 zł.

Kto może kupić?

Osoby fizyczne (rezydenci i nierezydenci), stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, a także fundacje wpisane do rejestru sądowego.

Oprocentowanie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu aktualizowanym co miesiąc. Oprocentowanie obowiązujące w pierwszym okresie odsetkowym jest wskazane w Liście emisyjnym, natomiast począwszy od drugiego miesięcznego okresu jest ustalane jako suma: stopy referencyjnej oraz marży wskazanej w Liście emisyjnym.

Odsetki są wypłacane właścicielowi obligacji co miesiąc. Okresy odsetkowe są wskazane w liście emisyjnym. Oprocentowanie dla drugiego i kolejnych miesięcznych okresów odsetkowych ogłaszane jest na stronach internetowych www.obligacjeskarbowe.pl i www.gov.pl/finanse/dlug-publiczny

Zakup obligacji

Obligacje dwuletnie można kupić:

 • oddziałach PKO Banku Polskiego w całym kraju, Znajdź Punkt Sprzedaży Obligacji
 • Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BPZnajdź Punkt Sprzedaży Obligacji
 • za pośrednictwem internetu pod adresem: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl,
 • za pośrednictwem telefonu pod numerami: 801 310 210 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub (+48) 81 535 66 55. Serwis telefoniczny jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 17.00 z wyjątkiem dni świątecznych.

Zobacz również: Jak kupić obligacje?

Obsługa obligacji jest odmiejscowiona, tzn. nabywca obligacji lub pełnomocnik może dokonywać wszelkich operacji związanych z obligacjami, w dowolnie wybranym oddziale PKO Banku Polskiego lub Punkcie Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP, niezależnie od miejsca zakupu.

Wykup

Po upływie 2 lat od dnia zakupu kwota równa 100 zł za każdą obligację wraz z należnymi odsetkami (za ostatni miesięczny okres oszczędzania) wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Wcześniejsze zakończenie oszczędzania

W razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania (przedterminowy wykup) można wycofać wpłacone pieniądze (zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji). W przypadku skorzystania z tej możliwości, wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę, której wysokość określona jest w liście emisyjnym danej obligacji. Opłata wynosi 0,70 zł od każdej obligacji dwuletniej.

Opłata jest pobierana w następujący sposób:

 • w pierwszym okresie odsetkowym opłata jest pobierana wpełnej wysokości (gdy wartość narosłych odsetek jest większa od wartości opłaty) lub do wysokości narosłych odsetek (gdy wartość narosłych odsetek jest mniejsza od wartości opłaty),
 • w kolejnych okresach odsetkowych (drugi, trzeci, … i dwudziesty czwarty) opłata pobierana jest w pełnej wysokości z należności do wykupu (również w przypadku gdy wartość narosłych odsetek w kolejnym okresie odsetkowym jest mniejsza od wartości opłaty).

Jak?

Składając tzw. dyspozycję przedterminowego wykupu.

Kiedy?

Pieniądze można wycofać (przedterminowo wykupić obligacje) po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia zakupu obligacji i nie później niż dwadzieścia dni kalendarzowych przed dniem wykupu obligacji, z wyłączeniem dnia ustalenia praw do odsetek od obligacji.

W przypadku skorzystania z tej możliwości:

 • wypłata następuje po upływie pięciu dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji,
 • odsetki naliczane są do piątego dnia roboczego po dniu złożenia dyspozycji.

Gdzie?

Przykład:

Przedterminowy wykup w pierwszym okresie odsetkowym

Jan Kowalski 01.06.2022 r. kupił 1 sztukę obligacji DOR0624 (oprocentowanie wynosi 5,50% w pierwszym okresie odsetkowym), za którą zapłacił 100 zł. 22.06.2022 r. postanawia zakończyć oszczędzanie i składa dyspozycję przedterminowego wykupu. 30.06.2022 r. (po pięciu dniach roboczych po dniu złożenia dyspozycji) otrzymuje: 100,00 zł = 100 zł + 0,43 zł (odsetki narosłe na 29.06.2022 r. przed opodatkowaniem) – 0,43 zł (wysokość opłaty za przedterminowy wykup obligacji DOR0624 pobrana do wysokości narosłych odsetek) – 0,00 zł (podatek nie jest naliczony ponieważ wypłacane odsetki wynoszą 0,00 zł).

Przedterminowy wykup w drugim i kolejnych okresach odsetkowych

Jan Kowalski 01.06.2022 r. kupił 1 sztukę obligacji DOR0624 (oprocentowanie wynosi 5,50% w pierwszym okresie odsetkowym), za którą zapłacił 100 zł. Po zakończeniu pierwszego okresu odsetkowego 01.07.2022 r., otrzymał kwotę z tytułu wypłaty odsetek wynoszącą 0,37 zł (0,46 zł przed opodatkowaniem). 21.07.2022 (w trakcie drugiego okresu odsetkowego oprocentowanie wynosi 5,50%) postanawia zakończyć oszczędzanie i składa dyspozycję przedterminowego wykupu. 29.07.2022 r. (po pięciu dniach roboczych po dniu złożenia dyspozycji) otrzymuje: 99,70 zł = 100 zł + 0,40 zł (odsetki narosłe na 28.07.2022 r.) – 0,70 zł (wysokość opłaty za przedterminowy wykup obligacji DOR0624).

Łączny zysk z tytułu oszczędzania wyniósł 100,07 zł = 0,37 zł (wypłata odsetek po pierwszym okresie odsetkowym) + 99,70 zł (wypłata środków przy przedterminowym wykupie) .