6,75%

Obligacje 6-letnie ROS

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Sprawdź, co jest aktualnie w sprzedaży

 • Seria: ROS0430 Zobacz list emisyjny 
 • Oprocentowanie: 6,75% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 1,75% + inflacja
 • Kapitalizacja odsetek: roczna
 • Wypłata odsetek: przy wykupie obligacji
 • Okres oprocentowania: 01.04.2024 - 01.04.2025
  Zobacz tabelę odsetkową
 • Sprzedaż: 01.04.2024 - 30.04.2024
 • Cena sprzedaży jednej obligacji: 100,00 zł
 • Odsetki: Naliczane od wartości nominalnej, kapitalizowane po każdym rocznym okresie odsetkowym

Charakterystyka obligacji

Rodzinne sześcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (symbol ROS).

Każda obligacja posiada swój symbol, określający rodzaj obligacji, miesiąc i rok wykupu.

Obligacje sześcioletnie sprzedawane w kwietniu 2024 r. to ROS0430, gdzie

ROS to symbol obligacji (skrót od Rodzinne Oszczędnościowe Sześcioletnie),

04 - miesiąc wykupu (kwiecień),

30 - rok wykupu (2030 r.).

Cechy rodzinnych obligacji sześcioletnich:

 • są w ciągłej sprzedaży (co miesiąc nowa oferta),
 • oprocentowanie jest zmienne,
 • cena sprzedaży jest stała i wynosi 100 zł,
 • odsetki są kapitalizowane (co znacznie zwiększa zyskowność) i wypłacane w dniu wykupu.

Pozostałe informacje o obligacji

Kto może kupić

Rodzinne obligacje oszczędnościowe ROS przeznaczone są wyłącznie dla beneficjentów programu  realizowanego na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Beneficjent programu (beneficjent świadczenia) to osoba, która nabyła prawo do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (tj. uzyskała imienną Decyzję/Informację o przyznaniu środków).

Oświadczenie dotyczące otrzymanego świadczenia wychowawczego

Oprocentowanie

Obligacje sześcioletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu uzależnionym od poziomu inflacji. Oprocentowanie jest zawsze wyższe niż inflacja i jest ustalane jako suma:

 • inflacji w danym roku (stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego), w przypadku ujemnej stopy inflacji do ustalania oprocentowania brana jest wartość zerowa, co oznacza, że ujemna inflacja nie ma negatywnego przełożenia na oprocentowanie obligacji;
 • marży odsetkowej - marża jest dla posiadacza obligacji gwarancją, że jego zysk będzie zawsze wyższy od inflacji.

W pierwszym roku (okresie odsetkowym) oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach (okresach odsetkowych) od wartości 100 zł powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok, co znacznie zwiększa zyskowność tej obligacji. Odsetki są wypłacane właścicielowi obligacji w dniu wykupu, czyli po zakończeniu oszczędzania.

Zakup obligacji

Osoby będące beneficjentami programu Rodzina 800+ mogą nabywać obligacje do wysokości przyznanego świadczenia wychowawczego.

Kwota za jaką można nabyć obligacje obliczana jest jako suma miesięcznych kwot świadczenia od początku jego przyznania z uwzględnieniem kwoty należnej za miesiąc, w którym następuje zakup obligacji, pomniejszona o wartość poprzednio zakupionych Rodzinnych Obligacji Skarbowych.

Cena zakupu jednej sześcioletniej Rodzinnej Obligacji Skarbowej jest stała i wynosi zawsze 100 zł.

Rodzinne obligacje sześcioletnie można kupić:

Zobacz również: Jak kupić obligacje?

Nabywca obligacji lub pełnomocnik może dokonywać wszelkich operacji związanych z obligacjami, w dowolnie wybranym oddziale PKO Banku Polskiego lub Punkcie Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP, niezależnie od miejsca zakupu.

Wykup

Po upływie 6 lat od dnia zakupu, kwota równa 100 zł, powiększona o należne odsetki za każdą obligację, wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Wcześniejsze zakończenie oszczędzania

W razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania (przedterminowy wykup) można wycofać wpłacone pieniądze (zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji). W przypadku skorzystania z tej możliwości, wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę, która wynosi 0,70 zł od każdej obligacji sześcioletniej. Opłata jest pobierana w pełnej wysokości (gdy wartość narosłych odsetek jest większa od wartości opłaty) lub do wysokości narosłych odsetek (gdy wartość narosłych odsetek jest mniejsza od wartości opłaty).

Jak?

Składając tzw. dyspozycję przedterminowego wykupu.

Uwaga!

Nie ma możliwości reinwestowania środków pochodzących z przedterminowego wykupu obligacji rodzinnych w obligacje rodzinne nowej emisji.

Powyższą kwestię regulują zapisy listu emisyjnego ROS bądź ROD. Zgodnie z pkt 4 Listu - Osoby, które nabyły prawo do świadczenia wychowawczego, mogą nabywać obligacje do wysokości przyznanego świadczenia wychowawczego. Kwota za jaką można nabyć obligacje obliczana jest jako suma miesięcznych kwot świadczenia od początku jego przyznania z uwzględnieniem kwoty należnej za miesiąc, w którym następuje zakup obligacji, pomniejszona o wartość poprzednio zakupionych Rodzinnych Obligacji Skarbowych.

Kiedy?

Pieniądze można wycofać (przedterminowo wykupić obligacje) po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia zakupu obligacji i nie później niż dwadzieścia dni kalendarzowych przed dniem ich wykupu.

W przypadku skorzystania z tej możliwości:

 • wypłata następuje po upływie pięciu dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji,
 • odsetki naliczane są do piątego dnia roboczego po dniu złożenia dyspozycji.

Gdzie?

Przykład:

Jan Kowalski 10.10.2016 r. kupił 1 sztukę obligacji ROS1022 oprocentowaną 2,60% w pierwszym roku. Zapłacił za nią 100 zł. W drugim roku oszczędzania oprocentowanie wynosi przykładowo 3,00%.
9.11.2017 r. postanawia zakończyć oszczędzanie i składa dyspozycję przedterminowego wykupu. 17.11.2017 r. (po pięciu dniach roboczych po dniu złożenia dyspozycji) narosłe odsetki wynoszą 2,91 zł. Narosłe odsetki pomniejszane są o opłatę za przedterminowy wykup w wysokości 0,70 zł. Zostaje kwota 2,21 zł od której naliczany i pobierany jest 19% podatek w wysokości 0,42 zł.

Do dyspozycji Klienta zostaje kwota 101,79 zł na którą składa się 100 zł, za które nabył obligacje i 1,79 zł odsetek po opłacie i opodatkowaniu.

Gdzie kupić?

Bezpiecznie pomnażaj oszczędności dzięki obligacjom skarbowym.

Przez internet

Przez internet

W serwisie transakcyjnym Obligacji Skarbowych — szybko i bez wychodzenia z domu.

Sprawdź
W placówce

W placówce

W oddziałach PKO Banku Polskiego oraz punktach obsługi klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Znajdź punkt sprzedaży
Przez telefon

Przez telefon

Zadzwoń pod numer:
801 310 210 lub
(+48) 81 535 66 55.

Sprawdź
Więcej szczegółów